בשותל תרגיא

– תיכוניח תרגסמ הניה רקוב הדש תשרדמ ,רקי בשות
תמר לע רומשל םיבר םיצמאמ םישוע ונא .תידוחיי תיתליהק
הרימשב ונל רוזע ,אנא .תדחוימ םייח תוכיאו התואנ ךוניח
לש ויפואמ בייחתמש יפכ ,הביבסהו םייחה תוכיא לע
.הליהקה לש ויפואמו םוקמה


:הריהמ תונגראתהל תוצלמה :בושח
לע םותחל תנמ – לע רושיא לבקל – להנימה ףגאל עיגהל
תאצמהו הרידל תוריכש הזוח
.ןוחטיב תאחמה
.החיתפה תועשב רבחה יסקנפ םע – האפרמל
םירוהה ,הבוח ןג יאלגב םידלי החפשמבו הדימב – הבוחה ןגל
תיארחאו תננגה םא ושגפיי
.םושירה תרדסהל בגנ – תמר תירוזיאה הצועמב ךרה ליגה לע
.השרדמה תלהנה רושיאב "קזב"מ וק תנמזה – תינכטה הקלחמל
.ריידה תוירחאבו
ראודה תבית לבקלו תבותכ יוניש לע עידוהל – ראודה ףינסל
,ףינסה תליעפמ םע תורשי –
.להנימה ףגאמ בשות רושיאב דייטצהלםיילפיצינומ םיתוריש
ןוירוג – ןב תשרדמב

האפרמ .1
תנמ – לע האפרמב ומשריי השרדמל םיעיגמה םישדח םיבשות
קיתה תחיתפ תא רידסהל
,השרדמה יבשות .(דבלב תיללכה םילוח – תפוק ירבחל) יאופרה
םילוח תופוקב םירבחה
םא אלא ,תימוקמה האפרמב םייאופר םיתוריש םילבקמ םניא ,תורחא
דחוימ רדסה השענ
תאז ררבל שי) תיללכה םילוח – תפוק ןיבל םהיתפוק ןיב
החיתפה תועשל ףסונ .(האפרמב
(!דבלב םוריח ירקמל) סנלובמאה יגהנו תויחאה לש תונרות תמייק
8:00 ד , 'ב , 13:00 דע 7:45 - ה ,ג , 'א :האפרמה תחיתפ תועש
19:00 דע 12:00 + 17:00 דע –
.12:00 דע – 7:45 'ו
יבג – לע םימסרפתמ ,אפורה לש הלבקה ימיו םינרותה תמישר
.האפרמב תועדומה חול

לכוא – רדח .2
קפסמ לכואה רדח ןוכיתה ס"היב הנבמב לכוא – רדח םייק
ס"היב ידימלתל םירהצ תחורא
.םהיתוחפשמלו השרדמה ידבועל ,השרדמב תוחראתמה תוצובקלו ןוכיתה
שוכרל ןתינ
.השרדמה תורבזגב לכוא ישולת

ראוד .3
יתוריש לכ תא קפסמה ,ףינסה .ירחסמה זכרמב אצמנ ראודה ףינס
.ראודה
.ראודה ףינס תלד לע תומסרפתמ החיתפה תועש
.ראודה תונכוסל הנפי ,ראוד תביתב ןיינועמה בשות לכ
- 12:00 , 13:00 – 14:00 - ה ,ד ,ב ,א :החיתפ תועש
.8:30
.8:30 – 11:00 - 'ג
.8:30 – 10:00 - ' ו

םינופלט .4
שי ינוציח וק תלבקל) השרדמל ץוחמ לא רשקתהל תורשפא שי הריד לכמ
הרפיסה תא גייחל
4 ינב םה םיימינפ םיווק .(שקובמה רפסמה גויחב דימ ךישמהלו ,9
הרפסב םיליחתמו ,תורפס
תונפל שי ,תימינפ םינופלט תמישר ןכו ,ןופלט וק תלבק ךרוצל .2
תינכטה הקלחמה להנמ לא
לבקל ןכמ רחאלו "קזב" תרבחל תורישי השקב אלמל בשותה תוירחאב
להנמהמ בתכמ
– לט"ל ורבחל תודגנתה ןיאו השרדמה בשות וניה יכ ינכטה
.ןתינו הדימב ."ץוביק
תפסוהו תיתשתה יבגל "קזב" תרבח םע ןיידתהל בשותה תוירחאב *
.הרידב ןופלט יווק

תורבזג .5
.דועו למשח ,םימ תקפסא ,רויד :םולשתב םיתוריש תקפסמ השרדמה
השרדמה תורבזגב עצבתמ םולשתה .בשות לכל ןובשח קפנומ שדוח ידימ
סיטרכ תועצמאב
תלבק םוימ םימי 10 ךות םלשל שי ןובשחה תא .ןמוזמו םיקיצ ,יארשא
.ןובשחה

האורבת .6
בגנ תמר תירוזיאה הצעומה לע הניה השרדמב האורבתה לע תוירחאה
עוציבל תגאודש
תומוקמה תאורבתל תוירחאו םייח ילעבל םינוסיח ,םהינימל םיסוסיר
.םיירוביצה
ןובשח – לע ריידה תוירחאב הניה םיתבב סוסירה (*
ונפי ךכב םיניינועמה םיבשות ,םיריידה
חוודי םייח לעב ותושרבש רייד .בגנ תמר תירוזיאה הצעומה ןאורבתל
הצעומה רנירטול
.תירוזאה


םיתבל זג תקפסא .7
יבשותל זג תקפסמה ,"זגלורטפ" תרבח יגיצנ םיעיגמ םייעובשל תחא
םיבשות .השרדמה
תבצומה ,תונמזהה תביתב ודיקפי ,זגה ינולב תפלחהב םיניינועמה
האחמה ,יללכה דרשמב
.םתיבל זגה תקפסא תא וחיטבי ךכ ידי לעו ,"זגלורטפ" תדוקפל
תוירחאב הניה הקפסאה)
לע תורישי ושעיי םינוקיתל תונקתהל הנמזה .(השרדמב אלו זגה תרבח
,זגה תרבח ידי
.07-6239911 "זגלורטפ" לש ןופלטה רפסמ .בשותה תוירחאב

הקוזחת תקלחמ .8
תקלחמ להנמ םע שארמ םואיתב .בושייב הקוזחת יתוריש תקפסמ
יתורישמ קלח ,הקזחאה
.םיריידל ץפוהש להונ י"פעו ,םולשתב בייוחמ הקזחאה

טקרמרפוס .9
םינותיע ןכו ,םיכרצמ ןווגמ קפסמו ,יטרפ םזי ידי לע תלעפומ
.םיניזאגמו

הדעסמו הירטיפק .10
םירהצ ,רקוב תוחורא תקפסמ .יטרפ םזי ידי – לע תלעפומ
.תוגועו הפק ,ברעו

טרופס ינקתמ .11
,היחש תכירב ,טרופס םלוא ,סינט ישרגמ) םיבר טרופס ינקתמ השרדמב
לגרודכ ישרגמ
לע .םהל םיארחאה םע שארמ םואיתב השענ םינקתמב שומישה .(דועו
םישמתשמה
תוחול יבג לע תעל תעמ םימסרפתמה םילהנלו תויחנהל םאתהב לועפל
.תועדומ
ףגאב הצחרה תנועל יונמ תשיכרב תנתומ הייחשה תכירבל הסינכה *
שונא יבאשמו להנימה
תליחתב םיבשותל חלשנש רזוחבו תועדוהה תוחולב םימסרפתמ םיטרפ *
.הנועה

הרימשו ןוחטב .12
.(רכשב) ,השרדמה רעשב הרימש תמייקתמ

םיבשות תצעומ .13
, ,תילפיצינומ תדעו תללוכ רשא ,םיבשות תוגיצנ תלעופ םוקמב
תצעומ .תוברתו ךוניח
תצעומל רושקה עדימה תא .השרדמה תלהנה םע םואיתב תלעופ םיבשותה
םיבשותה
זכרמב תועדומה חולב וא ,םיבשותה תצעומ ר"וי לצא לבקל ןתינ
.ירחסמה