רקוב הדש תשרדמ

ןהכ עשוהיו המחנ ש"ע הדש ס"יב

םיוודבה אשונב תומישר

25-1 תורבוחל יפרגוילביב ףסואדוד-ןב הידע :תכירעב
ינורהא ןבואר
דוד-ןב ףסוי ר"ד


ו"נשת רדא
1996 ראורבפ
רבד חתפ
תעה-בתכ לש תורבוח 25 תעפוה לגרל רוא האור וז תרבוח
םוי לש ומויקל םינש 28 תאלמבו ',םיוודבה אשונב תומישר'
רצנ יקחצי לש ורכזל ךרענה ,םיוודבה אשונב יתנשה ןויעה
.ודיקפת יולימ תעב לפנש ,ןנחוי-תמר ץוביק ןב ,ל"ז
עונצה ביצקתב תעייתסמ ,העונצה התנוכתמב ,תרבוחה תאצוה
תיתובדנתהה םתדובעבו ,רקוב-הדש הדש ס"יב ידי-לע הל דעויש
.ישומישה טקפסאה דמע וניניע דגנל רשאכ ,היכרוע לש
וכפה ,תורבוחה תקפה םמיעו ,םייתנשה ןויעה ימי תדמתה
שי .תנווגמ הייסולכוא ידי-לע שקובמו רכומ עבק-דסומל
,םיוודבב קר קסועה ידיחיה תעה-בתכ והז םצעבש ,ןייצל
.ומויק ךשמה תובישח ןאכמו
:ודקש וז הכירע לע
תינושל תכרוע - ףסוי-רב הידע -
ךרועו רבחמ - ינורהא ןבואר -
.תכרעמה זכרמו ךרוע - דוד-ןב ףסוי ר"ד -

םינשל (25-1) 'םיוודבה אשונב תומישר' תורבוחל תוחתפמ
1994-1968:

:תוחתפמב שומישל תויחנה

- םירמאמה ירבחמ תומשל חתפמ - (I) ןושארה חתפמה
לאמש דצבש רפסמה .םהיתומש לש 'ב'-אה רדס יפ-לע רדוסמ
ירפסמ ;םיירגוסב תרבוחה רפסמ תא - לאמשל ןימימ - ןייצמ
.רמאמה םוסרפ תנש ;תרבוחב םידומעה

תרוסמ ,תונומא :בגנב םיוודבה ירבק ,ןושש יבצ-רב :המגוד
ןחלופ תורוצו
;54-40
םידומעה ירפסמ
תרבוחב
1993
הנשה
;(24)
תרבוחה רפסמ
םיירגוסב

-םינכתו םיאשונ יפ-לע םירמאמל חתפמ - (II) ינשה חתפמה
,רבחמה םש ,רמאמה תרתוכ :אבה רדסב םיכורע םירמאמה ןאכ
האצוהה תנשו םידומעה ירפסמ ),םיירגוסב( תרבוחה רפסמ
.רואל
תרתוכה תחת םיעיפומ ,דחא טביהמ רתויב םיקסועה םירמאמ
.םנכות יפ-לע תיטנוולרה