יללכ
םירבחמ תומש יפל חתפמ
םיאשונ יפל חתפמ
יאלמב ורתונש תורבוח
WORD ץבוק