םיאודבה אשונב תומישר

יאלמב ורתונש תורבוח

:יאלמב ורתונש תורבוח 'םיוודבה אשונב תומישר'
27. 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 12, 'סמ תורבוח

:ונילא ורשקתה אנא ,תורבוחה תנמזהל ,םיפסונ םיטרפ תלבקל
.84990 דוקימ,ןוירוג ןב תשרדמ,םידומיל תוינכתל הדיחיה

07-6558352 :סקפ ;07-6532720 :ןופלט
yakov@negev180.k12.il :ינורטקלא ראוד