םיאודבה אשונב תומישר
םינכתו םיאשונ יפ-לע םירמאמל חתפמה .II
_____________
ךוניח
הקוסעתו הלכלכ
טפשמ
הקיטילופ
תינחור תוברת
תירמוח תוברת
(תוריקס) םיטבש


תדו םיגהנמ ,תונמא
הביבסו היגולוקא
האופרו תואירב
היפרגומד
הירוטסיה
רויעו תובשייתה
םיוודב-םידוהי יסחיו תונורכז
החפשמו הרבח

__________________________

תדו םיגהנמ ,תונומא
(23); .העיבר ובא ףראע / בגנב םיוודבה לצא תולבא יגהנמ
1992. 17-9;
1975. 23-12; (6); .ילייב קחצי / םיוודבה לצא תיתדה הסיפתה
.יבצ-רב ןושש / בגנה ייוודב ברקב םיירקיע םיגהנמו תורוסמ
1986. 62-43; (17);
.יבצ-רב ןושש / ך"נתב םהיתולבקהו םייוודב םיגהנמו תורוסמ
1990. 48-35; (21);
.יבצ-רב ןושש / תיוודבה תרוסמב הנשה תונועו םימיה ןיינמ
1991. 42-30; (22);
ןושש / ןחלופ תורוצו תרוסמ ,תונומא - בגנב םיוודבה ירבק
1993. 54-40; (24); .יבצ-רב
(9); .יול יאתבש / יניס םורדב םיוודבל םישדוקמה תומוקמה
1978. 38-25;
(8); .סקרמ לאונמע / יניס-םורדב םישודק ירבקל לגרל היילעה
1977. 22-14;
(21); .זזק םיסנ / הרומתו תרוסמ ,םיוודבה ברקב הלימה תירב
1990. 97-82;
1978. 17-10; .(9),ילייב קחצי / םיוודבה לצא םולשהו המקנה

__________________________

הביבסו היגולוקא
8-3; .(13);העיבר ובא ליל'ח / םיוודבה ןיב עקרק ישומיש
1982.
1986. 10-2; (17); .העיבר-ובא ףראע / הדידנ יסופד
.ילייב קחצי / בגנה-רה ייוודב לש תויתרוסמה םויקה יכרד
1975. 82-78; (5);
1969. 22-19; (1); .יבצ-רב ןושש / תומישר - רבדמב יוודבה
(7); .ילייב קחצי / םיוודבה תוברתב עבטה רומיש לש תודוסי
1976. 53-50;
69-54; (7); .ילייב קחצי / םיוודבה יפב םייפרגואיג תומש
1976.
(5); .ןינד םעניבאו ילייב קחצי / םיוודבה ייחב רבדמ יחמצ
1975. 48-1;
(5); .בהי יולו ילייב קחצי / םיוודבה ייחב ארוקהו הלגוחה
1975. 77-71;
םירצמ-לארשי לובגב םיוודבה ברקב עקרקה ישומישב יונישה תעפשה
.ידלאו'ח רמוע /
1994. 53-39; (25);
(4); .סקרמ לאונמע / תיוודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה
1973. 58-33;
(7); .ריאמ-יונ לאונמע/יוודבה הערמה קשמ לש יגולוקא חותינ
1976. (;הלכלכ האר) 18-10
תונופטשו רגנ ימב שומישל בגנב םיוודבה לצא רפע תוללוס
.ברוע בקעי / םינטק
1986. 89-87; (17);
1978. 47-39; (9); .תונותיע / הרוחשה זעה ביבס חוכיווה
1980 ויתס דע 1979 ףרוחמ יחרזמ-ןופצה בגנב הייערה תוכרעה
ףסוי ,דוד-ןב/
1981. 15-3; (12);
__________________________

האופרו תואירב
.העיבר-ובא ףראע / בגנב םיוודבה יטבש ןיב תיתרוסמה האופרה
1983. 21-1; (14);
(1); .אסא-ןב ןימינב / םיוודבה תואירב לע רבדמה תעפשה
1969. 18-13;
.ודנבל-טדנוה ןאילי'ג / םיוודבה לצא תואירבה יתורישב שומיש יסופד
1980. 35-26; (11);
ילארשי אפור ימשר - תינרדומ האופר לומ תיתרוסמ תיוודב האופר
ברקב ותדובעמ
1989. 81-56; (21); .ילאיבצ ןונמא / יניס ייוודב

__________________________

היפרגומד
ריאמ םעניבא / בגנה ייוודב ברקב תינוירפ-תיפרגומד תוגהנתה
.דוד-ןב ףסויו
1990. 55-49; (21);
(15); .ריאמ םעניבא / בגנה ייוודב ברקב תיפרגומדה הרומתה
1984. 8-1;
.ביירח ילע / תילכלכו תיפרגומד בצמ תנומת - לילגב םיוודבה
1989. 62-55; (20);

__________________________

הירוטסיה

יסחיב ןויע 18-;ה האמב תינאמ'תועה םירצמב יוודבה ןדיעה
.ינורהא ןבואר / הנידמ טבש
1992. 23-18; (23);
.ינורהא ןבואר / תינאמ'תועה םירצמב םיחאלפ-םיוודב יסחי
1994. 14-9; (25);
1976. 9-1; (7); .לעפא לארשי / תירושאה הירפמיאהו םיברעה
בוציע לע התעפשהו עגמה תיזח - םיוודבהו ידוהיה בושייה יסחי
תונשב תובשייתהה רפס
1992. 54-49; (23); .ןוויז באז / 50-הו 40-ה
11-3; (6); .בגנ םהרבא / הכלממל תיטבש הרבחמ םיטבנה רבעמ
1975.
תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב ידוהיה בושייל םיוודבה ןיב םיסחיה
.דעאוס דמחמ /
1994. 72-54; (25);
.רירפצ םרוי / תיטנזיבה הפוקתב רבדמה רפס לש ןוחטבה תויעב
1973. 25-18; (4);
(2); .ןורש השמ / םלסיאה ןוטלש תחת לארשי-ץראו םיוודבה
1970. 32-16;
41;1975. - 33 .(6);ןורש השמ/הדוהי רבדמב םיוודבה
__________________________

רויעו תובשייתה
.םאיס-ובא םלאס / ןושאר םוכיס - תונורסחו םיגשיה ,טהר רפכה
1981. 35-28; (12);
27-16; (12); .הנוב ןד / עבק בושייל רבעמ יכילהתב ןמזה דמימ
1981.
.דוד-ןב ףסוי / בגנה ייוודב לש תינטנופסה תובשייתהה ךילהת
1976. 49-30; (7);
/ (הפייסכ לש הרקמה) השדח תיוודב ריעל תולגתסה יכילהת
.דוד-ןב ףסוי
1986. 42-11; (17);
27-22; (10); .ץב ריאמ / בגנה חותיפל תוינכתב םיוודבה
1979.
קחצי ,יבצ-רב ןושש / (ןויזופמיס) םיוודבה בושייב תויעב
.זזק םיסנ ,ןומידרו
1970. 75-68; (2);
ןונמא/לאערזי תירוזאה הצעומה ייוודבל םייאלקח םינבמ ןונכת
1992. 38-24; (23); .יאקרב
(14); .קוקבח בקעי / ירוקמה יוודבה ןועמה - רעש-שא תיב
1983. 71-31;
םסאר / בגנב תיוודבה היסולכואל תיפולח בא-תינכת תונורקע
1991. 51-43; (22); .יסאמ'ח
1979. 30-28; (10); .ןונבל דוד / םויכ בגנה ייוודב לש םבצמ
קחצי/בגנב םיוודב בושייל םייפולח םיסופד חותיפל םיחנמ םיווק
1989. 74-63; (20); .ריאמ
44-36; (12); .סקרמ לאונמע / אתחלמ רוזאמ םיוודב יוניפ
1981.
רויעל יפולח ןורתפ :בגנב תחיינ ןאצ תייערל יתחפשמ קשמ
.לסרק .מ ןועדג / םיוודבה
1989. 89-75; (20);
58-55; (13); .ינשוש קידוד / עוציבו תומגמ ,אתחלמ תינכת
1982.
32-24; (6); .ילאומש םולשבא / םיוודבה תולחנתהב םיסופד
1975.

__________________________

םיוודב-םידוהי יסחיו תונורכז
והילא / םישולשה תונשב ןדריה-רבע ייוודב םע םיישיא םיעגמ
1978. 9-1; (9); .תליא
ןושש / םיסחיו םיעגמ :םיוודבהו םיביבר יבשייתמ ינושאר
,יבחר הירכז ,יבצ-רב
1970. 63-49; (2); .שמש הל'קנעי
.דייז ארויג / טדנמה תפוקתב ידוהיה בושייהו לילגה ייוודב
1978. 24-18; (9);
(8); .ביטימ ינב / 1948-1946 םיוודבהו םירינ ץוביק יסחי
1977. 29-23;
1975. 50-42; (6); .ןומימ דוד / יוודבה ששגה
םינושארה בגנה יבשייתמ ןיבל הנואטע-לא יטבש ןיב םיסחיה
.הנואטע-לא אסומ /
1970. 67-64; (2);
1987. 24-23; (18); .חאלפ אסומ ןיסח / אבוט רפכה תודלות

__________________________

החפשמו הרבח


ףסוי / (הפייסכ לש הרקמה) השדח תיוודב ריעב החפשמו טבש
1988. 38-15; (19); .דוד-ןב
.טדנוה-ודנבל ןאילי'ג / תויוודב םישנ ןיב טקילפנוק יסופד
1976. 29-19; (7);
השאה ייחב תורומתל יאנתכו דדמכ תודיינ :תודיינל תודוונמ
.לט לגיס / תיוודבה
1993. 68-55; (24);
(תילגנאב) יתרבח יוניש לש םיטביהה - טהרב תיוודבה החפשמה
.הקסבובוקי הני'גנול /
1984. (15);E-1E24;
1982. 51-34; (13); .אנהכ לעי / יניס םורדב םיוודב םיגייד
(.טדנוה) ודנבל ןאילי'ג / תיוודבה השאה לע םייניב ח"וד
1973. H-A; (4);
.יול יאתבש / יניס םורדב תיוודבה הרבחב םידליו םירוה יסחי
1985. 14-1; (16);
ריאמ םעניבא / בגנה ייוודב ברקב תינוירפ-תיפרגומד תוגהנתה
.דוד-ןב ףסויו
1990. 55-49; (21);
לאונמע / בגנב םיוודבה לצא גוזה ינב ןיב םידיקפת תקולח
1971. 13-3; (3); .סקרמ
(4); .סקרמ לאונמע / תיוודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה
1973. 58-33;
קנרפ/ יניסב םיוודבה ברקב הלש סופורטופאהו הלעב ,השאה
1988. 72-52; (19); .טראויטס
.םליע קחצי / (הקירפא) ירבדמ אל רוזאב תיטבש תונגראתה
1971. 25-14; (3);
שיראו'ג תיירק לש הרקמה :תרייעתמ תיוודב הרבחב תורומת
.לסרק .מ ןועדג /
1971. 42-26; (3);
רואל תויוודב םישנ לש הקוסעת יסופדו םיתורישב שומיש יסופד
:חותיפה ךילהתל ןתפישח
1991. 58-52; (22); .טלמיר הילמע / המאלס רפכ לש הרקמה

__________________________

ךוניח
ליעמסא / דיתעל םידעיו תוינכת :בגנה ייוודב לש יברעה ךוניחה
.דעס-ובא
1990. 22-4; (21);
ליעמסא / תיוודבה ךוניחה תכרעמב הנפמל ףונמכ םירומ תרשכה
.דעס-ובא
1991. 14-9; (22);
ףסויו 'גא'גע ובא ואמילס / בגנה ייוודב לצא יתרוסמה ךוניחה
1988. 14-1; (19); .דוד-ןב
(22); .ענרב בד / 1989-1978 בגנב יוודבה ךוניחב םירומ
1991. 29-15;
תיוודבה ךוניחה תכרעמב תוינבמ תורומתו םייבחרמ םיטביה
.ריאמ םעניבא / בגנב
1986. 86-63; (17);
20-15; (16); .השמע ןאנדע / בגנב יוודבה רזגמב ךוניחה תכרעמ
1985.

__________________________

הקוסעתו הלכלכ
8-3; (13); .העיבר ובא ליל'ח / םיוודבה ןיב עקרקה ישומיש
1982.
1986. 10-2; (17); .העיבר ובא ףראע / הדידנ יסופד
.ילייב קחצי / בגנה-רה ייוודב לש תויתרוסמה םויקה יכרד
1975. 82-78; (5);
דוד-ןב ףסוי / עבש-ראב דוסייל הניפה ןבא - יוודבה קושה
.לסרק .מ ןועדגו
1994. 38-15; (25);
.בייר'ח ילע / תילכלכו תיפרגומד בצמ תנומת - לילגב םיוודבה
1989. 62-55; (20);
(4); .סקרמ לאונמע / תיוודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה
1973. 58-33;
לאונמע / תונורחאה םינשב םיוודבה ברקב םיילכלכ םייוניש
1980. 11-3; (11); .סקרמ
(18); .סקרמ לאונמע / יניס םורדב םיוודבה לצא הדובע תדידנ
1987. 22-8;
.ריאמ-יונ לאונמע / יוודבה הערמה קשמ לש יגולוקא חותינ
1976. 18-10; (7);
.יקצולוברפ יבא/יניס םורדב הילב'גה טבש ינב לצא םינתסובה תואלקח
1985. 40-12; (16);
/ םירייעתמ םיוודב לצא הכירצה יסופדבו הקוסעתב םייוניש
.לסרק .מ ןועדג
1980. 25-12; (11);
ןונרא / םיוודבל המגדה תווחב תיפצת - יוודבה רדעה תלכלכ
1993. 79-69; (24); .ןנור

__________________________

טפשמ
1969. 12-9; (1); .יואנ והילא / יוודבה טפשמה
1969. 28-23; (1); .רצנ יקחצי / יוודבה טפשמב תושפנ יניד
.טראויטס קנרפ/יניסב םיוודבה ברקב הלש סטפורטופאהו הלעב ,השאה
1988. 72-52; (19);

__________________________

הקיטילופ
34-31; (10); .העיבר ובא סנוי / םיוודבה לש םהיתופיאש
1979.
1979. 36-35; (10); .ילילג ןולא / םייניב תרעה
רוצנמ/ יוודבה רזגמב הלשממה שאר דרשמ תוליעפ לע הריקס
1989. 8-4; '.(20);גא'גע-ובא
/ יוצרהו יוצמה - יוודבה רזגמב תיללכה תורדתסהה תולועפ
.קייקר-ובא םיהארבא
1982. 54-52; (13);
(9); .ילאיצרא יכדרמ / םיוודבה םע םיסחיב ערקה תנש - 1978
1978. 61-48;
(ןדרי ,הירוס ,קאריע) ברע תוצרא תוינידמב 'תיוודב תוינידמ'
.ילייב קחצי /
1970. 48-33; (2);
.ילייב קחצי / 1977-1967 יניס ייוודב לש תויטילופה תושיגה
1977. 13-1; (8);
10-3; (10); .ילייב קחצי / לארשי תנידמב טועימכ םיוודבה
1979.
בגנה ייוודב ברקב 12-ה תסנכל תוריחבל העבצהה תואצות תכרעה
.דוד-ןב ףסוי /
1990. 34-5; (21);
תילארשי הרבחכ בגנב תיוודבה היסולכואה תובלתשהו םודיק תארקל
.דוד-ןב ףסוי /
1993. 39-13; (24);
27-22; (10); .ץב ריאמ / בגנה חותיפל תוינכתב םיוודבה
1979.
32-26; (4); .יבצ-רב ןושש / בגנב םיוודבה יטבשב הטילש
1973.
קחצי ,יבצ-רב ןושש / ןויזופמיס - םיוודבה בושייב תויעב
.זזק םיסנ ,ןומידרו
1970. 75-68; (2);
1979. 30-28; (10); .ןונבל דוד / םויכ בגנה ייוודב לש םבצמ
לארשי תנידמב םיוודבה לש םבצמל תורושקה תויטפשמ תויעב
.תימע לאינד /
1979. 21-11; (10);
ןועדג /םיוודבב לופיטה תוינידמ תא שימגהל ישוקה תוביס
;1994. 77 - .(25);73לסרק.מ
.הליש ינב / םהיתויעב ןורתפל םיוודבל 'החותפ תלד' תוינידמ
1993. 83-80; (24);
1978. 47-39; (9); .תונותיע / הרוחשה זעה ביבס חוכיווה

__________________________

תינחור תוברת
58-43; (3); .ילייב קחצי / תיוודבה הרישב םייתרבח םיכרע
1971.
1973. 17-3; (4); .ילייב קחצי / ירוטסיה רוקמכ יוודבה רישה
66-49; (5); .ילייב קחצי / בגנבו יניסב תיוודבה הרישה
1975.
קחצי / לארשי ינבו ונבר השמ לע יניס ייוודב לש םירופיס
1975. 70-67; (5); .ילייב
קחצי / תוירופיס תורוסמו תודבוע :בגנה-רהב ביבאנ'ג-לא טבש
1989. 21-9; (20); .ילייב
107-82; (14); .יבצ-רב ןושש / תיתרוקיב תילאוטקא תיוודב הריש
1983.
(19); .יבצ-רב ןושש / תיוודבה תוברתה יפקשמכ םגתפהו לשמה
1988. 51-39;
7-1; (18); .ברפטיור-ןיקנח ינור / חטשב תונשלב !תוריהז
1987.
םייחה תוחרואל רשקב היביכרמו הנויפיא ,םיוודבה לצא הקיסומה
.ןויצרה ימוחנ /
1983. 30-22; (14);
.ץרפ לאוי / ץראה ןופצב םיוודבה םיטבשה ברקב םע ירופיס
1982. 33-9; (13);

__________________________

תירמוח תוברת
/ תיממע תונמא :אתחלמ לתב תויוודבה םישנה לש דיה תכאלמ
.ןלפק-וקא תידוהי
1984. 35-9; (15);
.ןרוג הנרוא / היטושיקו תיוודבה השאה שובלב םיילמס םיטביה
1992. 48-39; (23);
(14); .קוקבח בקעי / ירוקמה יוודבה ןועמה - רעש-שא תיב
1983. 71-31;

__________________________

(תוריקס) םיטבש
(3); .ילייב קחצי / חיפר תחתיפ ייוודב - תאלימר-א הטמ
1971. 68-59;
69-62; (9); .ילייב קחצי / בגנה-רהב םיוודבה לע תומישר
1978.
44-36; (11); .ילייב קחצי / יניס ןופצ יסולכוא תודוא םינותנ
1980.
/ 1981 דקפמ - הזע תעוצרב תיוודבה היסולכואה לע תומישר
.ילייב קחצי
1981. 53-45; (12);
קחצי / תוירופיס תורוסמו תודבוע :בגנה-רהב ביבאנ'ג-לא טבש
1989. 21-9; (20); .ילייב
.בייר'ח ילע / תילכלכו תיפרגומד בצמ תנומת - לילגב םיוודבה
1989. 62-55; (20);