םיאודבה אשונב תומישר
םירמאמה ירבחמ תומשל חתפמה .I
_______________
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ג ב א
______________________


ליל'ח ,העיבר-ובא
1982. 8-3; (13); .םיוודבה ןיב עקרקה ישומיש
סנוי ,העיבר-ובא
1979. 34-13; (10); .םיוודבה לש םהיתופיאש
ףראע ,העיבר-ובא
1985. 21-1; .(14);בגנב םיוודבה יטבש ןיב תיתרוסמה האופרה
1986. 10-2; (17); .הדידנ יסופד
1992. 17-9; (23); .בגנב םיוודבה לצא תולבא יגהנמ
םלאס ,םאיס-ובא
1981. 35-28; (12); .ןושאר םוכיס - תונורסחו םיגשיה ,טהר רפכה
ליעאמסא ,דעס-ובא
(.תילגנאב) דיתעל םידעיו תוינכת :בגנה ייוודב לש יברעה ךוניחה
1990. 22-4; (21);
14-9; (22); .תיוודבה ךוניחה תכרעמב הנפמל ףונמכ םירומ תרשכה
1991.
רוצנמ ',גא'גע-ובא
8-4; (20); .יוודבה רזגמב הלשממה שאר דרשמ תוליעפ לע הריקס
1989.
דוד-ןב ףסויו ןאמילס ',גא'גע-ובא
1988. 14-1; (19); .בגנה ייודב לצא יתרוסמה ךוניחה
םיהרבא ,קייקר-ובא
(13); .יוצרהו יוצמה - יוודבה רזגמב תיללכה תורדתסהה תולועפ
1982. 54-52;
ןבואר ,ינורהא
.הנידמ-טבש יסחיב ןויע-18;ה האמב תינאמ'תועה םירצמב 'יוודבה ןדיעה'
. 23-18;1992 (23);
1994. 14-9; (25); .תינאמ'תועה םירצמב םיחאלפ-םיוודב יסחי
והילא ,תליא
9-1; (9); .םישולשה תונשב ןדריה-רבע ייוודב םע םיישיא םיעגמ
1978.
ןאמלס ,םסעא-לא
.(14);רסחהו םייקה - בגנב יוודבה רזגמב םיילאיצוסה םיתורישה
1983. 81-72;
די'גמ ,הנואטע-לא
.יגולוכיספה הבצמ ןיבל תיוודבה השאה לש ישיאה הדמעמ ןיב רשקה
1993. 13-9; (24);
אסומ ,הנואטע-לא
.(2);םינושארה בגנה יבשייתמ ןיבל הנואטע-לא טבש ןיב םיסחיה
1970. 67-64;
לארשי ,לעפא
1976. 9-1; (7); .תירושאה הירפמיאהו םיברעה
תידוהי ,ןלפק-וקא
.(15);תיממע תונמא - אתחלמ לתב תויוודבה םישנה לש דיה תכאלמ
1984. 35-9;
יכדרמ ,ילאיצרא
1978. 61-48; (9); .םיוודבה םע םיסחיב ערקה תנש - 1978

__________________________


ןד ,הנוב
1984. 27-16; (12); .עבק בושייל רבעמ יכילהתב ןמזו דמימ
קחצי ,ילייב
1969. 8-6; (1); .ב"שמב םיוודבה אשונ דומיל
(2); (.ןדרי ,הירוס ,קאריע) ברע תונידמב "תיוודב תוינידמ"
1970. 48-33;
1970. 32-16; (2); .םלסיאה ןוטלש תחת לארשי-ץראו םיוודבה
1971. 58-43; (3); .תיוודבה הרישב םייתרבח םיכרע
1971. 68-59; (3); .חיפר תחתיפ ייוודב - תאלימר-א הטמ
1973. 17-3; (4); .ירוטסיה רוקמכ יוודבה רישה
1975. 66-49; (5); .בגנבו יניסב תיוודבה הרישה
70-67; (5); .לארשי ינבו ונבר השמ לע יניס ייוודב לש םירופיס
1975.
1975. 82-78; (5); .בגנה-רה ייוודב לש תויתרוסמה םויקה יכרד
1975. 23-12; (6); .םיוודבה לש תיתדה הסיפתה
1976. 53-50; (7); .םיוודבה תוברתב עבטה רומיש לש תודוסי
1976. 69-54; (7); .םיוודבה יפב םייפרגואיג תומש
1977. 13-1; (8); 1977-1967. יניס ייוודב לש תויטילופה תושיגה
1978. 17-10; (9); .םיוודבה לצא םולשהו המקנה
1978. 69-62; (9); .בגנה-רהב םיוודבה לע תומישר
1979. 10-3; (10); .לארשי תנידמב טועימכ םיוודבה
1980. 44-36; (11); .יניס ןופצ יסולכוא תודוא םינותנ
1981.(12); דקפמ - הזע תעוצרב תיוודבה היסולכואה לע תומישר
1981. 53-45;
(20); .תוירופיס תורוסמו תודבוע :בגנה-רהב ביבאנ'ג-לא טבש
1989. 21-9;
ןינד םעניבאו קחצי ,ילייב
1975. 48-1; (5); .םיוודבה ייחב רבדמ יחמצ
בהי יולו קחצי ילייב
77-17; (5); .תואיצמו רולקלופ - םיוודבה ייחב ארוקהו הלגוחה
1975.
ןימינב ,אסא-ןב
1969. 18-13; (1); .םיוודבה תואירב לע רבדמה תעפשה
ףסוי ,דוד-ןב
1976. 49-30; (7); .בגנה ייוודב לש תינטנופסה תובשייתהה ךילהת
1980. ויתס דע 1979 ףרוחמ יחרזמ-ןופצה בגנב הייערה תוכרעה
1981. 15-3; (12);
(17); ).הפייסכ לש הרקמה( השדח תיוודב ריעל תולגתסה יכילהת
1986. 42-11;
28-15; (19); (הפייסכ לש הרקמה) השדח תיוודב ריעב החפשמו טבש
1988.
1989. 54-22; (20); .בגנה ייוודבל םיירפכ םיבושיי תמקהל העצה
(21); .בגנה ייוודב ברקב -12ה תסנכל העבצהה תואצות תכרעה
1990. 34-5;
.תילארשיה הרבחב בגנב תיוודבה היסולכואה תובלתשהו םודיק תארקל
1993. 39-13; (24);
לסרק ןועדגו ףסוי ,דוד-ןב
1994. 38-15; (25); .עבש-ראב דוסייל הניפה-ןבא - יוודבה קושה
ריאמ ,ץב
1979. 27-22; (10); .בגנה חותיפל תוינכתב םיוודבה
ףסוי ,יבלסרב
1970. 15-4; (2); .ך"נתב תבשונה ץראה ןיבל םידוונ ןיב םיסחי
בד ,ענרב
1991. 29-15; (22); 1989-1978. ,בגנב יוודבה ךוניחב םירומ
ןושש ,יבצ-רב
1969. 22-19; (1); .תומישר - רבדמב יוודבה
1973. 32-26; (4); .בגנב םיוודבה יטבשב הטילש
1983. 107-82; (14); .תיתרוקיב תילאוטקא תיוודב הריש
1988. 51-39; (19); .תיוודבה תוברתה יפקשמכ םגתפהו לשמה
1990. 48-35; (12); .ך"נתב םהיתולבקהו םייוודב םיגהנמו תורוסמ
1991. 42-30; (22); .תיוודבה תרוסמב הנשה תונועו םימיה ןיינמ
54-40; (24); .ןחלופ תורוצו תרוסמ ,תונומא ,בגנב םיוודבה ירבק
1993.
(.ןויזופמיס ךותב) םיסחיו םיעגמ ;םיוודבהו םיביבר יבשייתמ ינושאר
1970. 103-49; (2);
1970. 75-68; (2); (.ןויזופמיס ךותב) םיוודבה בושייב תויעב
ןונמא ,יאקרב
(23); .לאערזי תירוזאה הצעומה ייודבל םייאלקח םינבמ ןונכת
1992. 38-24;

__________________________


הנרוא ,ןרוג
48-39; (23); .היטושיקו תיוודבה השאה שובלב םיילמס םיטביה
1992.
ןולא ,ילילג
העיבר-ובא סנוי ר"ד תאצרהל) םיוודבה לש םהיתופיאש - םייניב תרעה
1979. 36-35 (10);

__________________________


ןאילי'ג ,ודנבל-טדנוה
1976. 29-19; (7); .תויוודב םישנ ןיב טקילפנוק יסופד
35-26. (11); .םיודבה לצא תואירבה יתורישב שומיש יסופד
היביכרמו הנויפיא ,םיוודבה לצא הקיסומה / ימוחנ ,ןויצרה 1980.
1983. 30-22; (14); .םייחה תוחרואל רשקב

__________________________


זזק םיסנו יבצ-רב ןושש ,קחצי ,ןומידרו
1970. 75-68; (2); (.ןויזופמיס ךותב) םיוודבה בושייב תויעב

__________________________


באז ,ןוויז
בוציע לע התעפשהו עגמה תיזח - םיוודבהו ידוהיה בושייה יסחי
רפס
1992. 54-49; (23); 50-.הו 40-ה תונשב תובשייתהה
ארויג ,דייז
1978. 24-18; (9); .טדנמה תפוקתב ידוהיה בושייהו לילגה ייוודב

__________________________


בקעי ,קוקבח
1983. 71-31; (14); .ירוקמה יוודבה ןועמה - רעש-שא תיב
רמוע ,ידלאו'ח
.םירצמ-לארשי לובגב םיוודבה ברקב עקרקה ישומישב יונישה תעפשה
1994. 53-39; (25);
םסאר ,יסיאמ'ח
51-43; (22); .בגנב תיוודבה היסולכואל תיפולח בא-תינכת תונורקע
1991.
ינור ,ברפסיור-ןיקנח
1987. 7-1; (18); .חטשב תונשלב !תוריהז
ילע ,ביירח
62-55; (20); .תילכלכו תיפרגומד בצמ תנומת - לילגב םיוודבה
1989.

__________________________


לגיס ,לט
.תיוודבה השאה ייחב תורומתל יאנתכו דדמכ תודיינ :תודיינל תודוונמ
1993. 68-55; (24);

__________________________


הני'גנול ,הקסבובוקי
(תילגנאב) יתרבח יוניש לש םיטביה - טהרב תיוודבה החפשמה
1984 E-1E24; (15)

__________________________


לעי ,אנהכ
1982. 51-34; (13); .יניס םורדב םיוודב םיגייד

__________________________


ןאילי'ג ,(טדנוה) ודנבל
1973. H-A; (4); (תילגנאב) תיוודבה השאה לע םייניב ח"וד
דוד ,ןונבל
1979. 30-28; (10); .םויכ בגנה ייוודב לש םבצמ
יאתבש ,יול
1978. 38-25; (9); .יניס םורדב םיוודבל םישדוקמה תומוקמה
14-1; (16); .יניס םורדב תיוודבה הרבחב םידליו םירוה יסחי
1985.

__________________________


םעניבא ,ריאמ
1984. 8-1; (15); .בגנה ייוודב ברקב תיפרגומדה הרומתה
.בגנב תיוודבה ךוניחה תכרעמב תוינבמ תורומתו םייבחרמ םיטביה
1986. 86-63; (17);
דוד-ןב ףסויו םעניבא ,ריאמ
55-49; (21); .בגנה ייוודב ברקב תינוירפ-תיפרגומד תוגהנתה
1990.
קחצי ,ריאמ
.בגנב םיוודבה בושייל םייפולח םיסופד חותיפל םיחנמ םיווק
1989. 74-63; (20);
ינב ,ביטימ
1977. 29-23; (8); 1948-1946. םיוודבהו םירינ ץוביק יסחי
דוד ,ןומימ
1975. 50-42; (6); .יוודבה ששגה
לאונמע ,סקרמ
13-3; (3); .בגנב םיוודבה לצא גוזה ינב ןיב םידיקפת תקולח
1971.
1973. 58-33; (4); .תיוודבה הרבחה לש יגולוקאה סיסבה
1977. 22-14; (8); .יניס םורדב םישודק ירבקל לגרל היילעה
11-3; (11); .תונורחאה םינשב םיוודבה ברקב םיילכלכ םייוניש
1980.
1981. 44-36; (12); .אתחלמ רוזאמ םיוודב יוניפ
1987. 22-8; (18); .יניס םורדב םיוודבה לצא הדובע תדידנ

__________________________


והילא ,יואנ
1969. 12-9; (1); .יוודבה טפשמה
םהרבא ,בגנ
1975. 11-3; (6); .הכלממל תיטבש הרבחמ םיטבנה רבעמ
לאונמע ,ריאמ-יונ
1976. 18-10; (7); .יוודבה הערמה קשמ לש יגולוקא חותינ
יקחצי ,רצנ
1969. 28-23; (1); .יוודבה טפשמב תושפנ יניד

__________________________


דמחמ ,דעאוס
.תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב ידוהיה בושייל םיוודבה ןיב םיסחיה
1994. 72-54; (25);
קנרפ ,טראויטס
72-52; (19); .יניסב םיוודבה ברקב הלש סופורטופאהו הלעב ,השאה
1988.

__________________________


בקעי ,ברוע
.םינטק תונופטשו רגנ ימב שומישל בגנב םיוודבה לצא רפע תוללוס
1986. 89-87; (17);
קחצי ,םליע
1971. 25-14; (3); (.הקירפא) ירבדמ אל רוזאב תיטבש תונגראתה
לאינד ,תימע
(10); .לארשי תנידמב םיוודבה לש םבצמל תורושקה תויטפשמ תויעב
1979. 21-11;
ןאנדע ,השמע
1985. 20-15; (16); .בגנב יוודבה רזגמב ךוניחה תכרעמ

__________________________


אסומ ןיסח ,חאלפ
1987. 24-23; (18); .אבוט רפכה תודלות
יבא ,יקצולוברפ
(16); .יניס םורדב הילב'גה טבש ינב לצא םינתסובה תואלקח
1985. 40-21;
לאוי ,ץרפ
1982. 33-9; (13); .ץראה ןופצב םיוודבה םיטבשה ברקב םע ירופיס

__________________________


ןונמא ,ילאיבצ
ילארשי אפור ימשר - תינרדומ האופר לומ תיתרוסמ תיוודב האופר
1990. 81-56; (21); .יניס ייוודב ברקב ותדובעמ
םרוי ,רירפצ
25-18; (4); .תיטנזיבה הפוקתב רבדמה רפס לש ןוחטבה תויעב
1973.

__________________________


םיסנ ,זזק
1970. 75-68; (2); (.ןויזופמיס ךותב) םיוודבה בושייב תויעב
1990. 97-82; (21); .הרומתו תרוסמ ,םיוודבה ברקב הלימה תירב
ןועדג .מ ,לסרק
(3); .שיראו'ג תיירק לש הרקמה .תרייעתמ תיוודב הרבחב תורומת
1971. 42-26;
(11); .םירייעתמ םיוודב לצא הכירצה יסופדבו הקוסעתב םייוניש
1980. 25-12;
.םיוודבה רויעל יפולח ןורתפ :בגנב תחיינ ןאצ תייערל יתחפשמ קשמ
1989. 89-75; (20);
77-73; (25); .םיוודבב לופיטה תוינידמ תא שימגהל ישוקה תוביס
1994.

__________________________


ןונרא ,ןנור
79-69; (24); .םיוודבל המגדה תווחב תיפצת - יוודבה רדעה תלכלכ
1993.
הירכז ,יבחר
(.ןויזופמיס ךותב) םיסחיו םיעגמ - םיוודבהו םיביבר יבשייתמ ינושאר
1970. 63-49; (2);
הילמע ,טלמיר
רואל תויוודב םישנ לש הקוסעת יסופדו םיתורישב שומיש יסופד
ןתפישח
1991. 58-52; (22); .המאלס רפכ לש הרקמה :חותיפה ךילהתל

__________________________


קידוד ,ינשוש
1982. 58-55; (13); .עוציבו תומגמ ,אתחלמ תינכת
ינב ,הליש
83-80; (24); .םהיתויעב ןורתפל םיוודבל "החותפ תלד" תוינידמ
1993.
םולשבא ,ילאומש
1975. 32-24; (6); .םיוודבה תולחנתהב םיסופד
בקעי ,שמש
(.ןויזופמיס ךותב) םיסחיו םיעגמ - םיוודבהו םיביבר יבשייתמ ינושאר
1970. 63-49; (2);
השמ ,ןורש
1970. 32-16; (2); .םלסיאה ןוטלש תחת לארשי-ץראו םיוודבה
1975. 41-33; (6); .הדוהי רבדמב םיוודבה

__________________________


(תונותיע) תודועת
1978. 47-39; (9); .הרוחשה זעה ביבס חוכיווה