תוביבס ימוסריפ

1 תוביבס
1981 ילוי

דגה
ןמייפ דוד ’פורפ םע החיש - העידיה­יא לעו רמוחה לע
הירא ’פורפ םע החיש - תויפוסוליפ תולאש לאושה גולואיג
רסיא
.רהוז­יבא ריאמ ר”ד םע החיש - ?ןוירוג­ןב תשרומ יהמ
בושמ
יצנב םע החיש - יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”היבל םינש שמח
.איבל­רב
טקל
.ייבא דראודא ,דלופואיל ודלא ­
2 תוביבס
1981 רבמטפס

דגה
.י ’פורפ תאצרה לע תובוגת שמח - םיכרעו םיכרצ ,תודבוע
’ץיבובייל
ןהכ ףלו דור םע החיש - בגנה תודלות תא ונתסיפתב םייוניש
.ןוירוא ארזע - תיתביבס הסיפת
בושמ
.יבו ד המחנ םע החיש - הדשה תואנדסב םייכ”נת םיאשונ בוליש
טקל
.וסט­ואל ,רהזי .ס ,סמאיליו ,התיג ,ןוד ןו’ג ­
3 תוביבס
1981 רבמבונ

דגה
דנומ'ציר סומע ’פורפ םע החיש - םימומעה תולובגה לע
לאכימ מ”לא םע החיש - תואדו­יא יאנתב תוטלחה תלבקל ךוניח
לג
.ןוירוא ארזע - בגנה לש יתוכיא חותיפ
בושמ
.בהי יול םע החיש - ­80ה תונש תישארב הדש ךוניח
טקל
.רלפוט ןיולא ,ןומלט בקעי ,ןוסגרב ירנא ­
4 תוביבס
1982 ראורבפ

דגה
קחש השמ ר”ד םע החיש - םיכרעב םייגולויב תודוסי יוהיז
ילילג ןולא םע החיש - הקורי תרייס
לסרק ןועדג ר”ד םע החיש - תרחא תרייס השורד
רבוד יאתבש ר”ד םע החיש - תימאניד הביבסב ירוזא ןונכת
.ןוירוא ארזע - םיכרעב הריחבה תלאשל
בושמ
.ןהכ לאלצב םע החיש - הביבס ידומילו הדש תואנדס
טקל
.סאלי’זד ,רטראס ,סנרול ,ירפיזקא ­
5 תוביבס
1982 ינוי

דגה
’פורפ םע החיש - ירבדמ רוזיאב םייח תוחכונ לע עלסמה תעפשה
ריאי ןורהא
אפור רדנסכלא ’פורפ םע החיש - ך”נתה לע םיטביה
ינו רבח לארשי תאמ - רבדמה תא תודהיה תסיפת
.יננחלא אבא ’רדא םע החיש - הביבסכ ריעה
בושמ
םע החיש - יתביבס ךוניחל ןוכית ס”יבב היגולואכרא תארוה
ריצק דדוע
.םיארוק תובוגת - יתביבס בוציעו לוסיפב םיטנדוטס תוליעפ
טקל
’.ץיבוניבר ,ראורב,רבוב,השטינ ,סמיי’ג ,קנאלפ ­
6 תוביבס
1982 רבמבונ

דגה
ןהכ עשוהי םע תוחיש - תיכוניח ךרדו תיכרע הערכה לע
סקרמ לאונמע ’פורפ םע החיש - ?םיוודבה תדלומ אוה בגנה םאה
רעוצ םייח ר”ד םע החיש - םימרוז תולוח
’ץיבוניבר הביבא ר”ד םע החיש - ”הזה רבדמה לכ תא רשיימ יתייה”
דקש םהרבא םע החיש - תישארב ץרא
.ןוירוא ארזע - ירבדמ לוסיפ
בושמ
- יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”היבב רקחמ יגוחו רמג תודובע
.ומכח סחנפ םע החיש
טקל
.דלופואיל ,התיג ,סחרוב ,Futures ,ןס ,דרגלב תרהצה ­
7 תוביבס
1983 ראורבפ

דגה
רוזמ לאונמע ’פורפ םע החיש - ןומר שתכמב יגולואיג קראפ
ל’גיינו יונ רמת ר”ד םע החיש - ימוחתניב רתויו רתוי רקחמ
סירומ­גנירוג
יבכ רה טפשוהי ’פורפ םע תובתכתה - אבכוכ­רב סומלופ
ןוזילדיג ןתיא םע החיש - עבטה תנגהל םישנא
.יניק הנשוש ר”ד תאמ - יתביבס ךוניחב רקוב­הדש תסריג
בושמ
יניע בקעי םע החיש - רצק יתביבס ךוניח
.יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”היב תא םירגוב תוכרעה
טקל
.םיליפה לע ­
8 תוביבס
1983 יאמ

דגה
ןמטנמיד ןנח ר”ד םע החיש - ירבדמ רוזיאב םיבג לש היגולוקא
רירפצ םרוי ר”ד םע החיש - היצפסנוק תריבש םאה
.דדלא לארשי ר”ד םע תובתכתה - II אבכוכ­רב סומלופ
תרמצ הקיבצ םע החיש - הביבסכ תושויטק
לדנמ הידעס לכירדא םע החיש - טסינאמו הכ לכירדא
.רסוניג סחנפ םע החיש - בבוסה תסיפת לע
בושמ
ידי­לע שגומ - יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”יבב בבוסה תסיפת תנדס
.רסוניג סחנפ
טקל
.בו לוח ,לוורוא ,זקרמ ,סמות ,ןילרב ,ןגאהצרניימ ,תרמצ ­
9 תוביבס
1983 טסוגוא

דגה
­ ?תיטנזיבה הפוקתה רחאל בגנה­רה םילקאב הנחשה הלח םאה
:ימוחתניב ןויד
,גרבדלוג לופ ר”ד ,רסיא הירא ’פורפ ,ליבגנז םהרבא ר”ד
,ףסוי­רב רפוע ’פורפ,בונר’צ ןתיא ’פורפ ,ןיילק הרופיצ ר”ד
’פורפ ,ץיברוה ןרהאפורפ ,עדימש יבא ר”ד ,ןינד םעניבא ר”ד
.רעוצ םייח ר”דו בגנ םהרבא ’פורפ,ןרימע תור
קחש ירוא םע החיש - הביבסכ םחוריו יבש ,םיהבג
ןיול הכימ ר”ד םע החיש - תיתביבס תונמא לע
.גרוב םהרבא םע החיש - ךכ­קר אל
בושמ
ןוכמה תווצ ידי­לע יאטיסרבינוא סרוק - יתביבס ךוניחב םיקרפ
.יתביבס ךוניחל
טקל
.ירפיזקא .ס.א ,דריב .א­ו ,הלוסאב השמ ’ר ­
10 תוביבס
1983 רבמבונ

דגה
:ימוחתניב ןויד - ”תדלומ” גשומה תועמשמ לע
,רהזיבא ריאמ ר”ד ,קייקר­ובא םיהרבא ,בונר’צ ןתיא ’פורפ
.זוע סומע ,יבלח קיפר,ןזח בקעי ,גרבנסכ לא םחנמ ’פורפ
בגנ םהרבא ’פורפ םע החיש - בגנב םדאה תוחכונ לע
קחש השמ ר”ד םע החיש - תכרעמכ הביבס לע
רסיא הירא ’פורפ תאמ - עבטה ןחלופל עבטה תנגהמ
ןוקלא פיליפ ר”ד תאמ - בגנה­רהב םינברוד לש תוליעפ יסופד
.לטנמיפ ארזע תאמ - ףושחה עלסה לע
בושמ
שגומ- יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס”היבב בגנב הדש תויוליעפ
.לטנמיפ ארזע ידי­לע
טקל
,ןמטיו ,רטליפ­הייטוג ,רוויד ,תדבעמ המודק תבותכ ,דלוג ­
.דריב ,םייהנמ