תוביבס ימוסריפ

11 תוביבס
1984 ראורבפ

דגה
:תופתתשהב ימוחתניב ןויד - תקולחמב יונש טקייורפ ­ םימיה תלעת
ןר ר”ד ,ןיבר קחצי כ”ח ,ןיילק הרופיצ ,רגר ובצריו ירוא
,ןוזילדיג ןתיא,ץדייב ירוא,בו נירמ ירוא ר”ד ,ןוזנסו מ
.ריכב הנידמ דבועו ,רימש השמ
:למרכב קנעה תפירש לע
םינושאר םיחקל
ילילג ןולא תודע
’ץיבוניבר הביבא ר”ד תדמע
ברהב ןד ר”ד תדמע
ןמקורב לקד בתכמ
.הואנ באז ’פורפ תאמ - למרכב ארפה תופירש יחקל
בושמ
רקוב­הדש הדש ס”יב יכירדמ םע החיש - ירבדמ חטשב הכרדה לע
.חוויד - בגנה­רהב םילמג ילויט
טקל
.תראוה דיויד ,ןאמו סינ’ג ­
12 תוביבס
1984 יאמ

דגה
:תופתתשהב ימוחתניב ןויד - ?בגנב ”הדוהי” לש ותועמשמ יהמ
’פורפ ,לשמ באז ר”ד ,ןינד םעניבא ר”ד ,ןורש דוד ’פורפ
.עיבר­ ובא ףראע ,לסרק ןועדג ר”ד ,אפור רדנסכלא
ינש קידוד םע החיש - ךילהתכ תיאודבה הדעה
בגנה­רהב חמוצ תויסולכוא לע םינברוד תוליעפ תעפשה
ןמרטוג קחצי ’פורפ תאמ
ילאירא םוחנ ר”ד םע החיש - ?םרוז לכה םאה
באז ר”ד םע החישו ןוירוא ארזע תאמ הזת - םיכרעו עלסמ לע
ןיגב .ב
.רורד השמ ר”ד םע החיש - דיתע תוביבס לע
בושמ
םודס רה לע םינמא שגפמ
.ריצק דדוע - תידומיל הריפח
טקל
.ןיגב ,ייבא ,קאזלב ,ןוסגרב ,ילאומש ,ןודלח ןבא ­
13 תוביבס
1984 טסוגוא

דגה
:תופתתשהב ימוחתניב ןויד - ?בבוסה תא םיספות ונא הדימ וזיאב
לאירוא ’פורפ ,רסכלפ אביקע ’פורפ ,ןייטשנקב בקעי ’פורפ
’פורפ ,רירפצ םרוי ’פורפ,ףסוי­רב רפו ע ’פורפ ,לאירפס
לאכימ ,לזרב רדנסכלא ’פורפ ,הואנ באז ’פורפ ,סקרמ לאונמע
.לג
:םימיה תלעת לע דוע
חלמה םי ילעפמ ל”כנמ ,רחש הירא תדמע
חלמה םי ­ ןוכית םי תרבח ל”כנמ ,רגרובצריו ירוא תבוגת
.ןור ירמא כ”ח תדמע
רשא­ןב חתפי ’פורפ תאמ - םיריעז םינגאב רגנ תואלקח ייוכיס
גרבדלוג לופ ר”ד םע החיש - ךילהתכ תדבע ןיע ןוינק
.דנס רדנסכלא םע החיש - ךילהתכ לאמשה
בושמ
הנשוש ר”ד - יתביבס ךוניחל םידומיל תוינכתב יתנש רנימס
יניק
.יתביבס ךוניחב יצרא סנכ
טקל
,סוטירקומד ,ןוסניקרפ ,ןדרגמ ולב ,קאבונ ,יקסבוקאלוק ,ןוק ­
.יו’גבל
14 תוביבס
1984 רבמבונ

דגה
:תופתתשהב ימוחתניב ןויד - ושכע םיכרעב הריחב לע
,יקסנלימס רהזי ,יקציבר רזעיבא ר”ד ,בונר’צ ןתיא ’פורפ
,ץראה םורדב גוז ,תרמצ הקיבצ,דלפרקניפ ירוא ,יאדסח בקעי
.דקש םהרבא ,יחרזא דהוא
יבצ­ןב הירא תאמ - בגנב תונופטש
ףרו דסריאמ םייח ברה תאמ - תודהיב רבדמה תיווח
.גרבנתור ונב ’פורפ םע החיש - דיינ יניידמ שדקמ ­ דעומ להוא
תאמ עדימ ריצקתו רדנסכלא דוד םע החיש - ןומושרכ הביבס
זר בקעי ר”ד
.ןויצרה ימו חנ םע החיש - הביבסכ הקיסומ
בושמ
.רוא ףסוי םע החיש - עבטליהק
טקל
.יבכרה ,ארפק ,ורות ,ןמכוט ,רגרבניילק ­
15 תוביבס
1985 ץרמ

דגה
:תופתתשהב ימוחתניב ןויד - םיכילהת תמולאכ הביבס
,בונר’צ ןתיא ’פורפ ,ןמצריבג והילדג ’פורפ ,סכר באז ר”ד
,לעפא לארשי ’פורפ,ןמאנ בדנ ר”ד ,ןייטשלקניפ לארשי ר”ד
’פורפ ,הואנ באז ’פורפ ,דוד­ןב ףסוי ר”ד ,רסיא הירא ’פורפ
.ריכב הנידמ דבוע ,רורד לאקזחי
עפצ­םודס עוסמ - רומיש לומ חותיפ
.ןוסנורהא המלש םע החיש - השיגר הזתניס
בושמ
.ןומלפ המלת תאמ - קוריה רפכה תסריגב יתביבס ךוניח
טקל
דודו ןו’ג ,ןודלח­ןבא ,והיתתמ­ןב ףסוי ,ףסוי­רב רפוע ­
.רלפוט ןיבלא ,יחמק
16­17 תוביבס
1985 רבמטפס

דגה
ילאירא םוחנ ר”ד םע החיש - סוגול­סותימ לש הקימאניד
רשכ אסא פורפ םע החיש - ןילמוג יסחי ­ תונשלבו היפוסוליפ
יחימע הדוהי תרישל תוסחייתה - םי םעפ היה ןאכ :רמאיש בטומו
באילא הבול םע החיש - ושכע םיכרעב הריחב לע דוע
הלאו ’ץיבוקרמ םהרבא ר”ד תאמ - ידוהיה םויקהו היגולוקא
גרבנטור
ר”ד ,ןומולס לאירבג ’פורפ תופתתשהב ןויד- הביבסכ םירסמ
ןרוא םולש ,העור קחצי
ןרו ג רנבא םע החיש - תודוונה תישאר לע
לטרז םדא םע תובתכתה - לביע רהב ינחלופה רתאה
ןגוכ יכדרמ ’פורפ םע החיש - םירבחמ לש תלשושכ ארקמה
ןמילוס ר”ד םע החיש - םודקה םאלסיאה לש הירוטסיהב ךפ המ
רישב
רדנלדירפ בד ’פורפ םע החיש - תויסולכוא לש הקימאניד
עדימש יבא ר”ד םע החיש - תויצולובא לש המולא
רסכלפ אביקע ’פורפ תאמ - ךילהתכ זאקווקה סכר
.ןוירוא ארזע תאמ - םיכילהת תמולאכ הביבס
בושמ
.דלפנכלייפ דודו איבל­רב יצנב ידי­לע שגומ - ’תליא’ הדשה תנדס
טקל
.ןאגאס ,ריצק ,באווש ,הקיטנרביקל ­8ה הדיעוה ,טראהקרוב ­
18 תוביבס
1986 טסוגוא

דגה
ןוירוא ארזע תאמ - םיכילהת תמולא אוה לכה
אובמ
םיכילהת תמולא ןויפיא
הסיפת
הביבס
יוניש
ןמז ללח
תודשו היגרנא
ךילהת
םיכילהת תמולא תניחב
תכרעמ
םיכילהת תמולא תומיכ
םיכילהת תמולאכ הביבס
םירוטקו תמולאכ הביבס
םיכילהת תמולאכ בגנה­רה
םיכילהת תמולאכ ידומה ןגא
קמו ע יכילהתו חטש ינפ יכילהת
םיכילהת תמולאכ םדאה
תובכ רומ
ידמימ ­4ה םדאה
ושכע םיכרעב הריחב לע
תיתביבס השיג
.תורוקמ
.רסיא הירא ’פורפ תאמ - הישותה לדחמ לעו תרוצבה תכמ לע
טקל
והיתתמ­ןב .י ,הדגאה רפס - םיחרזא תמחלמכ לודגה דרמה ­
הידפולקיצנא - ירוטסיה­וקא טביה ­ ןונבלה יזרא תדחכה ­
תיארקמ
futurist The - תומגמ לש המולא ­
םורפ ,לסאר ,ןמרתלא - ?לכה והמ ­
19 תוביבס
1987 טסוגוא

דגה
סומע רפוסה םע החיש - ?הזה בכוכה לע םזינאמוה ןכתי םאה
זוע
בונזח ילו טנא ’פורפ םע החיש - הווהו רבע ,היסא זכרמ ידוונ
החיש ךותמ- יטקראה ןופצב תבשונה ץראה םע םידוונה יסחי
ןנסקוא ירואל ר”ד םע
:תופתתשהב חיש­בר - ?םיכילהת תמולא אוה לכה םאה
לאונמע ’פורפ ,בונר’צ ןתיא ’פורפ ,ףסוי­רב רפוע ’פורפ
יניק הנשוש ר”ד,ילאירא םוחנ ר”ד ,רירפצ םרוי ’פורפ ,סקרמ
.ןנור והיבאו
.טרבלג ירוא ר”ד םע החיש - י ובירכ וא םלשכ בבוסה תסיפת
הרפסוקא
בבוסה תויעבל תילארשיה תימואלה הדעוה לש לש הלועפה תוישא
בונר’צ ןתיא ’פורפ -
,ןייטשניבור ןונמא רשה :תודמע תשק ­ הברעב ’הקירמא לוק’ תנחת
השמ ,רנטר באוי ,ינליא ארויג,ןייל דראווה ,רטסלא םרוי
.ירפ ןדיש לייא ר”ד ,בוט­םוי םרוי ר”ד ,רימש
ןנח­ןב יסוי ל”את - שא יחטש וא תישארב ץרא
ןיירה רהנ ןוסא
’.םייט’ה ךותמ - םעזה רכס
יתביבס ךוניח
םחורי םגא תנדס
.לטנמיפ ארזע ידי­לע שגומ - יתביבס ךוניחב ןויע םוי
טקל
.ןאגאס ,לרוט ,ורות ,ןוטלפא ,ידנוב ­
20 תוביבס
1988 ראוני

דגה
ירוג םייח ררושמה םע החיש - לאעמשי ץרא ­ לארשי ץרא
:ימוחתניב טביהב סולינה
ןמצריבג והילדג ’פורפ םע החיש - ךילהתכ סולינה ןוינק
היבוט ר”דו הנס יחימע ר”ד םע החיש - םירצמ רוש תלעת רותיא
דורבסייו
ןתיא פורפ תאמ - רשגו םוסחמ ­ תיפרגואיגויב תכרעמכ סולינה
בונר’צ
ןטרו פ לאלצב ’פורפ םע החיש - סולינה לע םידוהי םילייח
’ץיבוניבר ינד תאמ - ןאוסאב הובגה רכסה
. ןוירוא ארזע ­ הוותמ - םהרבא לש התלדה
הרפסוקא
בונר’צ ןתיא ’פורפ תאמ - תוירפסויב תורומש
:תודמע תשק ­ בגנה רעי
לארשיל תמייקה ןרקה לש ארוק לוק
’ץיבוניבר הביבא ר”ד תדמע
’עבטה תנגהל הרבחה’ תדמע
ריאי ןרהא ’פורפ תשיג
קחש השמ ר”ד תשיג
לארשיל תמייקה ןרקה תדמע
­ ­ חותפ םוכיס
,תימואלניב אנדס לע חוויד- ?תירבדמ היגולוקאל דוחיי שיה
לאירפס לאירוא ’פורפ תאמ
.ליבגנז םהרבא ר”ד תאמ - ויתסב עתפ ןופטש
יתביבס ךוניח
הנשוש ר”ד תאמ - תיפולח תיכוניח הירואיתכ יתביבס ךוניח
יניק
.רזייל רירפצ תאמ - תורגבה תניחבב ’בגנה רעי’
טקל
,ןיצינ’זלוס ,רפופ ,יקסבוחינרשט ,תימי היגולואכרא ,ויסד­
.הרדנוק