תוביבס ימוסריפ

21 תוביבס
1988 רבוטקוא

דגה
רהזי .ס םע החיש - ושכע גולאיד
השוארד בהו לא דבע םע החיש - רחבנ םע אל
:ימוחתניב טביהב הברעה עקב
ןמצריבג והילדג ’פורפ םע החיש - םודאה םיה תוחתפתה לע
ןזייא ןימינב תאמ - עקבה תורצוויה לש הירואיתב ךפהמ
הירא­תיב קחצי ’פורפ םע החיש - בגנב םודאו הדוהי
ץישפיל הרוא תאמ - תורוקמ לש תובכ רומ ­ רככ ה יכלמ תמחלמ
דורבסייו היבוט ר”ד תאמ - הרטפ רוזא לש היגולואיגה
’ץיבוניבר ינד תאמ - סותפהו סופאה ­ הרטפ
יבצ ’רדא םע החיש - הברעה ילושב תוריית רתא ­ ענמת קראפ
לקד
ר מ ןורוד ר”ד תאמ - םירחא תומלועב םזינקלוו לע
רצנ יגח ’פורפ םע החיש - היה אל וא היה
.ןייטשנקב בקעי ’פורפ םע החיש - תוירואית לש םורטקפס
הרפסוקא
בונר’צ ןתיא ’פורפ תאמ - יניערג ףרוח
ימרו רוזמ לאונמע ’פורפ םע החיש - ןומרב תירפסו יב הרומש
יבורח
ןוירוא ארזע תאמ - ןומר שתכמ תפש לע ירבדמ לוסיפל קראפ
הואנ באז ’פורפ תאמ - תיללכה תוכרעמה תרות
לאירפס לאירוא ’פורפ תאמ - בגנה רעי לע דוע
.לסרק ןועדג ’פורפ תאמ - םיוודב םיעור ירפכ תמקהל העצה
טקל
.בוראחאס ,ןמרתלא ,יקסבוקלוק ,הזוניפש ­
22 תוביבס
1989 יאמ

דגה
לטימע ברה םע החיש - לארשי­ץרא ינפל לארשי םע
ןייטשלקניפ לארשי ’פורפ םע החיש - הדוהי טבש ינפל םירפא טבש
לעפא לארשי ’פורפ םע החיש - ידוהיה םעה לע לופ ונומ
להנרטש באז ’פורפ םע החיש - םדאבש יטסישפה לאיצנטופה לע
­טמה דמימ לע
:תוחיש תשק
רלכב באז ’פורפ םע החיש - העידי לש תוסיפת יתש לע
רשכ אסא ’פורפ םע החיש - רתויו רתוי םיעדוי ונא
ילאירא םוחנ ר”ד םע החיש - תונמאהו היפוסוליפה תושגפנ וב
שרב השמ ’פורפ םע החיש - תונמאל לעמש הרכהה דמימ לע
.לבו י והימרי ’פורפ םע החיש - היפוסוליפ­טמ
?וישכע ןולא תינכת
:תועד תשק
ןהכ םחורי ר”ד םע החיש - וטועימב ערה הז
ליעפ ריאמ ר”ד םע החיש - ליעפ תינכת
יבאז םעבחר כ”ח םע החיש - םתוא רפסנרטל
ןמכו םהרבא ’פורפ םע החיש - הלופכה הרדישה תינכת
¨דאו פ. רזעילא­ןב ןימינב כ”ח םע החיש - לזוא ןמזה
.ןוירוא ארזע תאמ - תעצו מ הלועפ ךרד
הרפסוקא
ןתיא ’פורפ תאמ - ?םייקתהל םייגולויב םינימל תוכז שי םאה
בונר’צ
2.1.89 Time תובקעב - הנכסב ץראה רודכ
ןלוג ןועמש תאמ - סניו םוהיז האר םיה
יבצ ’פורפ תאמ - תוחול תושגנתה לש האצות ­ הינמראב שערה
.לקנופרג
טקל
.ןוירוג­ןב ,ילאינבי ,ןוסנורהא ­
23 תוביבס
1989 רבוטקוא

דגה
ושכע םזיאתא
אובמ
םהו ש .ש ארויג ’פורפ םע החיש - תוינוליח ןיא
לבו י והימרי ’פורפ םע החיש - תמ םיהלא :השטינ
ךברוא .א םירפא ’פורפ םע החיש - הבושתב ורזחתש הפצמ ינא
ןהכ םייח ןוילעה טפושה םע החיש - ינויצ סורוקיפא
ארזע ­ תוראהו םוגרת - יאליעה רדסל תואתשה :ןייטשניא
ןוירוא
זוע סומע םע החיש­ינימ - שידא לא
­ ­ חותפ םוכיס
ןוירוא ארזע תאמ - ןמזה תודלות רוציק
טראפ ש ןיל ר”ד םע החיש­ינימ - ?רבדל ונלחתה יתמ
םהרבא ’פורפ תאמ - תיטנזיבה הפוקתב בגנה­רהב אבצו הלכלכ
בגנ
רירפצ םרוי ’פורפ םע החיש - בגנב תובוחר תא רפוח
לאונמע ’פורפ םע החיש - ?הבושתב רזוח ןוכיתה­חרזמה םאה
ןויס
- לארשי תנידמ לש התומדו היתולובג תעיבקל םוריח­תינכת
.ןמכו םהרבא תאמ
הרפסוקא
רתיבא ’פורפ תאמ - תישונאהו תיגולויבה ,תימסוקה היצולובאה
.ו בנ
יתביבס ךוניח
’.ץיבוניבר ינד תאמ - תישארב ץרא וא תונויצ
טקל
.לסאר ’,םייט’ ,השטינ ,יקסבייוטסוד ­
תורוקמ
.ובנ רתיבא ’פורפ לש רמאמל
24 תוביבס
1990 ץרמ

דגה
ידמימ 4 אובמ - ?ושכע םזינאמו ה
ךיירטשנטור ןתנ ’פורפ םע החיש - ?םדאה והמ
ילאירא םוחנ ר”ד םע החיש - שדחה םדאה
דיבש רזעילא ’פורפ םע החיש - ?תיטסינאמוה תודהי
ירוג םייח ררושמה םע תוחיש - המודאה תויחישמה תסירק לע
עלס ןונמא ’פורפ םע החיש - יחרזמה שוגה לש היצזינאמו ה
רימש השמ רפוסה םע החיש - קשנ אשונ טסינאמוה
ןוא­רב יכדרמ ר”ד םע החיש - ף”שא םע חיש­בר
ןורהא .לימ. ףולא םע החיש - ןורתפ תארקל םיחטשהו לארשי
בירי
ןולא דוד םע החיש - ינופצה בגנב אבכוכ ­רב
’פורפ תאמ - רבדמה רפס תשיטנו בושייב םרוגכ םילקא יוניש
רסיא הירא
ףסוי ר”ד תאמ - בגנה ייוודב לש לגרל הילעה ­ ושכע ’גחה
דוד­ןב
.תיזג תימע יאמבה םע החיש - םיפוקה טפשמ
הרפסוק
ןולא הירזע םע החיש - עבטה תנגה
בנירמ ירוא ר”ד םע החיש - דעומה תא ונרחא םאה
Geographic. National יפ­לע - הנרופנא תירפס ויב הרומש
יתביבס ךוניח
תאמ - םייפלא תנש תארקל :יתביבסה ךוניחהו ,בבוסה ,ונחנא
רלוצ ירוא ר”ד
.ןירבוג הדוהי תאמ - הבצח ןיעב תיגולואכרא הריפח
טקל
.ןוד ,בו’צברוג ,דיר ,יקצורט ­
25 תוביבס
1990 רבמבונ

דגה
ובנ רתיבא ’פורפ םע החיש - הנש 4900 תויחל
’פורפ םע החיש - תיתילואינה תיאלקחה הכפהמהו םיחמצ ת ויב
ירהז לאינד
ןולא דוד םע החיש - תיתילוקלכה הפוקתב הלימ תירב
טמלמ םהרבא ’פורפ םע החיש - לארשי םע לש הירוטסיה­הרפה לע
לבוי והימרי ’פורפ םע החיש - היפרגוירוטסיה
להנרטש באז ’פורפ םע החיש - ?סואכ וא סוגול ­ הירוטסיהה
אריפש םהרבא ר”ד םע החיש - ?ושכע חישמ
ולש יכדרמ םע תובתכתה - ודוגל םיכחמ אל
דקומ לאירבג ’פורפ םע החישו עקר - ןייטשנגטיו ןטק­שאר
םע החיש - תשעותמה הרבחה לש הדלותכ ינרדומה םזינאמוהה
’גדירבמייק. רנלג טסנרא ’פורפ
רסוניג סחנפ ר”ד םע החיש - הלענ הרטמ ןעמל חוצרל תונוכנה לע
רהזי .ס תאמ - ?המלש הנומאב ןימאמ דוע ימ
החישו ןנור והיבא ר”ד תאמ רמאמ - ןוכיתה­חרזמב האושה םלה
ותא
.רוג ¨הטומ. יכדרמ כ”ח םע החיש - תונויצ­ואיג
הרפסואיג
לאונמע ’פורפ םע החיש - םישתכמה תורצוויה תסיפתב ךפהמ
ינבא באויו רוזמ
גרבדלוג לופ ’פורפ םע החיש יפ­לע - רושבה תייבש עגר לע
סוקרמ םחנמ תאמ - יכ”נת­ו איג טביה ­ םודא­ןופצ
.לקנופרג יבצ ’פורפ תאמ - הנופצ הענ הינרופילק
יתביבס ךוניח
ובנ רתיבא ’פורפ םע החיש - היצולובאל ןוכמה לע
ותא החישו תרמצ יבצ תאמ רמאמ - לארשי­ץרא ךרד
לאגי תאמ - ’םיעדמב הדש תדובע’ אשונב ימואלניב ןויזופמיס
.תונרג
טקל
.לב ,סטנוורס ,ןומלט ,םעה­דחא ,טראהקרוב ­
26 תוביבס
1991 לירפא
>
דגה
יסגא ףסוי ’פורפ םע החיש - סואכ וא סומסוק
ןרק לאכימ ר”ד םע החיש - לושמל תלוכיה רסוח לע
עשוהי .ב.א םע החיש - המו אה בצמ לע
ןמפוה ריאי ’פורפ םע החיש - ך”נתה לש היצזינאמוה
הירא­תיב קחצי ’פורפ םע החיש - הזו ע תדוצממ השדח תבותכ
דדלא לארשי ר”ד םע החיש - םילשורי לעמ השטינ
קלוק ידט םע החיש - ונידיב אל תיבה רה
לג לאכימ םע תוחיש יתש - התעדמ תאצוי ריע
יתשינבנב ןורימ םע החיש - םילא םויק­וד
ןהד יסוי ר”ד םע החיש - רשגל תחתמ ןושיל תוריח
יבקעי דג כ”ח םע החיש - ץראה רודכ לש היצזיטרקומד
יחימע הדוהי תרישל תוסחייתה - בושת םדא לאו התא םדא יכ
.רצנ יגח ’פורפ םע החיש - םימו קיה ףוס ןיא
הרפסוקא
בונר’צ ןתיא ’פורפ תאמ - םדא תורבחב עוביקו תורביח לע
רסיא הירא ’פורפ תאמ - הישותה לדחמ לעו תרוצבה תוכמ לע
אוהילא יסוי תאמ - םודאה וקה ­ לארשיב םימה סלפמ
ילאילחנ בד םע החיש - היסור תודהי לומ םייגולואכרא םירתא
.ןועבג ההלב תאמ - עבט תרימש לומ היסור ילוע ןוכ יש
יתביבס ךוניח
ןהכ הביבא תאמ - ’ןיצ’ ידוסיה רפסה­תיבב םילשורי תנדס
.ןירבוג הדוהי תאמ - דרע יגולואכרא זכרמ
טקל
.ירוג ,יקסבוקימ ,יריפזקא ,ןוד ,ןמגרב ,השטינ ,סורוקיפא ­
27 תוביבס
1991 רבמבונ

תואדו­יא :ליבומה אשונה
דגה
רלייו ןושרג ’פורפ םע החיש - תואדו­יא ךרד תוקנולא עסמ

בירי ןרהא .לימ. ףולא םע החיש - המילא תואדו­יא

רהזיבא ריאמ ’פורפ םע החיש - ?זירכהל אל וא זירכהל

ץב ירוא םע החיש - תירפסומטא תואדו­יא
ןרוג רנבא םע החיש - תשלפ תודשבו יניס יבחרמב גולואכרא

ןיבור בכיר ר”ד םע החיש - ןומישיהו ערזמה תלטוטמ
דוד­ןב ףסוי ר”ד תאמ - ?םיוודבה ינפ ןאל
ואדנל הקירא ר”ד םע החיש - יתריצי תויהל ץמוא
במולוג בקעי ר”ד םע החיש - קירה ללחב ימו יק רגתא
.ןוירוא ארזע תאמ - ימויק לוסיפ
הרפסוקא
ץיבוניבר ינד ר”ד תאמ - ןוכיתה חרזמב הביבסה תוכיא
.ץיבוניבר ינד ר”ד תאמ - הטבשב תיניערג חוכ תנחת דגנ
.יבורח ימר תאמ - תישארב ץרא לע םינורוטקרט- ףרה אלל עסמ
טקל
.רפופ,רריסק ,TIME ,הקיטנרביקל ­8ה הדיעוה רפס ,סורוקיפא ­
28 תוביבס
1992 לירפא

סואכ :ליבומה אשונה
דגה
בד­ןב באוי תאמ - סואכ
רוגסרה לאכימ ’פורפ םע החיש - המצועל תונוצר יקבאמ
עלס ןונמא ’פורפ םע החיש - תיסרהיכרנא
ביינר’צ ילוטנא לש ןמוי יעטק - שואי לש תוממי עברא
עלס ןונמא ’פורפ םע הינש החיש - ?לזוא ןיצלי לש ונמז םאה
.ירוג םייח ררושמה םע החיש - רחמה םלועל םאיוקר
.פ ר ירוא ר”ד םע החיש - יטואכ םלועב םזינאמוה
סירומ ינב ר”ד םע החיש - ינויצ רפסנרט
רורד לאקזחי ’פורפ םע החיש - תילבו לג תואדו­יא לא
םריבא ינור ר”ד םע החיש - רצוי סואכ ­ השטינ
הרפסוקא
ובנ רתיבא ’פורפ םע החיש - ימויק סואכ
היגולוקאל ימואל ס”יב תמקהל ארוק לוקו
הואנ באז ’פורפ םע החיש - תיתוברת­תיתביבס הכפהמב חרכה
בונירמ ירוא ר”ד םע החיש - םייק ינא ןכל O2 C טלופ
ץב ירוא םע החיש­ינימ - ?ררקתמ ץראה­ר ודכ םאה
ףרה אלל עסמ
דעלג השמ תאמ - רפרפכ גנוק­גנוה
סוקרמ םחנמ תאמ - בגנב תונופטש םלה
.ןוירוא ארזע תאמ - גלש תפוסב טווינ
טקל
ח”וד ,ברע שיא סנרול ,קולב רדנסכלא ,ףלוו היני’גריו ­
.היסולכואה רבשמ תדעו
29 תוביבס
1992 רבמצד

םייגולואכרא םיגירח :ליבומה אשונה
דגה
החיש­ינימו NASA תזרכה - ללחה תרובעמ לש היגולואכרא
גרבנתור ונב ’פורפ םע
רפו ג יבא ר”ד םע החיש - ירוטסיהרפ בהז
ןמרוא ינד ר”ד םע החיש - הנצינב יאני רדנסכלא
ילאילחנ בד םע החיש - תיברע היגולואכרא
להט ליג םע החיש­ינימ - תדבעב היימוא תיב
ירוקנא הכימ ר”ד םע החיש - םיאפרה לגלג לש ודוס
ארזע תאמ - ’לו דגה ץפמה’ תסירקו ’תושביה תדידנ’ תעקבה ­
ןוירוא
ןומצע לאונמע ’פורפ םע החיש­ינימו
תרש בקעי םע החיש - ?דובא לכה ­
.ןומיס הירא ’פורפ םע החיש - ןימאמ ינו ליח ­
הרפסוקא
תאמ - הרפסויבה לוצינו תובכרומ לש היצולובא ןיב המ ­
בונר’צ ןתיא ’פורפ
ץיבוניבר ינד ר”ד תאמ - תיתביבס תויטנטילימ ביבס םירוהרה ­
בונירמ ירוא ר”ד תאמ - הביבסה תוכיאב תורבדה תרשע ­
רחא עסמ
.לשמ באז ר”ד םע החיש - םימשבהו ישמה יכרד ­
טקל
ןותנחא הערפ לצא ןושארה דחאה לאה ­
ליזרב ףוחב םיאמור ­
ריפסקש לצא ברע ימשב ­
.םורפ ךירא - יתצובק םזיסיקרנ ­
30 תוביבס
1993 יאמ

הרפסוקא
ר”ד - דירש יסוי רשה םע ןויאר ­ הביבסכ לארשי תנידמ ­
ץיבוניבר ינד
בונירמ ירוא ר”ד - םולשהו הביבסה לע ­
רפוס ןונרא ’פורפ םע תובתכתה - הקיטילופ­ורדיה ­
רסיא הירא ’פורפ - ךיריצ תדיעו :הבירמ ימ ­
החיש - ?םולשה ןעמל יניס יאצממ תא ריזחהל םאה ­
ןרוא רזעילא ’פורפ םע
ןקוב דנרטרב ר”דו קחש השמ ’פורפ םע החיש - הלי’צוקא ­
ובנ רתיבא ’פורפ םע החיש - תיטנג תוממו קתה ­
ףרה אלל עסמ
סוקרמ םחנמ - תירבה­תוצרא לש עבטה תורומשב רחא עסמ ­
ןתיא ’פורפ - ןיצ לחנ תובצחמב םירואזאזומו םיטפסופ לע ­
בונר’צ
דגה
בוקינלוקש לאומש ’פורפ םע החיש - סוטירקומד לש ףוסניאה תסיפת ­
לגיפש ןתנ ’פורפ םע החיש - סורוקיפא לש ףוסניאה תסיפת ­
רואד ןד ר”ד םע תובתכתה - ואטה לש ףוסניאה תסיפת ­
והימרי ’פורפ םע החיש - טנאקו הזוניפש לש ףוסניאה תסיפת ­
לבוי
ארויג ’פורפ םע החיש - בושנ רפע לא אלו ונחנא רפע אל ­
םהוש .ש
ןוירוא ארזע - םימו קי יריבצ ףוס­ןיא ­
טקל
,סורוקיפא ,השטינ ,ו קסנו י ,יקסבייו טסו ד ,ןדניל ,בורג
.ףלוו