תוביבס ימוסריפ

31 תוביבס
1993

לאעמשי ץרא ­ לארשי­ ץרא -
"דאופ. רזעילא­ןב ןימינב םע החיש - לזוא ןמזה ­
רוג "הטומ. יכדרמ כ"ח םע החיש - תונויצ­ואיג ­
סוקרמ רמתיא - תונויצ­ורדיה ­
בירי ןרהא .לימ. ףולא םע תוחיש - יניערג יופיחב םולש ­
דדלא לארשי ר"ד םע תוחיש - הסובת ­
יבאז םעבחר כ"ח םע תוחיש - תדבואה תונויצה ­
סירו מ ינב ר"ד םע החיש - ינויצ רפסנרט ­
- לאעמשי תוריח ימחול ­ לארשי תוריח ימחול ­
רסוניג סחנפ ר"ד םע החיש
םורטסדנל הגא - טודנרב חצר רואית ­
רלטז עשוהי םע החיש - טודנרב תא ונלסיח ­
השוארד בהו לא דבע םע החיש - רחבנ םע אל ­
ןוא­רב "הל'רומ. יכדרמ ר"ד םע תוחיש - ף"שא םע חיש­בר ­
ליעפ ריאמ ר"ד םע החיש - דעב ינא ­
יתשינבנב ןורימ ר"ד םע תוחיש - ענכנ תאפרע ­
'עשוהי דגנ'ו רהזי .ס םע תוחיש - ושכע גולאיד ­
ירוג םייח םע החיש ךותמ - לאעמשי ץרא ­ לארשי ץרא ­
­ האלהו ןאכמו ןאכ דע ­
32 תוביבס
1994

ןוסא רוזא ­ ץראה רודכ
:תופתתשהב ,תוחומ רועינ ­ תוחומ­רועיס ­
,רוחיש קחצי 'פורפ ,ובנ רתיבא 'פורפ ,בונר'צ ןתיא 'פורפ
,רומ ןורוד ר"ד ,לזרב רדנסכלא 'פורפ ,הואנ באז 'פורפ
,ןרק לאכימ ר"ד ,ןודרוג דוד ר"ד ,בונירמ ירוא ר"ד
,רלוצ ירוא ר"ד ,סימונ ןורימ ,םניע רואינש ,ויז יסוי ר"ד
,רהנש םייח ,ילאירא לג ,קיניו הנח ר"ד ,יניק הנשוש ר"ד
.רוזמ לאונמע 'פורפ
לזרב רדנסכלא 'פורפ תאמ - תיגולוקאה הנובתה תרוקיב ­
לשמ באז ר"ד םע החיש - עבט רמוש גולואכרא ­
ןועבג ההלב םע החיש - תיתביבס תונויצ ­
סוקרמ םחנמ תאמ - רומיש וא חותיפ ­
,ירפ ןד םע החיש - ןוכיתה חרזמב עבט תרימש ­
'עבטה תורומש תושר' ל"כנמ
,גלפ לארשי ר"ד םע החיש - תולובג ןיא הביבסה תוכיאל ­
.הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
33 תוביבס
1994

םזיליהינ-םזינמוה :ליבומה אשונה
הריפס­וקא
.דירש יסוי רשה םע החיש - תישונאה הביבסה תוכיא
דגה
ןבא אבא םע החיש - ץראה­רודכ לש תירבה­תוצרא
דיבש ילא 'פורפ םע החיש - םדאב הנומא םויכ תירשפא םאה
לגיפש ןתנ 'פורפ םע החיש - םייטסינלה םירתימ
'תוביבס' - תלהק םע החיש
הנחוא דוד ר"ד םע החיש - ?ושכע םזיליהינ
ןנרוא יזע 'פורפ םע תוחיש - םינענ ונחנא
ןנרוא יזע 'פורפ תאמ - ךוניחה תאוש
להנרטש באז 'פורפ םע החיש - ­20ה האמה ףוסב םזישפ­ואינ
םניע רואינש םע החיש - ...הייחת אל ­ לומחת אל ­ חצרת אל
ראב רהזי םע החיש - םדאה םלצב
.ןהכ םהרבא םע - רקוב תונפל החיש
הריפס­ו איג
םרב ןח תאמ - זקווק תביש
קחצי יזח - םיעותה רבדמב םיהותו םיבכור
.'תוביבס' - ץראה­רודכ םע החיש
טקל
­ ןמטיו טלוו ,טקב ,שוטר ,ראב ,ביינגרוט ,תלהק
34 תוביבס
1995

ןמזה ריצ לע תוי וברת שגפמכ ך"נתה
טמלמ םהרבא ,גנילירפ היבוט ר"ד :תופתתשהב חיש­בר ­
,ןמפוה ריאי 'פורפ ,קפו'צש ילינ ר"ד ,ןמאנ בדנ 'פורפ
,רדנלג יאמש ר"ד ,ץיוורו ה רודגיבא ר"ד ,תימא הריאי ר"ד
,ןיכ למ בקעי 'פורפ ,הא וביד לסרמ ר"ד ,םניע רואינש
.ןרהא ןב בירי
.רימא ןרהא םע החיש - ירבע ידוהי אל ­
.םעה דחא - השמ ­
35 תוביבס
1995 רבמצד

ףוסניאה לש םייוטיבו תוסיפת :חיש­בר
1995 יאמב 5­6

5.5.95 ':ו םוי
ויז יסוי ר"ד ר"וי :ןושאר בשומ
לשו םייטרקו סרפ ה לש ףוסניאה :בוקינלוקש לאומש 'פורפ ­
ןוטלפ א
טנאקו הזוניפש לש ףוסניאה :הריקי ןנחלא ר"ד ­
­ ­ חותפ ןויד ­

6.5.95 ,תבש
הנחוא דוד ר"ד :ר"וי :ינש בשומ
השטינ לש תיחצנה הבישה :הנחוא דוד ר"ד ­
לצאו סניול לצא תו עבקה­יאו ףוס­ןיא :ריפוא ידע ר"ד ­
הדירד
­ ­ חותפ ןויד ­
ויז יסוי ר"ד :ר"וי :ישילש בשומ
הקיסיפורטסאה לש ףוסניאה :בונורהא ריקי 'פורפ ­
הקיטמתמה לש ףוסניאה :ולגזוב ריאמ ר"ד ­
ףוס­ןיא ןיא ,ימוטא­תתה ףוסניאה :יבוד הירא 'פורפ ­
:יעיבר בשומ
הקיסומב ףוסניאה :הפלוו לאכימ ­
יטקאלאג­ןיב לוסיפ :ןוירוא ארזע-
לגיפש ןתנ 'פורפ םע החיש - סורוקיפא לש ףוסניאה תסיפת
רואד ןד ר"ד םע החיש - ו אטה לש ףוס­ןיאה
ץיבובייל היליא 'פורפ םע החיש - הימונורטסא­טמ
רצנ יגח 'פורפ םע החיש - םימו קיה ףוס­ןיא
ויז יסוי ר"ד םע החיש - 'תובשחמ' לע הבשחמ
36 תוביבס
1996 ילוי

1996 ראוני ,ימוחת­ןיב חיש­בר ­ קדצ­יא בכוכ
'פורפ ,רכייר ןנו ג ,םניע רואינש ,םהו ש .ג המלש 'פורפ
,רשכ אסא
,ךבסנשמ םהרבא ,לג­ןב ילא ר"ד ,ףחש הנליא ,רוצ יקומ
,ןאהד יסוי ר"ד ,ץיבו ניבר ינד ר"ד ,ןורוד םהרבא 'פורפ

ריאי ר"ד ,הנחוא דוד ר"ד ,ןלזו ג הידעס ,ןילוסא דג ד"וע
,ןורוא
.ויז יסוי ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ ,ןמביווב ינד
1995 ,ותס ,'רוא יבכוכ לכ' :ךותמ - קדצ בכוכ לא ­
םניע רואינש םע החיש - יביטקלס חצרת אל ­
ןורוא ריאי ר"ד םע החיש - השמרה לש םימיה םיעברא ­
ןוסח קחצי ר"ד םע החיש - ברחב דמחומ ןיד םאה ­
לנויצנרטניאה ןונמיה ­
עשילא ,'ןויווש­יא לש היפרגואיג' :ךותמ - ינוע­ואיג ­
תרפא
ןאהד יסוי ר"ד םע החיש - רשגל תחתמ ןושיל תוריח ­
רהזי .ס - חצינ ינגרובה םולחה ­
ןועבג ההלב םע החיש - יתביבס קדצ­יא ­
טילש­הד רנבא ר"ד םע החיש רוזחש - םיקורי םימודא ­
םלש עשילא םע החיש­לט - אנק רפכ ןוסא ­
.א.ע - םולשורי ­
37 תוביבס
1996 רבמצד

הרופאטמו עדמ -לודגה ץפמה
:ימוחת ןיב-חיש-בר
ויז יסוי ר"ד / לודגה ץפמה תודלות רוציק -
ןמאנ לבוי 'פורפ / ילקיזיפ ךילהתכ האירב -
זר בקעי 'פורפ / תיטסימה היווחהו םירוחש םירוח -
םיפתתשמהו בונורהא ריקי 'פורפ / חותפ ןויד -

דגה
רצנ יגח 'פורפ םע החיש / היה אל וא היה -
ןייטשנקב 'פורפ םע החיש / תוירואית לש םורטקפס -
עדמל ןמצייו ןוכמ רבוד ,דגזע םשבי / םינואולגהו םיקראוקה רורחשל העונתה -
ןוירוא ארזע / ןמזה תודלות רוציק -
רצנ יגח 'פורפ םע החיש עטק דוע / םימוקיה ףוס-ןיא -
.א.ע / 'לודגה ץפמה' תסיקו תושביה תושביה תדידנ תעקבה -
ץיבובייל היליא 'פורפ םע החיש / הימונורטסא-טמ -
.א.ע / 'לודגה ץפמה' היה אל -
גרבנייו ןביטס יפ-לע / תונושארה תוקדה 3 -
.א.ע / םימוקי יריבצ ףוס-ןיא -

?םיהולא שי םאה
'ץראה' ףסומל דה -
.א.ע / טסיאתא -
.א.ע / רצוי םזיאתא -
'תוביבס' / ץראה רודכ םע החיש -
.א.ע / ימויק לוסיפ -
38 תוביבס
1997 ילוי

?הירוטסיה תוהמ יהמ ,חיש-בר
,ןיכלמ דרע 'פורפ ,רפוג יבא 'פורפ ,םניע רואינש-
,ילאמ ילא 'פורפ ,איבנ רב ילא 'פורפ ,ענמ לד'ע ר"ד
,עלס ןונמא 'פורפ ,ןרטש קנרפ ר"ד ,הנחוא דוד ר"ד
,ךירטסיו טרבור 'פורפ ,הפפ ןליא 'פורפ ,ןורוא ריאי ר"ד
.רורד השמ ר"ד
- - - -

להנרטש באז 'פורפ םע החיש / סואכ וא סוגול -הירוטסיהה -
רוגס רה לאכימ 'פורפ םע החיש / המצועל תונוצר יקבאמ -
במולוג בקעי 'פורפ םע החיש / םדא-לע לא ךרדב השטינ -
ץילגיטש ריאמ ר"ד םע החיש / ישונאה םוקיה והמ -
לבוי והימרי 'פורפ םע החיש / היפוסוירוטסיה -
- - - -
רבו סקמ / המזיראכה לע -
לסאר דנרטרב / ןוטלש -
ןמכוט הרברב / תלוויאה דעצמכ הירוטסיהה -
קולב רדנסכלא / רשע -םינש -
ישילשה ףלאב תדה תייחת -
ירליה דנומדא / הירוטסיה-ואיג -
רלפוט ןיבלא / דיתע םלה ,ישילשה לגה -
ןוירוא ארזע / הירוטסיה תוהמ יהמ ,עקר -
39 תוביבס
1997 רבמצד

?לכה והמ
היווהה תוהמ יהמ :אובמ
ןמרתלא ןתנ / לכה והמ
בונורהא ריקי 'פורפ םע החיש / הקיסיפטמ-הקיסיפ אוה לכה
קחצי יזח םע החיש / םילטקרפ אוה לכה םאה
רצנ יגח 'פורפ םע החיש / םימוקיה ףוס -ןיא
ובנ רתיבא 'פורפ םע החיש / --לכה והמ
בונר'צ ןתיא 'פורפ םע החיש / םימוקיה ףוס ןיאב םייח
םהוש .ג 'פורפ םע החיש / תויגולותימה לכה תוסיפת
בוקינלוקש לאומש 'פורפ םע החיש / תומלועה ףוס-ןיא :סוטירקומד
לגיפש ןתנ 'פורפ םע החיש / סורוקיפא לש ףוסניא תוסיפת
תלהק םע
רבואט יבצ ר"ד םע החיש / ההותה םדאה
יסגא ףסוי 'פורפ םע החיש / סואכ וא סומסוק
רואד ןד ר"ד םע החיש / ואטה לש לכה
זר בוקעי 'פורפ םע החיש / לכה תוהמ יהמ
לבוי והימרי 'פורפ םע החיש / טנאקו הזוניפש תוסיפת לע
םריבר ינור ר"ד םע החיש / רצוי סואכ -השטינ
במולוג בקעי 'פורפ םע החיש / המצועל ןוצר אוה לכה
רשכ אסא 'פורפ םע החיש / ישונאה לכה והמ
רלייו ןושרג 'פורפ םע החיש / תואדו-יא ךרד תוקנולא עסמ
ונורב ונדרו'ג -סוילרוא סורקמ -סורוקיפא -סדינמרפ -סנפונסכ
ראוהנפוש -ןיורד -טנאק -ץינבייל -הזוניפש -טראקד -
רגנידוש -דהטייו -ןייטשנייא -ןוסגרב -סמיי'ג -השטינ -
- - ןייטשפרש -ןילוסא -קילג -סחרוב -גרבנזייה -ןייטשנגטיו -
.א.ע / אוה לכה
40 תוביבס
1998 ילוי

- -אובמ-עקר
םדאה והמ :חיש-בר
םהוש .ג המלש פורפ ,בונר'צ ןתיא 'פורפ
,ןורוא ריאי ר"ד ,הנחוא דוד ר"ד ,יסגא ףסוי 'פורפ
ןילוסא דג ,לואש-םש הרואנ ,ףחש הנליא
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
בד-ןב באוי ר"ד םע החיש / םדאה תא דילוה סואכ ךיא
קר לאוי 'פורפ םע החיש / םדא-רפ
םניע רואינש םע החיש / יכ"נתה םדאה
ימאק רבלא / דרומה םדאה
ןומלט בוקעי / םדאבש ןכפהמה לע
רבוב ןיטרמ / ישונאה םויקהו םוקיה
ןמכוט הרברב / ישונאה תלוויאה דעצמ
ךיירשנטור ןתנ 'פורפ םע החיש / םדאה והמ
ןגהדלוג הנוי לאינד ,רדנלדירפ לואש / םדאבש היוחה לע
להנרטש באז 'פורפ םע החיש / םדאבש יטסישפה לאיצנטופה לע
לבוי והימרי 'פורפ םע החיש / היפוסוליפ-טמ
רשכ אסא 'פורפ םע החיש / םדאה לש ותוהמ יהמ
ילאירא םוחנ ר"ד םע החיש / שדחה םדאה
ובנ רתיבא 'פורפ םע החיש ךותמ / יפרגומד לודג ץפמ
ןוזילדג ןתיא םע תוחיש 2000 / עבטה תנגה ,עבטה תנגהל םישנא
לקנרפ רוטקיו / תועמשמל תעמשנ-אלה הקעזה
ילייב קחצי 'פורפ םע החיש / יניס-ןופצב םילמג לביטספ
ןיגב באז ר"ד כ"ח םע החיש/ / םיכרעו עלסמ לע
בקעי-רב ימענ םע החיש / וישכע ינומה חצר
רדלוק לגיינ / םדא חומ ריע
יאני יבצ / ישונאה בצמה לש רשפכ תונמאה
זוע סומע םע החיש / ?הזה בכוכה לע םזינאמוה ןכתי םאה
ןול-ןו / ימוטאה םדאה
ןידרובא.פ ,טיבסיינ.'ג 2000 / םדא
'תוביבס' / ץראה רודכ םע החיש
.טסאג.יא.א.ח / םדאה ןימ לש ובצמ
לוורוא 'גרו'ג / םדאה והז
- - טקב-טמ
- - - ם - - ד - - א