תוביבס ימוסריפ

41 תוביבס
1998 רבמצד

- - דעיה-תנידמ יהמ :חיש-בר
,תרמצ יבצ ר"ד ,ןאהד יסוי ר"ד ,(דכנה) יקסניטוב'ז באז
,רלה יפצומ הנינפ ר"ד ,ןורוא םייח F"ח ,גומלא זוע ר"ד
.ןויצרה ימוחנ ,רוא -תיב ירוא ר"ד ,ןילוסא דג ד"וע
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
לצרה לש דעיה-תנידמ
יקסניטוב'ז באז / לארשי -ץרא הדנגוא
ןילוסא דג ,ןמרב קחצי םע החיש / זורוזולרא תא חצר ימ
סרפ ןועמש כ"ח םע החיש / ישילשה ףלאב דעיה-תנידמ
באילא הבול םע החיש / ךלש דעיה תנידמ יהמ
באילא הבול / ץרא-רודכ-תוצרא-תירב
ידקומ סומע םע החיש / השדח תידוהי הנידמ
ןיכלמ בקעי 'פורפ םע החיש / תינאמוה -תינוליח-תישפוח
יקציבר יבא 'פורפ םע החיש / תינאמוה -תידוהי הנידמ
ןומלט בקעי 'פורפ / תומילאה ןדיעב
ןנור המחנ םע החיש / דעיה-תנידמ הביבס תוכיא
ןדכ יסוי םע החיש / תיתביבס דעי תנידמ
ןאהד יסוי ר"ד םע החיש / רשגל תחתמ ןושיל תוריח
?וישכע 'ןולא תינכת'
רנרט קיימ 'רדא / יתד-תלת תיבה-רה
- - דעיה-תנידמ תוהמ יהמ
42 תוביבס
1999 טסוגוא

?תונובתל וחתמ :חיש-בר
חיש-ברה תינכת - ?תונובתל וחתמ
רוצילא םולשבא ר"ד / םויקהו העדותוה
ובנ רתיבא 'פורפ / תושונאהו היגולויבה ,תימסוקה היצולובאה
בד-ןב באוי ר"ד / סואכ
בונר'צ ןתיא 'פורפ / םדאה תנובתו תובכרומב תענמנ יתלבה היילעה
יתמר לביע ר"ד
רואלג ןימינב 'פורפ / הרברב םייחל היצטיברגמ
הנחוא דוד ר"ד / תורואנה לע המק תוינרדומה
ירוקנא הכימ / םדאה שפנב תוינובתל והתמ
ןלטא ירנא 'פורפ / תוינובתל והתמ
ןוירוא ארזע / יאליעה רדסל תואתשה ,ןייטשנייא
COSMOS / Carl Sagan
'ץיבוביל היליא 'פורפ םע החיש / הימונורטסא-טמ
יסגא ףסוי 'פורפ םע החיש / םימוקיה ףוס-ןיא
זר בקעי 'פורפ םע החיש / לכה תוהמ יהמ
ובנ רתיבא 'פורפ םע החיש / ימויק סואכ
בונר'צ ןתיא 'פורפ םע החיש / םימוקיה ףוס -ןיאב םייח
רלייו ןושרג 'פורפ םע החיש / תואדו-יא ךרד תוקנולא עסמ
ןוק.ס סמות / תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה
ןוירוא ארזע / רסיא הירא 'פורפל תולאש
ימוהת קילאיב ,חתנ ,םזיטסונגא
ןמכוט הרברב / תלוויאה דעצמ
ןומהה
בד-ןב ןתנוי םע תובתכתה / רואנ ידוהי םזילרולפ
םולש ןד ד"וע / וישכע םזיאתא
רטייו הקיבצ ר"ד / הרפסויבה ןוסאכ םדאה
קזיר קיאר / וישכע םולש הונ
Bazil ליסב ריזנה םע החיש / קתושה םדאה
'סיירפ יתומיט / םוקיה תודלות רוציק' תכריפ
- - םד - א ימוקי43 תוביבס
1999 רבמצד

?וישכע ילארשי והמ ?תוהז יהמ :חיש-בר
,במולוג בקעי 'פורפ ,יתמרה לביע ר"ד :ר"וי - ןושאר בשומ
.הנחוא דוד ר"ד ,דקומ לאירבג 'פורפ
.ןודנול ןורי ,ולגזוב ריאמ ר"ד ,לטיבא טלוק ,קאינילמ רהוז :ר"וי - ינש בשומ
.קמוס ינור ,קוינק םרוי ,ףחש הניליא :ר"וי - הרישו תורפס ברע
,לייזוה-לא ראמוע ר"ד ,הגייפ לאכימ ר"ד :ר"וי - ישילש בשומ
.סיוייד ירוא ר"ד ,לארשי-ןב ימע-ןב
,ןורדלק םיסינ ר"ד ,ףסוי ילע 'פורפ ,ןוירוא ארזע :ר"וי - יעיבר בשומ
.קזאר קייאר ,יחרזא דהוא ברה

- - -
טמלמ 'פורפ םע החיש / לארשי לש הירוטסיה-רפה
המומע תיכ"נת תוהז
יתנע לאונמיע 'פורפ / היגולואיכרא-ואית
ןוירוא ארזע / יניס ירה
תוהז לש םיביכיר
תויוברת לש הליהמ
םעה דחא / השמ
יקסבוחינרשט לואש / ולופא לספ חכונל
רימא ןורהא םע החיש / ירבע ,ידוהי אל
- רהזי.ס - ןמרתלא -
ןזח בקעי םע החיש / תדלומ יהמ
ירוג םייח םע החיש / לאמשי ץרא -לארשי ץרא
אריפש הטינא 'פורפ / םינשי םידוהי ,םישדח םידוהי
זוע סומע / תילארשי תוהז לע תובשחמ
יקסבלכר יפס / חישמ לש ורומח
ןורוא םייח כ"חל בתכמ
יסגא ףסוי 'פורפ / וישכע ריעצ ילארשי
רסמ- דירש יסוי רשה
ןילוסא דג םע החיש / ירברב ינא
םלש םשילא םע החיש / ךרדב תידרוכ הנידמ / ידרוכ ינא
/ National Geographic אושל ידרוכה קבאמה
םהרבא ףסא / יקאריע -ידרוכ -ילארשי ינא
יביט דמחא / ץראה חלמ ינא
יסגא ףסוי 'פורפ / המייתסה תונויצה
ירפ ןד 2020? / לארשי :רקיעב רפוכ
זוע סומע /תילכתה תחכש
הנחוא דוד ר"ד / םינורחאה םילארשיה
במולוג בקעי 'פורפ / ילסרבינוא םדא קבאב 'ינא'
ןדיבא דוד / תוהז
יזויגילר םדא םע
ןויז באז ר"ד םע החיש / יטקרא םע םייק םאה
ברוח ירוא םע החיש ינימ / המוהת קנזמ ריעצ
- - ימוקי ינא