רקוב הדש תשרדמ

םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיבןוירוא ארזע :ךרוע

תיטסילוה-תיתביבס הסיפת לש השוביג ךילהתל םורתל הז ןואטב תנווכב
.הנשב םיימעפ עיפומ אוה .לארשיב תיטסינאמוה

תורידתב םישחרתמה חטשה ינפ יעוריא ףטש תא תללוכ תואיצמ לכ
יכילהת תאו ,תרושקתה יעצמא םיסכמ םתוא רשא ,תנאוסו ההובג
'תוביבס' הסנמ הלאב .םייתוהמה - רתוי םייטיאה קמועה
- תעגל

הפופצה הריזה ךותב .הנושארה 'תוביבס' תרבוח האצי 1981 ץיקב
המצעל האצמ איה םיירלופופ םיניזאגמו םייעדמ םילאנרו'ז לש
,םיאנידמ ,עדמ ישנא םע םיגולאיד - תוחיש - הלשמ 'ץרא לבח'
.ימויקה קמועה דמימב ןהו העיריה בחורב ןה - םיכנחמו חור ישנא
36 'תוביבס' לא ונתוא ואיבה םירמאמו תוחיש תואמ שולשכ
,תימואלה הירפסב תחכונ איה ;היד הבחר הניא ןיידע התצופת ךא -
.ןינא םייונימ בחרמבו תוירוביצו תויאטיסרבינוא תוירפסב

,הלש 'םיעבצה חול' תשחמהל 36-1 תורבוח ינכת הזב ךל םינתינ
.וניארוק בחרמל םכתופרטצה/ךתופרטצהל םיווקמו

,ךרדה ךרואל תוארתהל

ןוירוא ארזע
ךרוע


ןמרמיצ ירש ,ץיבוניבר ינד ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ :תכרעמ

:יאלמב תואצמנה תורבוח תנמזהל,םיפסונ םיטרפל
. 84990 דוקימ,ןוירוג-ןב תשרדמ,םידומיל תוינכתל הדיחיה

:07-6532720הדיחיה ןופלט
e-mail:yakov@negev180.k12.il


07-6532820 ןוירוא ארזע:ךרוע ןופלט
e-mail:orion@negev180.k12.il