ימוחת-ןיב טביהב בגנב הנושארה םלועה תמחלמ
רקוב-הדש תשרדמ - לטנמיפ ארזע

הנושארה םלועה תמחלמב םיירקיעה םיכלהמה תא תנכסמ וז תרבוח
הנפמה תדוקנ ויה בגנב תוברקה ".הלודגה המחלמה" איה ,בגנב
הכשמנש ,המחלמב ןואפיקה תרשפה תליחתו ,םדמ הבוקעה המחלמה לש
םירוציבה וק לש ותצירפ םע .ןקלבבו הפוריאב םינש שולשכ
יכרותה אבצה תגיסנל ךרדה החתפנ ,עבש-ראבל הזע ןיב יכרותה
,הנשכ לש הגופה רחאל .םילשוריו ףוחה רושימ ,תשלפ תלפש ךרד
וענכנ םש - בלאחו קשמד ,לאערזי קמעב תיטירבה הפקתמה הכשמנ
םייברעמ-םיינופצה םירושימה 1918. רבוטקואב 31-ב םיכרותה
תויושחרתהל הריז ויה ,הל ביבסמ תועבגהו עבש-ראב תעקב ,בגנה לש
.הלא
ןיב םירשקה תפישחבו הלש תוימוחת-ןיבב וז תרבוח לש הדוחיי
,תויגולואיג תועפות ןיבל תוברקה ךלהמב םיעוריאה תסורפת
תימוחת-ןיב השיגב .תוירוטסיהו תויגולואיכרא ,תויגולורדיה
,םימה תורוקמ תסורפת ןיב םירשקהםע דדומתהל תרבוחה הסנמ
םיכרותה ורצבתה וילע םילתה וק .םילתהו םיכרדה ,םילחנה
םירוציב וקכ שמיש ,בגנה ברעמ-ןופצב הנושארה םלועה תמחלמב
יפרגופוטה ןורתיה לצונ ןהב םגו ,תונוש תוירוטסיה תופוקתב
טעמכ ול המורדו ,רדגומו רורב אוה םילתה וק .יפרגורדיההו
.(ענרב-שדקו הנצינ ,הפילח לתמ ץוח) םילת אצמנ אלו
תרעוסהו תיטמרדה הפוקתב הז ץרא לבח לע רוא ךופשל הדובעה תרטמ
םהב םיכרדהו תוברקה ירתא רואית ידי-לע ,ויתודלותב רתויב
חולשמה ליח)“ יטירבה םימעה רבח אבצ לש המחלמה יעסמ ורבע
,הכרעמ הלהנתה ,בגנב ,ןאכ .הנושארה םלועה תמחלמב - ”(ירצמה
יכ ,המחלמב תורחא תותיזחלע תובחר תוכלשה ויה היתואצותלש
תומצעמל ןוחצינ איבה רבדהו המחלמב ארונה ןואפיקה רבשנ ןאכ
,וילחנבו ויתועבגב ,בגנה יליבשב וכלה הלא תועסמב .המכסהה
.תומהב הזה רפסמה תיצחמכו םישנא ףלא םישימחו האממ רתוי
ץרא לבחמ וכפהו ןיטולחל רוזאה ינפ ונתשה הרצק הפוקת ךשמל
,םישיבכ ,תבכר תוליסמ .ימנידו חתפתמ ,ססות ץרא לבחל בוזע
.רבדמה בלב הליל-ןיב וחמצ - תינרדומ ריעו םיבושיי ,םירשג
:היגולונכטה ישודיח תא םג הז חדינ רוזאל האיבה המחלמה
בחרמ .הנושארל ולעפוה ןאכש ,קנטהו טוחלאה ,ןוריוואה תא
אלא ,המחלמה תפמ לע יארקא הנגה וק ונניא עבש-ראב - הזע
לארשי-ץראב המחלמה עסמב םייטקטה םיכלהמה יבצעמ ועבקש וק
ינותנו תוחוכ יסחי ,בצמ תכרעה :לש םילוקישה ןמ 1917-,ב
האצותכ תמיוסמ הכרעמב ןנכותש ,םירוציב וק דוע הז ןיא .עקרק
.םיוסמ ןמזב ,תמיוסמ הריזב םייאבצ םיכלהמ תוחתפתהמ
םינייפאמ הלש ,תידוחיי העוצר לע סרפתה 1917ב יכרותה ךרעמה
םיעבונה ,םייגולואיכראו םייגולורדיה ,םיימילקא ,םייגולואיג
,םיירוטסיהו םייגולוקא םירשק גראמב הזב הז םירושקו ינשה ךותמ דחא
לש םודק יאוותב אטבתמ יגולואיגה דוחייה .תפעוסמ הקיזבו
הנממו ,תיעקרק-תתהו תיעקרקה תיתשתה תא בציעש ,ינוינק ץורע
,תונופטש לש םימרז .רוזאה לש יגולורדסיהה דוחייה רזגנ
דובירהמ האצותכ ריבכמל וז העוצרב םיזכורמ ,תוראבו תועיבנ
לידבמו וז העוצר ףפוח ימילקאה רפסה .דחוימה יגולואיג-ורדיהה
.ןומישיה ןיבו ,לעב-ילודיג חימצהל ןתינ םהב ,חרזמה יחטש ןיב
תפוקתמ לחה .ולא תויפרגואיג-וקא תונוכת םדאה לצינ רבעב רבכ
וז העוצר תשמשמ ,ס”הנפל ישילשה ףלאב ,הנוכיתה הזנורבה
תואבצ .םורדמ םישלופ ןיבל ןופצב םירצבתמ ןיב תוחצנתה וקכ
ונהנש ,וקה יניגמ םע דדומתהל וצלאנ הירוטסיהה ךלהמב םיבר
.ויתוראבו ויתועיבנ לש םימה תקפסאמו לחנה לש תיעקרקה הנגההמ
הנגה סיסבכ ררג לחנו רושבה לחנ ילתב ושמתשה ולא םיניגמ
ןופצמו ןורבח רהמ וכשמנש ,תויבחרמה תוכרעמב םיינשמ הפקתהו
ססבתהש ,ץיח רוזא היה הז .םירצמו ןוכיתה םיה ףוח לא ,בגנה
םדקל לכויש ידכ ,רבדמה ינפ לומ לא םימו בושיי תוכרעמ לע
לש ךשמתמ םגד ,אופיא ,והז .םורדמ אובל הלולעה הער לכ
תוצחל םיצלאנה ,םורדמ םישלופ ינפמ ץראה לע ןגמה םירוציב וק
םילת תרשרש לע םיבשויה םיניגמ םע דדומתהלו לחנה תא םכרדב
.יעקרק ןורתימ םינהנהו םירצובמ
יסחיב .הנושארה תינרדומה תימלועה המחלמב םג םייקתמ הז םגד
םישדוח 9 טעמכ ךשמל םולבל םיכרותה םיחילצמ םיתוחנ תוחוכ
.עבש-ראב - הזע בחרמב דיוצמהו ללכושמה יטירבה אבצה תא
וריאשהש תוברק ,םירמו םישק תוברק ןאכ וערזש לטקה תורמל
םה וללס ,םהיתוחפשממו םהיתבמ קחרה םירובק םיגורה יפלא
תושדחתה לש הפוקת ,לארשי-ץראב הפוקת לש התליחתל ךרדה תא
הפוסבש ,תינויצ תוררועתה לש הפוקת ,ידוהיה בושייה לש תצאומ
.לארשי תנידמ המקוה
תונוכת ןיב הקיזה לע םירואיתב תעפושמ תיאבצה הירוטסיהה
תונמא" הדלונ זאמ תונוש ברק תוריזב הננגמ יכרעמ ןיבל עקרקה
,אוהש יפכ םרוגל ףסוותמ עבש-ראב - הזע בחרמב ".המחלמה
.ירוטסיהה ינשהו ,יגולואיגה - דחאה :לדוג-ירדס ינשב ןמזה דמימ
עבש-ראב ןוינק תעפותמ עפשומ רוזאה - יגולואיג הדימ-הנקב
,תיחכונה םילחנה זוקינ תכרעמ לע תוכלשה ול שיש ,םודקה
תסורפתל ןכו

.יחהו היחמצה ומכ ,םייטויבה םינתשמל םג ןאכמו ,םימה תורוקמ
םיכרד ,םיבושיי ידירש םיהוזמ הז בחרמב - ירוטסיה הדימ-הנקב
ררג ,עבש-ראב ילחנ ילתב תויגולואיכרא תוריפח .םימ ינקתמו
םידיעמה ,םילדגמו תומוח ,םיריפח ,םירוציב ופשח ,רושבהו
,םיעיבצמ םילתה ןיב םיכרדהו הייארה יווק .הננגמל תוכרעיה לע
דוקפת לש תורשפא לע ןכו םהיניב והשלכ רשק לע ,יאדוול בורק
ודוחיי .בגנה ןופצ סולכיא לש תועירכמה תופוקתב - הנגה וקכ
ירשק תכרעמ אטבמה וק ותויהב אוה עבש-רעאב - הזע וק לש
תימוחת-ןיב תולכתסה קר .םיפנע םיירוטסיה-וקא-ואיג ןילמוג
תא םות דע תוצמל הלוכי ,ןמז ךרואל תועפותה גראמב תללוכ
.הנושארה םלועה תמחלמב הז בחרמב םיעוריאה תנבה

ןיידעש רמוחו תונומת ,תופמ ,תומוקמ הארמ תללוכ תרבוחה
,ןיינעתמלו הרומל ,ךירדמל ,רייסמה ארוקל דעוימו םסרופ אל
לשו רוזאה לש יגולואיכראהו יפרגואיגה ,ירוטסיהה טביהב
.תערכמ תונויצה תודלותב התובישחש ,הפוקתה

',ימוחת-ןיב טביהב בגנב הנושארה םלועה תמחלמ' /לטנמיפ ארזע
1990. ,רקוב-הדש תשרדמ ,יתביבס ךוניחל האצוה תיב

1.12.96 ה זאמ תוסינכ ומשרנ הז ףדב
1.12.96 - ןורחא ןוכדיע