םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב

רקוב-הדש תשרדמב המקוה םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
םירקוח ,הארוהו ךוניח ישנא בלושמב הב םילעופו ,1980 תנשב
.םינוש תעד-ימוחתמ הימדקא ישנאו
ךוניחה לש הסיפתה תא הדיחיה תווצ שביג '80-ה תונש תליחתב
רקוב-הדש תסריג") וז הסיפת .רקוב-הדש תשרדמב יתביבסה
רבטצהש ,יכוניחה השעמה םוגרת איה ("1980 ,יתביבס ךוניחב
.תיכוניח הירואיתל ,רקוב-הדש תשרדמב ךוניחה תודסומב
תוינכת יחתפמ תא םיחנמ וז הרות לש םייזכרמה היתונורקע
,יכוניח באשמכ ןאכ תשמשמ תירבדמה הביבסה .הדיחיב םידומילה
.הארשה םידומילה תוינכת תובאוש הנממו
הביבס לש ימוחת-ןיבו בר רקחב ,תחא לכ ,תודקמתמ תוינכתה
.תללוכ תיתכרעמ הייארבו,תמיוסמ
הכרעהו ,יוסינ ,הביתכ ללוכ םידומיל תוינכת חותיפ ךילהת
םיכירדמו םירומ יתווצ ידי-לע השענ אוה .תינכתו תינכת לכ לש
הארוהה תדובעל ליבקמב ךכב םיקסועה ,השרדמב ךוניחה תודסוממ
.םהיתודסומב רקחמהו
רואל הדיחיה האיצומ ,יתביבס ךוניחל האצוהה תיב תועצמאב
ןווגמ ןכו ,םוקמב וחתופש ,יתביבס ךוניחב םידומיל תוינכת
בגנל םירושקה םיאשונב ,ץראה תעידי םוחתב םימוסרפ לש
.רבדמלו
יתביבס ךוניחל תע-בתכ רואל הדיחיה האיצומ וז תרגסמב
תיטסינאמוה-תיתביבס הסיפת לש השוביגל םורתל ותרטמש ,"תוביבס"
דרשמה ףותישב ,הנשב םיימעפ רואל אצוי תעה-בתכ .לארשיב
םיטביה םיאטבמה ,םירמאמו תוחיש וב םיאבומ .הביבסה תוכיאל
,ישונאהו יעבטה - בחרה ונבומב בבוסה לש םיימוחת-ןיב
תויוליעפו תוינכת יריצקת ,תקולחמב םייונש םייגולוקא םיאשונ
.יתביבסה ךוניחה םוחתב

ידומיל רמוח תנמזהל,םימוסרפ גולטק,םיפסונ םיטרפ תלבקל
,יאלמב םייקו רואל אציש
:ונילא ורשקתה אנא
.84990 דוקימ,ןוירוג ןב תשרדמ,םידומיל תוינכתל הדיחיה

07-6558352 :סקפ 07-6532720; :ןופלט
yakov@negev180.k12.il :ינורטקלא ראוד