יללכ
םידומיל תוינכת
םימוסרפ
יאלמב םימוסרפ
בגנ עדימ ירגאמ