יאלמב םימוסרפ


תוריכזמב ןתוא גישהל ןתינו יאלמב תואצמנ ןיידעש תורבוח
:םידומיל תוינכתל הדיחיה

:םימוסרפ
.לטנמיפ ארזע / תיתנש-עבראה תינכתה ריצקת - הביבס ידומיל *
.יתביבס ךוניחל ןוכמה תווצ / יתביבס ךוניחב םיקרפ *
.לטנמיפ ארזע / םחורי םגא תנדס *
.יניע בקעי / בגנב תורייתה חותיפ *
.ןוירוא ארזע / םיכילהת תומולא - לוסיפ *
.בהי יול / ידג-ןיעו הדוהי רבדמ *
.חבוס זיזע / לוחב תובקע *
.תונרג לאגי / בגנב האופר יחמצ *


'תוביבס' תעה-בתכ
35, 34, 33, 32, 31, 30, 27, 26, 21, 20, 'סמ 'תוביבס'
37. 36,


20, 19, 18, 16, 12, 'סמ תורבוח :םיוודבה אשונב תומישר
27. 25, 24, 22, 21,

,רקוב-הדש תשרדמ ,םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה :תונמזהל
.84990
07-6558352. :סקפ 07-6532720; :ןופלט
yakov@negev180.k12.il :ינורטקלא ראוד