:םימוסרפ

תוביבס
ינד ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ תופתתשהב,ןוירוא ארזע :ךרוע
ץיבוניבר
הסיפת לש השוביגל םורתל ותרטמ .יתביבס ךוניחל תע - בתכ
.לארשיב תיטסינאמוה - תיתביבס
םיאבומ .הביבסה תוכיאל דרשמה ףותישב רואל אצוי תעה-בתכ
בבוסה לש םיימוחת-ןיב םיטביה םיאטבמה םירמאמו תוחיש וב
םייונש םייגולוקא םיאשונ ,ישונאהו יעבטה - בחרה ונבומב
ךוניחה םוחתב תויוליעפו םידומיל תוינכת יריצקת ןכו תקולחמב
37 רואל ואצי הכ דע .הנשב םיימעפ עיפומ תעה-בתכ .יתביבסה
.תורבוח

םייתוראבו הנצינ
יניע בקעי ,ןוירוא ארזע
תובשייתהה ךילהת רחא תבקוע .ץראה תעידי שיאלו ךירדמל עקר תרבוח
תובשייתהה :תרבוחה יקרפ .בגנה ברעמב ,הז ץרא לבחב השדחהו המודקה
רוזאה ,תיברעה הפוקתה דעו הזנורבה תפוקתמ לחה ,רוזאב המודקה
לארשי-ץראב יטירבה טדנמה ןוטלש תפוקתבו יכרותה ןוטלשה תפוקתב
.םויה דעו הנידמה םוקמ ,רוזאב השדחה תובשייתההו

ענרב-שדק בחרמב םיאלקחו םיעור
ןמייה יכדרמ
.ץראה תעידי שיאלו ךירדמל עקר תרבוח
ענרב-שדק רוזאב ,בגנה-רה ברעמ בחרמב םדאה תוחכונ ןויפיא
הפוקתל דעו המודקה הזנורבה תפוקתמ לחה ,יניס-בגנ לובג לע
תוחתפתה" לע יפרגואיג-יגולואיג עקר תרבוחה חתפב .המודקה תיברעה
ימוחת-ןיב םוכיס הפוסבו ,ןמרבליז ארזע תאמ "יברעמה בגנה-רה ףונ
.ןוירוא ארזע תאמ

בגנב הנושארה םלועה תמחלמ
לטנמיפ ארזע
יברעמ-ינופצה בגנה לש היפרגואיגהו הירוטסיהה דומילל עקר תרבוח
הריקס תללוכ תרבוחה .ץראה תעידי ישנאלו םיכירדמל רזע רמוחו
,הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב בגנב םייזכרמה םיעוריאה לש
יטילופ-ואיגה בצמה ,עבש-ראב - הזע וק לש ימוחת-ןיב חותינ ןכו
יגולואיכרא שגדב םירמאמ תרבוחב .הפוקת התואב תוחוכה ןזאמו
.ןולא דודו לייא-רב יבא ר"ד ידי-לע ובתכנש ,ירוטסיהו

אפרמ יחמצ
תונרג לאגי
v ןושארה קלחה .סורג תניע לש הרכזל ינשה ןויעה םוי םוכיס
םינושה םישומישה תונורקע - תיממעה האופרה לש הירוטסיהב קסוע
ונימי דעו הירוטסיהה רחשמ םדאה ידי-לע םיחמצב
.תינרדומה האופרבו תיממעה האופרב ,רולקלופב
תומלתשהה הקסע םהבש ,בגנה יחמצ רואית תא איבמ ינשה קלחה
האופרב םהישומישו םהב רושקה רולקלופה ,םהיתוחפשמ ,םהיתומש -
.תילאנויצנבנוקהו תיממעה

בגנב תורייתה חותיפ
(ךרוע) יניע בקעי
,ל"ז ןהכ עשוהיו המחנ לש םרכזל יתנשה ןויעה םוי תואצרה
.בגנב תורייתה חותיפ אשונב
םיבושייה ישנא ,בגנב תורייתה חותיפל הלהנמה ישנא :םיפתתשמ
.דועו עבט תרימש יגיצנ ,םיכנחמ ,רוזאב

םימשבה יכרד
(םיכרוע) יניע בקעי ,ןוירוא ארזע
תיגולואיכרא תימוחת-ןיב המורת םורתל וז תרבוח לש התנווכ
תורייש תעפות רקחל - תיגולואוז - תינאטוב - תיגולואיג -
הפוקתה דעו לזרבה תפוקתמ לחה ,בגנה תא וצחש ,תוירבדמה רחסה
.תיטנזיבה
לש ותוחכונ תנבהל םורתל היושע רבדמה תורייש תעפות תרכה
.טרפב בגנה-רהבו ,ללכב בגנב םדאה

םיוודבה אשונב תומישר
אשונב םייתנשה ןויעה ימי תואצרה תא תללוכה תורבוח תרדס
יקחצי לש ורכזל ,רקוב-הדש תשרדמב הנש ידימ םיכרענה ,םיוודבה
.ןנחוי-תמר ןב ,ל"ז רצנ
תוברת ,רויעו תובשייתה ,תודוונ ,הלכלכו הרבח :םיאשונה ןיב
תרבוח לכב .תורבוח 27 רואל ואצי הכ דע .דועו ,רולקלופו
.םירמאמ 6-4

םירמאמו תומישר - םיוודבה
(םיכרוע) ןוירוא ארזע ,יניע בקעי
,םהייח תוחרואו םיוודבה לע םירמאמו תומישר 36 ללוכה רפס
אשונב ןויעה ימי תרגסמב ונתינש ,תואצרהו םירקחמ לע םיססובמה
םימייקתמ הלא ןויע ימי .ל"ז רצנ יקחצי לש ורכזל םיוודבה
.1969 תנשמ לחה רקוב-הדש תשרדמב
יכילהתב הלכלכו הרבח ,הירוטסיהה יארב םידוונ :רפסה יקרפ
תרוסמה ,תוברתה ,תיוודבה הרבחב רויעו תובשייתה יכילהת ,יוניש
.םייוודבה רולקלופהו

םיכילהת תמולא - לוסיפ
ןוירוא ארזע
,עודי יתלב דעי לא שחרתמה ,םלועב ונתוננובתהל רויס ןיעמ והז
יתלב תיווזמ תואיצמה תא ריאמו ,םיעדונ אל םיבחרמ ינפ-לע
.ונל היופצ יתלבו תרכומ
לכל תפתושמ תוהמ תוהזל האבה הרופטמ איה 'םיכילהת תומולא'
תיטסילוהה השיגה לש התנבהל םורתל ךכבו ,תועפותה לכלו העפות
.בבוסה תא תוביכרמה ,תועפות רופס - ןיא תצמאמה ,תיטסינאמוה -

2000 תנש תארקל בצמ תנומת - לארשיב יתביבסה ךוניחה
םייקתהש ,יתביבס ךוניחל יצראה סנכה תובקעב םירמאמ ץבוק
1986. תנשב רקוב-הדשב ןוירוג-ןב תשרדמב
,יתביבסה ךוניחה לש ינויערה עצמה :םיאבה םיאשונה תא ללוכ ץבוקה
,ךוניחה תכרעמל יתביבסה ךוניחה תרדחה - חותיפו ןונכת ,תוינידמ
ךוניחב םיינויסינ םילדומ ,השעמו הירואית - םידומיל תוינכת
הכרעהו רקחמ ,תיתליהק תוליעפל דקומכ יתביבס ךוניח ,יתביבס
.יתביבס ךוניחב

יתביבס ךוניחב םיקרפ
1992 הינש הרודהמ1982, רקוב-הדש תסריג
תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכמה תווצ ידי-לע הבתכנש ,תרבוחה
תליחתב ושבוגש יפכ ,יתביבסה ךוניחה תונורקעב תקסוע ,רקוב-הדש
רבטצהש יכוניחה השעמה םוגרת לש ןויסנ הניהו ,80-ה תונש
.תיכוניח הירואיתל ,רקוב-הדשב

לוחב תובקע
חבוס זיזע
ברעמ-ןופצ תולוחב רתויב םיצופנה םייחה-ילעבב תקסועה תרבוח
םתוגהנתה יכרדו םהייח חרוא ,םהיתובקע רחא תוקחתה ךות ,בגנה
.תולוחב
םייחה-ילעב ,ויתועונתו ויתורוקמ - לוחה :תרבוחב םיאשונה
ירחא בקעמ תוטיש ,(תונושה םהיתוקלחמל םינייוממ) תולוחב
.תבחרומ תיפרגוילביב המישרו ,תובקע רידגמ ,תולוחב םייח-ילעב