:הדיחיה תרגסמב רואל ואציש םידומילה תוינכת

תיתנש-עבראה תינכתה ריצקת - הביבס ידומיל
(ךרוע) לטנמיפ ארזע
שמשמה יזכרמה יעצמאה איה הדשה תואנדסו הביבסה ידומיל תינכת
תינכת תא הגיצמ תרבוחה .רקוב-הדשב יתביבסה ךוניחה םודיקל
,רקוב-הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה ס"היבב הביבסה ידומיל
תישעמ תורגב תניחב) הכרעהו לאנויצר ללוכ ,ב"י דע 'ט התיכמ
.(תינויעו
.חטש תויוליעפו הדש תואנדס ,םיינויע םיקרפ תללוכ תינכתה

םחורי םגא תנדס
(ךרוע) לטנמיפ ארזע
.הביבסה ידומילב "תויעבט תוכרעמ" אשונה תרגסמב םידומיל תינכת
יתביבס עוריאל דימלתה תא תופשוחה הדש תויוליעפ 3 לע תססובמ
,רקחה תטישב םידימלתה םיקדוב תינכתה תרגסמב .בכרומו ןווגמ
קראפ םוחתב ןיינע ידקומו תועפות ,ךרדומה רויסהו ימצעה יוליגה
,הרומל הכרדה יפד ,דימלתל הדובע יפד תללוכ תרבוחה.םחורי םגא
.םיחנומ ןולימו עדימ יפד

*ףונ רקסו יופימ
לטנמיפ ארזע
ידומילב תורגבה תניחב לש ישעמה קלחה תא הווהמה תידומיל הדיחי
םושיר,םינותנ ףוסיא,ףונה לש היגולוקאב םיגשומ תללוכ תינכתה .הביבס
.אמייק-רב חותיפו ןונכת ,תיתביבס תושיגר תקידב תורטמל עדימ יופימו
חותינו דומיל ןכו,םיליגרתו תולטמ ללוכ תינכתה לש ישעמה קלחה
םידימלתל רזע תרבוח הוולתמ תינכתה לא .יתימא "יתביבס עוריא"
רקסה ינותנ לש בשחוממ יופימבו דוביעב םיניינועמה ,םימדקתמ
.תובשחוממ תויפרגואיג תוכרעמ - (G.I.S) ג"ממ תייגולונכטב
________________
תימינפ הקפה*

יונב חטשב יתביבס ךוניח
בהי יול
.וירוגמ תנוכשל דמולה ןיב ןילמוג-יסחי חתפל התרטמש ,דומיל תדיחי
דמולה ןיב רישיה שגפמהש ,אוה תינכתה תא החנמה יזכרמה ןורקיעה
.הנעמלו הביבסה םע ןילמוג יסחי תכרעמ חותיפל עייסי ותביבס ןיבל
,"יתביבס ךוניחל יעצמאכ רצקה לויטה" סרוק ךותמ קלח איה הדיחיה
.דרפנב וא זכורמב ריבעהל ןתינ ןתוא ,תויוליעפ הנומשמ היונבו
ס"יב יאליגב ,םידימלת לש תימצע הדובעל תומאתומ תויוליעפה בור
.םילק םייוניש ךות ,ןוכית ס"יב יאליגבו ידוסי
דחוימב תמאתומו הרומל תעצומ ,יגולודותמ חותינ איהש ,תחא הדיחי
.הביבס ידומיל תארוהב םיקסועה םיכירדמו םירומ תרשכהל
היתנורקע תא ךא ,עבש-ראבב 'ד הנוכש רוזאל תמאתומ תוליעפה
.םירחא תומוקמב םשייל ןתינ

םילשורי ךירעשב
זועמ לעי ,יניע ינאפ ,ןויצרה לחר ,ןהכ הביבא
דדומתהל תלוכי חתפל דמולל תרשפאמה ',ח'-ז תותיכל םידומיל תינכת
םיירוטסיה םיכילהתו הביבסה יאנת תנבה ךות ,תבכרומ תואיצמ םע
,"תודדומתהו קבאמ" ,"הריחב") םיטביה השולשמ שגדומ אשונה .םייללכ
,םייזיפה םינותנה ןיב רשקה תא ןוחבל םירשפאמה ,("תובכרומ"
.םילשורי לש הדמעמ ןיבל ,םיישונאהו םיירוטסיהה םיכילהתה
תומש םיעבש ,הל ביבס םירה :(הרומלו דימלתל) דומילה תודיחי
,הלעמ לש םילשורי ,בר ךלמ תירק ,םייוגב יתבר ,הב-יצפח ,הל
.םילשורי ךחכשא םא

בבוסה תסיפת
רסוניג סחנפ
תדעוימ .הביבסהו ףונה תא ותסיפתבו ותשיגב ,םדאב תזכרתמ הנדסה
,םייגולויזיפ םיטביה הריאמ הנדסה .ןוכיתה ס"היב לש ב"י-א"י תותיכל
תונוש תוסיפתו בבוסה תסיפת לש םייתוברתו םייתרבח ,םייגולוכיספ
.תונמאבו תוברתב "הביבסה" לש
היפרגואיגה םוחתב םיאשונב םיקסוע התרגסמב .ופיב תרבעומ המצע הנדסה
עצמאמ ,וב ידוהיה בושייה לשו ופי לש הירוטסיהה ,תינוריעה
,התיכב הנכה יקרפ םיללוכ םיידותמה םילכה .ךליאו 19-ה האמה
תושיגפ ןכו ,עדימ ףוסיאל םירויסו םירקס ,הדימל יזכרמ ,תואצרה
.קדצ הוונו ופי ישנא םע

לילגה םורמב ףונו םדא
תונרג לאגי ,ןויצרה ימוחנ
יעבטה בבוסה ןיב ןילמוגה תקיז לע דומעל התרטמש םידומיל תינכת
םה תינכתה לש תעדה-ימוחת .לילגב יתוברת-ישונאה בבוסה ןיבל
,תיבושייו תיזיפ היפרגואיג ,היגולופרומואיגהו היגולואיגה םוחתמ
.רולקלופו תד ,הירוטסיה ,היגולופורתנא
הנשמה תפוקת ,ינש תיב תפוקת ,לילגב ףונו םדא :םיאשונה ןיב
,ןורימ רה ,לילגב השדח תובשייתהה ,יתרוסמה רפכה ,דומלתהו
.דועו תפצ

בגנה-רהב תומודק םירע
ריצק דדוע ,ןוירוא ארזע ,יניע בקעי
,תישממ) בגנב תומודקה םירעב הלעפהל דומיל תודיחי 3 לש ןדגוא
ימוחת-ןיב עקר רמוח שגומ דומילה תודיחיל תיתשתכ .(תדבע ,הטבש
תודעוימ דומילה תודיחי .בגנה-רהב המודקה תובשייתהה אשונב
ןמיאתהל ןתינ םלוא ,ןוכיתה ס"היב לש תוהובגה תותיכה ידימלתל
.רתוי תוריעצ םידימלת תויסולכואל

ידג-ןיעו הדוהי רבדמ
בהי יול
יביכרמ ןיב ןילמוגה-יסחיב תקסועה תימוחת-ןיב םידומיל תינכת
רומישל חותיפ ןיב םיטקילפנוקבו ,םיישונאהו םייעבטה הביבסה
.טרפב ,ידג-ןיע רבדמה תאנבו ,ללכב הדוהי רבדמ רוזאב ףונ יבחרמ
,דימלתל תויוליעפ ,םוכיסו הדש תנדס ,ס"היבב הנכה תללוכ תינכתה
.הרומל תויחנהו עקר רמוח
,םייטויב-או םייטויב םינייפאמ - רבדמה תמרו רבדמה רפס :םיאשונה ןיב
.חותיפו רומיש ,עבט - ידג-ןיע תאנ

בגנה-רה תנדס
(ךרוע) ןוירוא ארזע
תיפרגואיג תורכה איה תירקיעה התרטמש ,תימוחת-ןיב הדש תנדס
תואצמתה לע שגד םשומ תינכתב .ינופצה בגנה-רה תביבס םע תינושאר
ףוסיא ,תולאש חוסינ ,תועפות םושירו יוהיז לע ,ףונה יטרפב
תא ללוכ תוליעפה רוזא .הדש ייחב הצובקהו טרפה תוסנתהו עדימ
.םיקולח-םחורי סכרו לודגה שתכמה רוזא ,תדבע תמר ,ויתוניעמו ןיצ לחנ
םירושקה תועפותהו םיכילהתה תרכהב רקיעב דימלתה דקמתמ הנדסב
יחהו חמוצה םע תינושאר תורכהב ,םתנבהבו ירבדמה ףונה בוציעל
תוחכונ לש םיירוטסיההו םייגולואיכראה םידירשה םע שגפמבו ,רוזאב
.בגנה-רהב ,בשייתמהו דוונה ,םדאה

*:םיפוח תנדס
לטנמיפ ארזע :ךרע ;ילאומש רפע :בתכ
.יעבטה םיה ףוח לש םייגולוקאה םינייפאמב תקסוע הנדסה
,יפוח לולתמ ,דודיג תלבט ,יעלס ףוח ,ילוח ףוח :דוסי יגשומ
.דועו רכרוכה סכר
,ןופצב רוד - םי-הוונ ףוחבו םורדב םיקיז ףוחב תדקמתמ הנדסה
לש יחה םלועב ,חמוצה ךתחב ,יגולופרומואיגה בוציעב תקסועו
.םדאה תוחכונבו רוזאה
_____________________________
תימינפ הקפה*