יזיפה לאיצנטופה
בגנה ירושימ תועקרק
,יברעמ-ימורדה וקלח תא איצוהל ,יברעמהו ינופצה בגנה ירושימב תועקרקה
תוירבדממ חורב עסוהש קבאמ רצונש עקרק גוס אוה סלה .סלמ ןבורב ורצונ
קלחב .בגנה יבחרב םינש ינוילימ ךשמב רבטצהו עקש ,הקירפא-ןופצו יניס
וליאו ,םיינופצ תונורדמלו םירושימל סלה ןיידע לבגומ בגנה לש ימורדה
תונורדמב רבטצה סלה .ףונה לש ובור בור תא סלה הסכמ ינופצה וקלחב
,תיסרח תפיטש ;עקרק ירצוי םיכילהתמ עפשוה אוה ךכ-ידכ-ךותו ,תויטיאב
הפיטש ,םיחלמ לש תמיוסמ הפיטש .עקרקה קמועל
.ןטק קמועב הז ריג לש תינשימ העיקשו ,הנוילעה הבכשהמ ריג לש תיקלח
רגרג סג (A) ןוילע קפוא ללוכה ,ךתח וללה תועקרקה תא ןייפאמ ךכ לשב
ןוכיתה קפואב .יתיסרח דע ,רתוי רגרג קד (B) ןוכית קפואו ,ילוחו תיסחי
תוקומעה תובכשה .םיבר םיזיכרת לש הרוצב ריג לש תינשמה העיקשה תטלוב
ןה ךכ םושמו ,תוחולמ ןה ןודנה רוזיאה לש ימורדה קלחב תועקרקה לש
לככ רתוי בר קמועל םיפטשנ םיחלמה .סלה תועקרק ןיב ןיידע תוללכנ
ללכ-ךרדב תוליכמ תועקרקה ןיא הנופצו בגנה-רמשמ תביבסמ .םיניפצמש
,B-ו A יקפוא םע סלמ ורצונש תועקרקה .םיסיסמ םיחלמ לש תרכינ תומכ
.תויסל תומוח תועקרקכ תורדגומ ,הסמה-ילק םיחלמ תוליכמ ןניא רשא
תועקרקה יכ ,דיעמ עבש-ראב ןגאב סלה תועקרק לש ילארנימה ימיכה בכרהה
תוטעמתהל רשי סחיב דמועה ,ןקנחו ינגרוא רמוח לש ךומנ זוחא תוליכמ
תוכייש ינאכמה בכרהה יפל םלוא .תיעבטה הייחמצה תולילדלו םיעקשמה תומכ
םימה רטשמ :תוחונ תוילאקיסיפ תונוכת תולעב תועקרק יגוסל סלה תועקרק
ולצנל רשפאו 22%, ןיבל 20% ןיב ענ הדשב םימה לוביק ;רידסל בשחנ
תוררופתמ ןהו ,תושבייתהה תעב תושקתמ ןניא תועקרקה .חמוצה ידי-לע
.תוקומעה תובכשב ףא םיבוט רורוויא יאנת םימייק ןכ ומכ .לקנב

יברעמה בגנה תועקרקבו ינופצה בגנה תועקרקב יאלקחה שומישה
םילודיגל בוט עצמ ןה ,יברעמה בגנבש תוילוחה תועקרקהו יסל אצוממ תועקרקה
.ןיחלש יאנתב ןהו לעב יאנתב ןה ןלצנל רשפא .םיבר םייאלקח
וקל םורדמ םייוצמה םיחטש לעב יאנתב דבעל יאדכ אל חיחצה םילקאה לשב
הרוצב דבעל יאדכ רזע תייקשה םע םלוא ,("תרוצבה וק") מ"מ 250 לש םשגה
.עבש-ראב תעקבו 'בערה שיבכ' תביבסבש םייסלה םיחטשה תא םג תיביסנטסקא
300-100-כ - תיסחי הטעומ םימ תפסות םע הטיח ןאכ לדגל רשפאש ,שיגדהל שי
דואמ תומיאתמ יסל אצוממ תועקרקה .הנשה יפלו םוקמה יפל ,םנודל ק"מ
דוחייב ,ולא תועקרקב םיחילצמ םיעטמה םג .ןיחלש יאנתב הדש ילודיגל
תמועל .רושבה לש תוסרטבו םיעקשב תושורפה ,תוריעצה תויסלה תועקרקב
ימתכ תויסל-תומוחה תועקרקה יחטשבו סלה יחטשב םיתיעל םייוצמ ,תאז
וז העפות .תוקומעה עקרקה תובכשב חופס ןרתנ ףדועמ םילבוסה ,םיעטמ
.(םירדה ומכ) םישיגר םיעטמבו םיפוחסה םיחטשב רקיעב תטלוב
םיעטמל דואמ תומיאתמו סג םקרמ תולעב ןה יברעמה בגנבש תוילוחה תועקרקה
םיאתמ ףרוחב הטעומה תוננעה ללגב .(המדא יזוגא ומכ) ןיחלש ילודיגלו
ויתסב (תוינבגעו המדא יחופת ומכ) םייפרוח תוקריל דחוימב הז רוזיא
.רחואמה