תובשייתה תורוצ

Sde Boker
ךיליירפ לימא:םרת/םליצ ,1957 - רקוב הדשב ונירמ ןזמ ןאצ תאלכמ

בשומ ,ץוביק :תובשייתה תורוצ שולש םיללוכ בגנב םייאלקחה םיבושייה
םיררוגתמה םיוודב םה םיבר םיאלקח ,ףסונב .('םידדוב תובשייתה') הווחו
.הרוזפב םירכומ אל םיבושייב
םיירוטוטטס םיפוג ןהש ,תוירוזא תוצעומב תילפיצינומ םינגרואמ םיבושייה
,לוכשא ,התזע :תוירוזא תוצעומ עשת תומייק בגנב .םיתוריש םיקפסמה
.םינועמשו שושמ ,תוליא לבחו הנוכית הברע ,בגנ-תמר ,ןועמש-ינב ,םיבחרמ
םתצקמ) םישימחהו םיעבראה תונשב ,עירכמה םבורב ,עקרקה לע ולע םיצוביקה
עויסבו ,םייצולח םיימואל םיעינמ ךותמ ,('80-ה תונש דע - ךשמהב םג
.תובשיימה תועונתה

Lahav
ךיליירפ לימא: םליצ ,1956 - בהל ץוביק לש רשבל רקב רדע

םיעבראה תונש ףוסב תובשייתהל ולע ,בגנה ברעמו ןופצב םתיברמ ,םיבשומה
תלשממ לש ףתושמ עצבמ היהש ,'בגנה לעפמ' תרגסמב ,םישימחה תונשבו
םישדח םילוע יפלא בשייל התיה ותרטמש ,ל"קקו תידוהיה תונכוסה ,לארשי
םינומשהו םיעבשה תונשב .'םיחטש סופתל' ידכ בגנב םיבושיי תורשעב
ומקוה ןהב ,בגנה-תמרלו הנוכיתה הברעל םג בגנב תיבשומה תרגסמה הבחרוה
.ץראה ינב ידי-לע םיבשומ רקיעב

yesha
ךיליירפ לימא:םליצ ,1955 - עשי בשומב ריעצ סדרפ

התרגסמב ,'םידדוב תובשייתה' איה בגנב תיסחי השדח תובשייתה תטיש
,בגנה יבחרב תורזופמה תויאלקח תווחב בשייתהל תודדוב תוחפשמ תולוע
.דועו תוריית ,הערמ ,תואלקחמ םיסנרפתמ ןהיבשותו
ךרעב םיבשומהו םיצוביקה רפסמ ןועמש-ינבו לוכשא תוירוזא תוצעומב
תוצעומבו ,םיבשומ רתוי שי ,הנוכית הברעו םיבחרמ ,התזע תוצעומב .הווש
.םיצוביק רתוי שי תוליא לבחו בגנ-תמר

Yotvata
ובנ םרמע:םליצ ,התבטיב ריעצה םירמתה עטמ

םיוודבה תואלקח
דדונה יוודבה להואה התיה רבדמב םיוודבה לש תיתרוסמה תובשייתהה תרוצ
םבורב םיאצמנ םייוודבה םילהאמה .הערמה תובקעב םוקמל םוקממ עסומו
תירוזאה הצעומה יחטשבו ,ברעמב טהרל חרזמב דרע ןיב ,גייסה רוזיאב
םייוודב םיירפכ םיבושיי תמקהל ןונכת תדובע תעצבתמ הלא םימיב .בגנה-רה
.הלא םיחטשב
קשממ .תיוודבה תואלקחב רתויב הריהמ תוחתפתה הלח תונורחאה םינשב
1977 תנשמ דוחייב ,םיוודבה ומדקתה ,םהיתובא תלחנ ,קיזמו ינלצנ הערמ
בוט ןוזמב םירדעה תחבשה .הריהמ 'הציפק'ב המידק םינש תואמ ,ךליאו
ןוזמה רומישל תוטיש חותיפ ,ףרוחה תארקל ץיקבו ביבאב ןוזמ תנכה ,לוזו
תא ולעה - םדקתמ ירנירטו לופיט ,(תיאלקח תלוספו תופילק ,םיצימחת)
דחי ורבח ,ךוניחו הרבסה ,המגדה תווח .רדעה תויחוור
1,100-כ ןהמ .תואלקחמ תוחפשמ 1,400 בגנב תוסנרפתמ םויכ .הלודגה החלצהל
תוינלבק תודובעמ דוחייבו ,החלפ ,הממח ילודיגמ ראשהו ,הנקמ לודיגמ
.תואלקחב

Eder
לטנמיפ ארזע:םליצ ,עבש-לתב יוודב רדע


Hamama
לטנמיפ ארזע:םליצ ,הרוח הרייעב הממח