אובמ
,רפח קמע ,לאערזי-קמע תמגוד ,לארשי-ץראב םירחא רפס ירוזיאל המודב
.יאלקח לאיצנטופ לעבכ בגנה םג הנידמה םוק ינפל ספתנ - דועו הלוחה קמע
ואר םה ,ינויצה לעפמל בגנה לש ותובישח תא תודסומה וליג וב עגרמ
.תואלקחמ םיסנרפתמ ויבשייתמ תא
יליעפ ויה ,(1920) דרעבו (1915) המחורב םינושארה תונולשכה ףא לע
םילקאה יאנת תא דומלל םישוחנ ,ל"קקה שיא ץייו ףסוי םשארבו ,תודסומה
תשולשב םינושארה תונויסנה .תובשייתה יניערג רישכהלו ,רבדמב עקרקהו
,תויפיצה לכ לע ונע אל (1943-ב לשא-תיבו םיביבר ,תולובג) 'םיפצמ'ה
, (תומודקה םירעה 7) בגנב המודקה תיאלקחה תובשייתהה רבדב העידיה ךא
םחוכב הנומאה ,םתלבוהלו םימ תורוקמ חותיפל תינרדומה היגולונכטה
תימואלה ותובישחו , "תחרופ ץראל הממש רבדמ ךופהל" םיבשייתמה לש
תורשע לש םתמקהל ואיבה - 'ךרדבש הנידמ'ל הז לודג בחרמ לש תיגטרטסאהו
.בגנב םינוש תומוקמב םייאלקח םיבושיי לש תובר
ךות בגנה היה - הנומאו תצרמנה היישעה ,םימדקומה תונויסנה תוכזב
.הנידמה לש ירקיעה 'יאלקחה םסא'ל םירושע ינש
,תובר תוכופהת ויבשייתמ ועדי ,בגנב תואלקחה לש םירושעה תשמחמ רתויב
,תאז םע .הנידמה יאלקח לכ לע רבועש רבשמה םע ,ןורחאה רושעב רקיעב
,םישדח םינז חותיפב :הז םוחתב ץראב הנושארה הרושב בגנה יאלקח םידמוע
.םקווישו םילודיגה תוכיא ,חמוצה תנגה ,תוינכמ-ורגא תויגולונכט
הצוחמ ףאו ץראה לכב שממ לש הכפהמל בגנה יאלקח ואיבה םיאשונ ינשב
בגנב לח תונורחאה םינשב ,תאז תמועל .תוממחבו ףוטפטב היקשהב :הל
ינוגראו םיבשומב תויפותישה תודוגאה :ילכלכ-יתרבחה םוחתב יוניש ץראבו
םידבועב ורמוה תידדהה תוברעהו תימצעה הדובעה תונורקע ,וקרפתה תוינקה
תבוטל ריכבה ילכלכה הדמעממ תואלקחה תדרוי םיצוביקב םג .הטרפהבו םירז
'המכח תואלקח' חתפל םיצמאמ םישענ ,תאז םע דחי .תורייתו היישעת
תואיצמב הבלשלו ,(ההובג הקופתו תודבוע םיידי טועימ ,חטש טועימ)
.השדחה תיתרבח-תילכלכה