יאלקחה קשמה הנבמ

Gilat
ךיליירפ לימא :םליצ ,1955 - תליג בשומ - תובגא עטמ

ועיפשה םיבר םימרוג .ימניד ,ראשנו היה בגנב יאלקחה רוצייה ליהמת
םיצוביקב ,םיבשומב :םהיקשמ לוהינב םילדגמה ילוקיש לע םינוש םינפואב
.'םידדוב תווח'בו
םיבשיימה םיפוגלו ,תיזוכיר תואלקחה התיה בגנב תונושארה תובשייתהה תונשב
הקקזנ םינש ןתואב .םילודיגה יגוס תעיבקב תנווכמ-דיו הקזח העפשה התיה
תובקעב) דוסיה יכרצמבו ןוזמב רומחה רוסחמה לע רבגתהל הריעצה הנידמה
.ןיינעל םה ףא ומתרנ בגנה יאלקחו ,(רורחשה תמחלמ
'50-ה תונש ויה - םיסדרפהו םיעטמה ,(אופסמ ,תואובת) הדשה ילודיג דצל
יפלא :לודג הדימ-הנקב היישעתל םילודיגב םייוסינ לש םינש '60-הו
(םילבח תיישעתל) תובגא לשו ,וערזנ רכוס-קלס לש םימנוד
ודמע אל םה ךא ,וחלצ םנמא הלא םילודיגב םייוסינה .ולתשנ
.קספוה םלודיגו ,ימלועה קושה תורחתב
תסכימ לביק בשייתמ לכ :'ברועמה קשמ'ה תטיש הגהנוה םיבשומב ,ליבקמב
,תוקרי ,לול ,תפר וללכש ,תיבה דיל םנוד 20 םכותמ ,םנוד 40 לש רוציי
.םיפסונ םיפנע וא/ו םיעטמ

Pduim
ןאברוט ילא :םליצ ,1954 - םייודפ בשומב התקלח תא תדבעמ םילוע תחפשמ

תויעוצקמ תוביסמ םיבשייתמה לע התשקה םיבשומב 'ברועמה קשמ'ה תטיש
יאלקח ןויסנ לכ אלל ,םישדח םילוע ויה םיבשייתמה תיברמ .תויתרבחו
ןויסנ שרודה יפנע-בר קשמ םיילגרה לע דימעהל וליכשה אל םהו ,םדוק
.בר עדיו

Gilat Map

תרגסמה תרימשב םיישק 'ברועמה קשמ'ה םגד רצי םייעוצקמה םיישקל ףסונב
םיחוורמ ורצי (םנוד 20) םיתבל תודומצה תולודגה תוקלחה :תיתליהקה
םיבשומבש ךכ ,הליהקה יתוריש ןיבל םניבו ,םיתבה ןיב דואמ םילודג
לע השקיהש רבד ,מ"ק 2 לע םיינוציקה םיתבה ןיב םיקחרמה ולע םינוש
הלא לע .תיתחפשמ תינוכמ התיה אל דועש םינמזב ,ימוימויה דוקפיתה
ץמאמ תעקשה שרדש ,םיעגפמ-םיננתסמ לש םימיב ,ינוחטבה ישוקה ףסוותה
.לודג הכ חטש לע הרימשב בר

Gilat Map

יפנע-בר ,'ברועמ קשמ'מ רבעמ לע םיננכתמה וטילחה '60-ה תונש ףוסב
וננכותש םיבשומה .יטקפמוק ,יפנע-דח ,'החמתמ קשמ'ל ('תבגמה םגד') שורפו
רפסמ וא) דחא םילודיג ףנעב תוחמתה לש סיסבה לע ונבנ ,ךשמהב ומקוהו
3,5-ל רתויה לכל המצמוצ תיבה די-לע הקלחה .בשייתמ לכל (דואמ םצמוצמ
.םינטק רתוי םהיניב םיקחרמהו תופיפצב רתוי ומקוה םיתבה ,םנוד

Tifrah
ךיליירפ לימא :םליצ ,חרפת בשומב תפר

תורהנמו תשר יתב ,תוממח - 'החימצ יתב' תמקהב םג לחוה ןמז ותואב
םינז תסינכ ורשפיא ,יאלקחה רוצייב םוכחתה תמר תא ולעה הלא .קיטסלפ
תוכיא תא ולעהו ,יאלקחה ןוכימהו עדיה תא ורפיש ,םיידוחייו םישדח
בגנה-יבשומב לדגל וליחתה ,םייתרוסמה םילודיגל ףסונב .תויחוורה תאו תרצותה
םיידוחיי תוקרי ינז ,ןילבת יחמצ ,םיחרפ :זא דע םהב וסנתה אלש םילודיג
.םויה דע ךכב םיכישממו ,דועו אוציל
החימצ-יתבב תוקריו םיחרפ :םה םויכ בגנה יבשומב םיירקיעה םילודיגה
.דועו טאווקמוק ,וגנמ ,םירדה ,םירישנ ,םיחיטבא ,םינולמ ,חותפ חטשבו
רפסמ םג םנשי ךא ,ינשמ רוציי םרוג דימת היה בגנב םיבשומב יחה קשמ
,הדש-יבאשמבו (ענרב-שדק) יניס-ינצינ בשומב .תוידוהו ןאצ ,תפר יקשמ
םימימח ,םיימרת-ואיג םימ לש תורוקמ תוכירבב םיגד לודיגל תווח תולעופ
.םיחילמו
יזוכיר ראשנו היה אוה .תולודג תוכופהת רבע אל יצוביקה ףתושמה קשמה
ץוביק לכו ,תיביסנטסקא תואלקחב החמתמ אוה .יבשומה קשמל תיסחי ,לודגו
הדשה ילודיג .
ןיחלש (תיסחי) טעמו לעב -החלפ םימנוד יפלא תורשע דבעמ
,תוינמח ,הנתוכ ,רזג ,המדא-יחופת ,(הרועש ,הטיח) תואובת :םה םיירקיעה
,ודקובא ,םירדה ,םירישנ :סדרפו עטמ ילודיג .דועו הבוחוח ,הנופא
.דועו םירמת ,(קוטסיפ) הנטוב ,וגנמ

Yaf Mordechay
ךיליירפ לימא :םליצ ,1957 - יכדרמ-די ץוביקב תוננב עטמ

תויפותישה םושמ תאזו ,םיבשומב רשאמ םיצוביקב רתוי ץופנ יחה קשמ
םיצוביקה תיברמל .הלא םיינעבות םיפנעל רסמתהל םידבוע רתויל תרשפאמה ולש
תויוחמתה םויכ ןנשי יחה קשמב .ןאצ רידו הידוה ,לול ,תפר שי בגנב
.'וכו תובלוח ,רשבל םילגע ,םיחורפא ,םימיטפ :ןוגכ

החפשמ הב ,השדח תובשייתה תרוצ וז .'םידדוב תווח' רפסמ תורוזפ בגנב
,תואלקחב תוקסועו חטשב תובשייתמ ,תוחפשמ לש םצמוצמ רפסמ וא תדדוב
.םינוש םיתוריש וא ,תוריית
(םיזיע תוניבג) ןאצ בלח ,הערממ רקיעב תוסנרפתמ תואלקחב תוקסועש תווחה
.םינעי רשבמו
.ולא תווחמ תצקמ ןה - היחמ-רה תווח ,החונמ ראב ,ריתי תווח ,למנרוק תווח ,זוזע