בגנב יאלקח (חותיפו רקחמ) פ"ומ
ויתורטמש ,יאלקח רקחמ םייקתמ בגנב םג - ץראב םירחא םירוזאל המודב
םמיאתהלו םילודיג לש ,דועו דוביע ,ןושיד ,היקשה ,לודיג תוטיש חתפל
רקחמה תורטממ תחא ,ןכ ומכ .רוזיאה לש םיידוחייה םייגולוקאה םיאנתל
רוזיאה יאלקח ידי-לע ולדוגיש ,(תוטיש קר אל) םישדח םינז חתפל איה
.החלצהב וקוושיו
,תיגולוקא הניחבמ הנוש רוזיאב תחא לכ ,פ"ומ תווח 5 תולעופ בגנב
הצעומב תליג תווח ,לוכשא לבחב רושבה תווח :םינוש םילודיגב החמתמו
זכרמו התבטיב הברע פ"ומ ,הנוכיתה הברעב ןורדג תווח ,םיבחרמ תירוזא
ןוכמב םג םישענ םייאלקח םירקחמ .בגנה-תמרב תירבדמ תואלקחל םייוסינה
.רקוב-הדשב רבדמה רקחל
תימורד מ"ק 40 םקוממה ,בגנה-תמרב תירבדמ תואלקחל םייוסינה זכרמ
תוחילמב ,יצראה ליבומה ימב שמתשמ זכרמה .1981 -מ לעופ ,עבש-ראבל
םוהתה-ימ לש םירגאמה תא םילצנמה תוראב ימו ,רטילל םרגילימ 250 לש
םה הלא םימ רטילל .םרגילימ 1800-1400 לש תוחילמב ,םייליסופה
םג םהב שמתשהל ןתינו ,סויזלצ תולעמ 40-38 לש הרוטרפמטב
.םיגד תוכירבו תוממח םומיחל
וב םיעצובמ םירקחמהו ,בגנ-תמר תירוזאה הצעומל ךייש םייוסינה זכרמ
,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ומכ רקחמ תודסוממ ,םיימוקמ םירקוח ידי-לע
םיכירדמ ידי-לע ןכו ,דועו ל"קק ,תואלקחל הטלוקפה ,יאלקחה רקחמה להנימ
.תואלקחה דרשמ לש הכרדהה תוכשלמ
םוהתה-ימ רגאמב ליעיה שומישה אוה םויכ זכרמה לש ירקיעה טקייורפה
.רטמ 1000-כ לש קמועב םייוצמ ,ההובג םתוחילמש ,םימה .םייליסופה
.םיבאשנ םה םשמו ,רטמ 300 לש הבוגל יעבטה רגאמהמ םימה תא הלעמ ל"קקה
.תוחפל הנש 100 לש הפוקתל םיחילמה םוהתה-ימ תומכ קיפסת ,הכרעה יפ-לע

:זכרמב םיעצבתמה םיטקייורפל תואמגוד רפסמ ןלהל
תעפשה דומילל ,םימכחותמו םיבשחוממ לודיג-יתב ונבנ :הממח ילודיג ·
תוינבגע ןה םיקדבנש םיירקיעה םילודיגה .םילוביה ביט לע תוחילמה
.לפלפבו ןילבת יחמצב םיכרענ םינושאר םייוסינ .םינולמו
םהב ,תוקרי ילודיג 25-מ רתוי לש חלמל םתודימע הקדבנ םינשה ךשמב
הרטמב ,הדש-תות לודיגב רקחמ ךרענ .המדא-יחופתו אוצייל ויתס ינולמ
ןז חתופ .ץראה ןופצבו זכרמב תוצופנה תולחממ םייקנ םיליתש רצייל
.'Desert Sweet' ההובג תוקיתמ תולעב תוינבגע

Sde Nitzan
לטנמיפ ארזע:םליצ ,ןצינ-הדש בשומב תוממחה קראפ

לודיגבו , תוממחל םישדח םיחרפ ינז תמאתהב םייוסינ םיכרענ :םיחרפ ·
תקדבנ םלוא ,םיריפש םימב רקיעב םיקשומ םיחרפה .אוצייל םיחרפ יערז
.םיחילמ םימב היקשהל םיחרפ יגוס לש םתמאתה םג
ןכו םידקש ,םיתיז ומכ ירפ יצע לש חלמל םתודימע תקדבנ :ירפ יצע ·
.ןייה תוכיא לע תוחילמה תעפשה תקידבל רקחמ ךרענ ,ןכ ומכ .ןיי יבנע
ינפ-לע התע ץופנ אוהו ,םיירחסמ םיספל הנורחאב רבע םיתיזה לודיג
תודימע תונכ ןוימל הריהמ הטיש החתופ .םילודג םיחטש
הקירפאמ עטמ יצע המכ םיקדבנ .ףוטפטב תגרודמ היקשה ידי-לע חלמל
םהיתוריפש ,בגנב לודיגל םישדח ירפ יצע רתאל ידכ ,תיזכרמה הקירמאמו
.הפוריאבו ץראב םינכרצ לש םכיחל וברעי
בשומבו ,תוחילמל םידימע אופסמ יחמצ לש היצקלס התשענ :אופסמ ·
רקב לודיגל םג אופסמב שמתשהל תורשפאה תקדבנ (ענרב-שדק) יניס-ינצינ
תולודג םימ תויומכב שומישה םע הפי בלתשמ יפרוח אופסמ לודיג .רשבל
תייקשהל םימרזומ םומיחה תכרעממ םיאצויש םימה רשאכ ,החימצה יתב םומיחל
.אופסמה
רפסמב םויכ תמושוימ ויתואצותש ,םייח-ילעבב רקחמה :םייח-ילעב ·
טקייורפב םג םיקסוע םיביברב .םיגדבו םינעיב ,ןאצב ,תורפב דקמתמ ,םיקשמ
.תורפ ירבוע לופכשל ינשדח

לש תואצות ןיב האוושה ידי-לע תקדבנ לודיגה לע םימה תוחילמ תעפשה
יפ-לע החתופש ,בשחמ תנכות .םיריפש םימ תמועל ,םיחילמ םימב היקשה
ידי-לע ,שארמ העובקו היוצר תוחילמ לע תרמוש ,הנחתה ירקוח תויחנה
תחקופמ תוממחב הרוטרפמטה םג .תונוש תויומכב םיחילמו םיקותמ םימ בברע
.בשחמ ידי-לע
םימעפ 6-4 םימעפל ,תובורק םיתיעל תוקשהל שי תוחילמ יאנתבש ,אצמנ
םימיוסמ םירקמב .ףוטפטבו תבשחוממ היקשהב קר עוציבל ןתינ רבדהו ,םויב
,קמועל הב ורבטצהש םיחלמה תא חידהל ידכ ,עקרקה תא ףוטשל ךרוצ שי
,הלקה המדאל תודוה .םיחילמ םימ תועצמאב תאז םישוע םירקמה תיברמבו
ךכבו ,תיסחי תולקב םיחלמה תא ףוטשל רשפא ,םיהובג םוהת-ימ רדעהו
.עקרקב םתורבטצה עונמל
דחוימב םישיגר םיחמצה ןהבש תורצקה תופוקתב ,םיריפש םימב היקשהש ,אצמנ
תויוכיאמ םימ בוברע תועצמאב תוחילמה תדרוה ינפ-לע הפידע ,תוחילמל
תמרוג םיחילמ םימב היקשהה ללכ-ךרדב .לודיגה תנוע לכ ךשמב ,תונוש
תודיחיב לוביה תא םידדומשכ םצמטצמ שרפהה ךא ,ירטה לוביה לקשמב הדיריל
רמוח תוחפ תורציימ םיחילמ םימב תוקשומה תוינבגע ,לשמל .שבי לקשמ לש
תוסמה וז ךרדב .שבי רמוח לש רתוי הובג זוחא תוליכמ ןה לבא ,ירט
.תועובק תוראשנ ,חטש-תדיחימ תוקפומה ,קסרה תוישעתל םילדגמש ירפה לש
.יתיישעתה דוביעהו הלבוהה ,ףיסאה תואצוהב ןוכסיח לבקתמ ,תאז םע דחי

Hatzerim
לטנמיפ ארזע:םליצ ,םירצח ץוביקב תפרה