יסאוומה תואלקח
זקנ'ה לש םיהובג םוהת-ימ קפוא לע ןעשנה ,תואלקח לש דחוימ גוס והז
תונוידה ןיבש םיעקשב םוהתה-ימ סלפמ .יניס-ןופצו הזע יפוחב 'יפוחה
תולוח ומכ אלש .עקרקה ינפל תחתמ םירופס םירטמ אוה וללה םירוזיאב
,תיתיסרח איה עקרקה ('תובזרמ') ןהיניבש םיעקשב - תונוידה לש םיה
.תואלקחל הבוטו הרישע
םידוביעל םיימוקמה ידי-לע לצונמ , הירופ עקרקו םינימז םימ לש הז ףוריצ
היקשה תוללוכה ,תושידח דוביע תויגולונכטב ,םייביסנטניא םייאלקח
,תוקרי םילדגמ םה .'וכו חמוצה תנגה ,קיטסלפ ייוסיכ ,ןושיד ,ףוטפטב
.םיחפוטמו םינטק םיחטשב ,םירמתו םירדה