'םעפ לש' הביאשה ינקתמו תיתרוסמה ראבה


ענרב בד :םליצ - םהרבא ראבב ירוקמה (הביאש ןקתמ) היקס

תיתרוסמה ראבהמ הביאש ינקתמ
תובר םימ תוראב .ראבה איה יוודבה לש ירקיעהו יתרוסמה םימה רוקמ
םוהתה-ימ םילחלחמ םהב ,םילחנ ינגאב ןתיברמ ,בגנה יבחרב תורזופמ
לא סלפמה הלוע (ףרוחה תנוע יעקשמב יולת) םיתיעל .רפיווקאה ךותל
.ראב הנניא וז .(הלימת) תיתנוע תיליע העיבנ תרצונו עקרקה ינפ
בגנה תוראבמ רכינ קלח .תנפודמו םוהתה-ימ סלפמ קמוע לא הרופח ראבה
תוחונל תותקשו הביאש ינקתמ ןהב ונקתוהו ,יטירבה טדנמה תפוקתב ץפוש
.םישמתשמה


ינענכ והילא :םליצ - הלועפב המחור ראבב היקסה

'הרוענ' :םג ארקנה) 'היקס'ה אוה ןוכיתה-חרזמב ץופנ יתרוסמ הביאש-ןקתמ
.('הליטנא',
תדרויה ,םירבוחמ םיילד תרשרש תללוכה ,ראבה לעמ תנקתומה תכרעמ וז
,(המהב ידי-לע םיענומה) ץעמ םייניש-ילגלג תכרעמ תועצמאבו ראבה ךותל
.ראבה דצל תקושל םיכפשנו םימ יאלמ ראבהמ םיילדה םילוע
דיל 'עמש ראב'ב ,תולובג דיל 'הבובר' ראב ,עבש-ראבב 'םהרבא' ראבב
.היקס הלעפ - םירוא
תליחתב לארשי-ץראל עיגהש ,יתנכוב-דחה עונמה אוה ינרדומ רתוי ןקתמ
דבועה ,לברוסמו לודג עונמ והז .םיסדרפה תוראבב ןקתוהו 20-ה האמה
.הזע רוזאב םויה דע שומישב אצמנ אוה .בר שער השועו רלוס וא טפנ לעלטנמיפ הרזע :םליצ ,הזע רוזאב ראב לעמ יתנכוב-דח עונמ

:(1937) 'עבש-ראב רוזאב םיוודבה' :ורפסב ףראע-לא ףראע בתוכ
םישורד םהש ,םימשגה טועימב םינעתמ םיאודבה .םימה - תויעבה תייעב..."
.תונורחאה םינשה יתשב קר םימ שפחל לחוה תיניצר הרוצב .הייתשל םגו םתמדאל
דחוימב ואבוהש ,תושידח תונוכמ יחודיקב הלשממה ידי-לע התשענ וז הלועפ
לשכנ הראמס-ובאב ןושארה ןויסנה םלוא .םוהת-ימ אוצמל ידכ הילגנאמ
רשגב ינשה ןויסנה לרוג םג היה ךכ .'מ 350 קמועל ודריש המ תורמל -
ןפואב ,םהב ורזח םיחמומהש הארנ .רטמ 150 דע םש וקימעהש ,קייקר-ובא
וישכע תישענ ןכאו .םירכס תמקהל םיטונ וליחתהו חודיקה תינכתמ ,ינמז
םימשגה ימ תא לצנל ידכ ,הראמס-ובא ידאוב רכס תמקהל ץרמב הדובעה
השעית וז ןיעכ הלועפ .םיכומסה תועקרקה תאקשהל ,הזה ידאוב םייקנה
זא-וא .החלצהב עצובת הראמס-ובאב רכסה תינכת םא - םירחא תומוקמב םג
םוקמה תא ושבכיו ,עובק בושייו תוברת ישנאל ויהי םיאודבהש תווקל לכונ
."שמשה תחת ול םייואר םהש

:(תובאשמ ידי-לע תוסופת אל) ורמתשהש תוראב לש תיקלח המישר ןלהל
14820617 צ"נ - (הרערע ריב) רעורע ראב -
14110697 צ"נ - (םמח ריב) םיטבנ ראב -
13020718 צ"נ - םהרבא ראב -
14130799 צ"נ - (יטאקס ריב) תקוש ראב -
13610887 צ"נ - (הפליווח ראב) גלקצ ראב -
13500880 צ"נ - הלת ראב -
13430871 צ"נ - ילאר'ג ריב -
13710884 צ"נ - (ןיתסיב ריב) ןתסוב ראב -
13450863 צ"נ - (הלחוכ ריב) ןומר ןיע -
12260790 צ"נ - קייקר-ובא ריב -
13120599 צ"נ - היקרוט ובא ריב -
12720473 צ"נ - ('גולסע ריב) םיבאשמ-ראב -
11680562 צ"נ - (הסל'ח ריב) הצולח ראב -
1104.0668 צ"נ - (ינאסא ריב) תנסא ראב -
10430696 צ"נ - (קנש ריב) םילאצ ראב -
10180746 צ"נ - הלמק ריב -
09260394 צ"נ - (הגלמ ריב) הכלימ ראב -
11580809 צ"נ - (ריר'ג ריב) םיקפוא ראב -
11610781 צ"נ - (חילמ ריב) חונמ ראב -
10520741 צ"נ - (ראפ-לא 'רח) עמש-ראב -

תיכרותה תבכרה ינקתמ
לארשי-ץראב ןיינע רתויו רתוי םיכרותה וליג 20-ה האמה לש ינשה רושעה עצמאב
.יניסבו
ידי-לע ,ראשה ןיב ,הז סרטניא ושמימ םה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
וקקזנו רוטיקה חוכב וענוה םירטקה .יניסלו בגנל לזרב תליסמ תחנה
תויומכב ותרכנ םיצע .םימו (המחלמה תפוקתב רסח םחפ) הקסהל םיצעל
.הליסמה ךרואל תוראבמ ובאשנ םימו ,ןופצהמ ואבוהו
,הטחמ-לא-ריב :המגודל) ראבהמ תורישי םירטקה ואלומ םינוש תומוקמב
םיינש .םימ ילדגמ ונבנ םירחא תומוקמבו ,(הדש-יבאשמ דיל 'הנחתה ראב'
םייונב ,םיילאבוא םילדגמ הלא .הנצינבו עבש-ראבב :םויה דע תומלשב ודרש
.םילודג תכתמ ילכימ וחנוה םשארבש ,'מ 15-כ הבוגב תוימוקמ תיזג ינבא
.םימ ואלומו וברקתה םירטקה ,לדגמה יתאפב הרבע הליסמה


לטנמיפ ארזע :םליצ ,עבש-ראבב תיכרותה תבכרה לש םימה לדגמ


תיטירבה תבכרה ינקתמ
תיחרזמה תיזחה תחיתפ לע טלחוה , 1915-ב ילופילגב תירבה-תונב ןולשכ רחאל
,'ירצמה חולשמה ליח' הנוכש חוכ לע הלטוה המישמה .לארשי-ץראבו יניסב
שרוד הזכ לדוג רדסב חוכ .תומהב ףלא 50-כו םדא-ינב ףלא האמכ הנמש
ךכ םשל .יניס רבדמב אוצמל היה ןתינ אל םתוא ,םימ לש המוצע תומכ
רוניצה שאר .לזרב תליסמ ודיצלו ,סולינהמ 'ץניא 12 רטוקב רוניצ חנוה
םוגיפ הנבנ הליסמה הצקל ליבקמב .רבדמה ךותל תוחוכה םע ומדוק הליסמהו
דחא דצמ .סולינהמ םימה רוניצל ורבוחש ,םיהבגומ םיפוגמ 20-כ ללכש
ואלומש ,םימ-ילכימ יאשונ (םילמגו םידרפ רקיעב) אשמ תומהב ועיגה
תא ועינהש ,םירטקה ועיגה םוגיפה לש ינשה דצב .חטשב תוחוכל ואבוהו
ןקתמ .רוטיקה תריציל םימ ואלומו ,םימחולהו דויצה ,הקפסאה תונורק
.תוחוכה תומדקתה בצקל םאתהב ,השדח הדוקנב םעפ לכ שדחמ םקוהו קרופ הז


יניע בקעי :םליצ ,םיקפוא לחנ לע תיטירבה הליסמה רשג