בגנב םוהתה ימ לש היגולואיג-ורדיה
(וננמז ינפל הנש ןוילימ 95-140)'תיבונה לוחה ןבא' רפיווקא
םידברומה ,םינוש םילדגב תורורצו תוילזרב לוח-ינבא ,לוח לש ףצר והז
('בונרוכ תרובח') לוחה-ןבא ךתח .ריגו ראווח ,תיסרח ידבור םע ןיגוריסל
וקלחבו ,רתוי תוקיתע תובכש וסיסבב :המאתה-יא ירושימ ינש ןיב םוחת
'הדוהי תרובח' לש טימולודהו ריגה יעלסמ דרפומ תולוחה ףצר ןוילעה
.תורידח-יתלב תובכשו המאתה-יא רושימ ידי-לע
,םירטמ 170-130 אוה ימורדה בגנב 'בונרוכ תרובח' תובכש לש ןייבוע
יברעמ-ינופצה וקלחב .'מ 280-350-ל עיגמ יבועה וחרזמבו בגנה-ןופצבש דועב
יתגרדה ןפואב ךפוהו הנתשמ 'הרובחה' לש יגולותילה היפוא בגנה לש
.ירפיווקא תויהל לדח אוה ךכמ האצותכו ,ילצפ-יתיסרחל ורקיעב ילוחמ
לכ .(ןומרו הרצח ,הריתח) םישתכמב םג םיפשחנ 'בונרוכ תרובח' יעלס
יולימה רועיש .רפיווקאל רזוח יולימ ירוזא םיווהמ הלאה הפישחה ירוזא
רפיווקאבש ,וארה םינוש םירקחמ .לבגומ אוה הלא םירוזא לש יוושכעה רזוחה
הפוקתב ,הנש 30-13,000 ינפל וב ורגאנו ורצונש םימודק םימ םימרוז
.רתוי הרירקו המושג התיהש

(וננמז ינפל הנש ןוילימ 90-100) םינינת-ןוקרי רפיווקא
הלעמב ןושאר רוקמ טימולודהו ריגה רפיווקא הווהמ ,הנופצו לארשי זכרמב
.הנידמה לש םימה יבאשמ לוהינבו לוצינב רתויב בושח ביכרמו ,םוהת-ימ לש
ולוצינ לע תססובמ עבש-ראבו בגנה רמשמ ,תקוש רוזא לש םימה תקפסאש דועב
רפיווקאה ,הברעלו בגנה-תמרל םיברקתמו םימירדמש לככ הנה ,הז רפיווקא לש
לע םידרויה םימשגה טועימ איה ךכל הביסה .ותובישחמו ולקשממ דבאמ
.םימשגה לד בגנה לש םיבחרנ םיחטש לע םיסורפה ,וז הרובח יפושחמ
םייריג םילצפ ,ריג ,טימולוד תובכש לש ףצר איה בגנב 'הדוהי תרובח'
.וחרזמ-ןופצב םירטמ 600-כל ,בגנה םורדב םירטמ 200-מ הנתשמ ויבועש ,ראווחו
.ההובג תוכילומב ןייטצמ 'הרובחה' ךתח לש ןוילעהו ןוכיתה קלחה
ךותמ םוהת-ימ םיקיפמ (הרוא-ראב ,התבטי ,תיפורג) הברעב םירוזא רפסמב
יולימ לכ ןיא הלא םירוזאבש שיגדהל שי 'הדוהי תרובח' לש םיכילומ םיעלס
תוימוקמ תוינסכא םיווהמ היעלסו .תאזה הרובחה יפושחמ לע יתועמשמ רזוח
תרובח' רפיווקאמ וא ,תינופטש המירז) םירחא םירפיווקאב םרוקמש םימל
םימ םיבקועמ םירטמ ןוילימ 46-כ הנש ידמ םיבאשנ לכה-ךסב .('בונרוכ
.עבש-ראב רוזאב ןוילימ 32-כ םכותמ ,הז רפיווקאמ
.המירזה ינוויכ תא תפפוח הז רפיווקאב םוהתה-ימב תוחילמה תוחתפתה
תיסחי הכומנ עבש-ראב תעקב לא ןורבח ירהמ םישלוגה םימה לש םתוחילמ
- םיביבר רוזאב) בגנה זכרמב .רטיל/רולכ ג"מ 200-100 םוחתב איה -
.(רטיל/רולכ ג"מ 1570) הברהב ההובג םימה תוחילמ (רקוב-הדש - הדש יבאשמ
םייוצמה םיסיסמה םיחלמה תעפשהב הארנכ ,חלמ-םי ןוויכל תקזחתמ וז המגמ
יעלס תא תומודק תופוקתב הסיכ רשא םודקה חלמה םיב םרוקמש ,עלסמב
.(רטיל/רולכ ג"מ 35,000 דע) רוזאה

הברעב ריעצה יולימהו הבצח תרוצת רפיווקא
ותיברמב .ימורדה ןגאה ןמ תיגולואיג-ורדיה הניחבמ הנוש הברעה ןגא
ךכמ האצותכ .הזכרמל דע טעמכ תועיגמו הברעה לא תותחונ רהה תובכש
תפוקתב .הברעה לש יברעמה הדיצב םידממ-תובחר ףחס-תופינמ ורצונ אל
תרוצת' העקש ובש ,בחרנ ןגא הזה רוזאב ערתשה (ש"מ 20-30 ינפל) ןגואינה
יולימ אוה ףסונ רפיווקא .בושח יזטרא רפיווקא הז רוזאב הווהמה ,'הבצח
,רכיכה-תואנו ןיצ ,ןראפ ,הבזרמ ,הבצח יחודיק .הברעה לחנ לש ףחסה
.וללה םייטסאלקה םירפיווקאב םיעלבנה תונופטשה ימ תא םילצנמ
םיינוטקט םישוג םג תומוקמ רפסמב יטסאלקה יולימה ללוכ ימורדה ןגאב
יאצומבש ףחסה-תופינמ ןיב ,תימורדה הברעב .ההובג תוכילומ ילעב םיקתעומ
עיגמ סלפמה םהבש ,םייפרגופוט םיעקש םירצונ ,הברעל םיזקנתמה םילחנה
םוהת-ימ םידאתמ ןהמש תוחלמ תורצונ הלא םירוזאב .חטשה ינפ תברקל
.םהיחלמ תא םיעיקשמו