תורוניצב םימ תלבוה
בגנל ןושארה םימה רוניצ
המצמוצ ךכ-רחא) םיידוהי םיבושיי תורשע בגנב םיקהל טלחוה 1946 ץיקב
,ז"שת םירופיכה םוי יאצומב תובשייתהל ולעש ,םיבושיי 11-ל תינכתה
יכ וניבה לכה .(םהיתובקעב ולעש םיפסונ םיבושיי המכלו
ינויח לזונו ,םימ אלב ןוחשה בגנב שממ לש תידוהי תובשייתהל יוכיס לכ ןיא
.םיקחרממ ותוא 'אביי'ל ךרוצ היה .ומצע רוזאב ,עודיכ ,אצמנ אל הז
ומקוהש ,םיידוהיה םיבושייל םימה רוניצ תחנהב לחוה 1947 ראוניב דחאב
םע-רינמ אצי אוהו ,מ"ק 220-ל ןנכות וכרוא .בגנב ןכ ינפל םישדוח המכ
.בגנה-רעשבש


רוח-ןב והילא :םליצ - םע-רינב םימה וק

(קינלוקש) לוכשא יול םדיצל דבעש ,סאלב החמש םימה סדנהמ היה ןויערה יבא
ינפל ,ןיבה אוה .'תורוקמ' תרבח שארב ודמעש ,(יקסבולזוק) ריפס סחנפו
לאיצנטופ םיווהמ ,םבורב םיקירהו םילודגה בגנה יבחרמ יכ ,םירחא םיבר
.תידוהיה תובשייתהל הלדנ-יתלב
ךרובמ יברעמ-ינופצה בגנבש םע-רינו םע-רבג רוזאש ,ךכ לע עיבצה סאלב
וחיכוי םוקמב ושעייש םיחודיק יכ בייחתהל ןכומ היה ףא אוהו ,םימב
םירטמוליק תואמ (1946 ץיק) הז בלשב ודמע ותושרל ,ךכ לע ףסונ .תאז
ירוקמה םשומישמ וקרופש רחאל ןודנולמ ואבוהש ,'ץניא 6 תורוניצ לש
.היינשה םלועה תמחלמב ינמרגה 'ץילב'ה תפוקתב תופירש יוביכל
-בגנה-רמשמ-לבוש ןוויכל םע-רינמ ,תיחרזמה תחאה :תועורז יתשל לצפתה רוניצה
,םע-רינמ אוה ףא האצומש ,תיברעמה ,היינשהו ;םיטבנל - לשא-תיב-םירצח
.םירינל - םירוא-םילאצ-המוקת -יראב-דעס התמגמו


ךיליירפ לימא :םליצ - 1956 - םיחטבמב םימה תכירב תיינב

תידוהיה הזיחאה תא קזיחש רבד ,תורוניצב םימה תמרזה הלחה 1947 לירפאב
תמחלמב דמעמ קיזחהל םידדובמהו םינטקה םיידוהיה םיבושייל רשפיאו בגנב
םיעטק ואיצוה ,םתלוכי לככ תורוניצב ולביח םיברעהש ףא ,תואמצעה -
.םהילע ונגהש ח"מלפה ימחול תא ופקתו המדאה ןמ םהמ

'הינפמשה רוניצ'
ידכ) דחוימב הבע ןפוד םע וקצונ ןודנולמ ואבוהש 6"-ה תורוניצ. "..
םיסיסר תועיגפ יקזנ רעזמל
התלעה וז הדבוע .םריחמ תא דואמ רקייש רבד ,(םינמרגה תוצצפהמ
יללכה בישחתה תא דואמ
ריחמש ,ונעט הפוקתה לש םינקיניצה .רוניצב ומרזויש םימה ריחמ לש
היהי רוניצהמ םימה
"...'הינפמשה רוניצ' ותוא וניכ ןכלו ,הינפמשה הקשמ ריחמכ

בגנ-ןוקרי וק


ידע-ןב טרברה :םליצ - 1955 - 'בגנ-ןוקרי' וק תכונח לגרל 'תורוקמ' לש תיגיגח הזרכ

,50-ה תונשב בגנב יביסאמה תובשייתהה לעפמ תושירדל הנע אל 6"-ה רוניצ
תונייעמב ותישאר "66, רטוקב רוניצ - בגנ-ןוקרי וק תחנהב לחוה 1952-בו
,1957-ב המייתסה ותחנה .לוכשא לבחבש םיחטבמב ימורדה והצקו ןיעה-שאר
תמרו עבש-ראב ןוויכל םיבר םיירוזא םיווק ונממ ופעתסה רתוי רחואמ ךא
.בגנה

יצראה ליבומהחתפתמה יאלקחה קשמהמ םימל תורבוגה תושירדב דמע אל בגנ-ןוקרי וק םג
תכרעמ ךרד תרנכה ימ תא ליבומה ,יצראה ליבומל רבוח אוה 1964-בו ,בגנב
ףסונ וק .ןיעה-שאר דע - תובאשמו תורהנמ ,םירגאמ ,םינופיס תולעת
רהוז תנחת דע ,ול תיברעמו ,(66") םייקה וקל ליבקמב חנוה "70 רטוקב
.שיכל לבחב


ידע-ןב טרברה :םליצ - בגנב םיבושייה דחאל םימה וק תכונח סקט


(ןד שוג יכפש) ן"דפש
.60-ה תונשב לחוה ותמקהבש ,ןויצל-ןושאר תולוחב םיכפש רוהיט לעפמ
ןוניסל תולוחל םירדחומ ,לועפשו עוקיש תוכירבב םירגאנ םיכפשה ימ
תולובג ץוביק דיל רושבה רגאמב ינשה והצקש ,רוניצל הרזח םיבאשנ ,בויטו
.בגנה יאלקח תא הלא םימ םישמשמ 90-ה תונשמ לחה .בגנבש