םיירוזאו םיימוקמ םימ תורוקמ חותיפ


ענרב בד :םרת/םליצ - 50-ה תונשב 'ג הנוכשב םימ חודיק

יחודיק .מ"ק 1,200-כל עיגמ (םינוש םירטקב) בגנב םימה יווק ךרוא
,םע-רינ יכדרמ-די יחודיק :םהבש םיטלובה .הזמ הז םיקחורמו םירוזפ םימה
,ףזיש ,הבזרמ ,רפוצ ,גלקיצ ,(תקוש) עבש-ראב ,ןראפ ,בכוכ ,םערבג
םייוצמ ,םיחילמ םימ םיקיפמה ,םיפסונ םיחודיק .התבטיו םעקרי ,תיפורג
תוסיוו) הביאשה תונחת .ןטקה שתכמבו םיטבנב ,יניס ינצינב ,םיביבר דיל
,המלש ,םיחטבמ ,רוא-לט ,החמש ,רהוז-תמוצ :ןה בגנב תוטלובה (םיצחלה
בגנב םילעופ ,ןכ-ומכ .ןראפו םחורי ,הדש-יבאשמ ,םהרבא ,המוקת ,םצוע
.(תליאבו הדש-יבאשמב) םינוש הלפתה ינקתמ

הברעבו בגנב םימ ילעפמ
הייסולכואה תלעב ,עבש-ראב ריעל םימ םויכ קפסמ הז לעפמ :עבש-ראב לעפמ
בגנה-רמשמ שיבכה ךרואל םירוזפה םייאלקח םיבושיילו ,שפנ 180,000-כ לש
.דרעו הנומיד ,םיטבנ ןוויכל םימ לעפמה 'אציימ' ןכ-ומכ .עבש-ראב -
איש שדוחב ק"מ ןוילימ 1.7-ל םויכ העיגמ לעפמב הכירצה
םייוצמה ,םיימוקמ םיחודיק םה םימה תורוקמ .(איש םויב ק"מ ףלא 68-כ)
תועצמאב לעפמל םירבעומהו ,תיצראה תכרעמה ןמ םיאבה םימו ,ריעל תיחרזמ
.המוקת וק לע החטב רטסוב

תועצמאב .העשב ק"מ 3,750-כ לש תללוכ הקופתב םיחודיק 12 ללוכ לעפמה
עבש-ראב תנחתמ .הממיב ק"מ ףלא 13-10 לש תפסונ תומכ לעפמל תרבעומ רטסוב
11-כ) בבוח-תמרב היישעתה רוזא .דרעלו הנומידל ,םיטבנל םימה 'םיפחדנ'
.הנממ םימה תא לבקמ,(עבש-ראבל תימורד מ"ק

הילא ועיגה 1974, דע .הממיב ק"מ 2,600כ תכרוצ דרע ריעה :דרע לעפמ
םימה הילא םיעיגמ זאמ .םי'צניא 8 רטוקב ,ןשיה קלדה וק תועצמאב םימה
,טנמצ-טסבסא תורוניצמ יושעה ,הז וק .םי'צניא 18 לש רטוקב שדח וקב
תרבח ידי-לע חנוה וקה .הממיב ק"מ 10,000 לש הכלוה רשוכ לעב אוה
.(עבש-ראבל תיחרזמ-תינופצ) 'תקוש' יחודיקמ 'תורוקמ'לטנמיפ ארזע :םליצ ,דרעל שיבכה דצל תקוש חודיק

ןנכות אוה .'בגנ-ןוקרי' לעפמ לש תימורד החולש יהוז :בגנה-רה לעפמ
יזכרמה בגנב היישעתלו םירעל ,תואלקחל םימ-תקפסהל ירוזא לעפמכ
,בונרוכ לעפמ - תירוזא םימ תכרעמכ - ול םדק) .יברעמה בגנב תויוזחאיהלו
.(םיביברו הדש-יבאשמ דע עבש-ראבמ םימ קפיסש
הלא םירוזאב :ינופצה בגנה לש יזכרמהו יברעמה שוגל םימ קפסמ לעפמה
.תוגרד המכב םימה תא בואשל םיבייחמה ,םירכינ הבוג ישרפה םימייק
דעו רושבה רוזאמ ,מ"ק 100-כ ךרואל לעפמה ערתשמ ,תיפרגואיג הניחבמ
,-יבאשמ ,םיביבר ,םילאצ) םייאלקח םינכרצל םימ קפסמ לעפמה .ןטקה שתכמה
,ןיצ ,ןורואב םיטאפסופה לעפמ) םייתיישעת םינכרצל ,(דועו רקוב-הדש - הדש
.(הנומיד ,םחורי) םיינוריע םינכרצלו ,(םתור רושימ ,יניערג רקחמל הירקה
.50% איה תיתיישעתהו תינוריעה הכירצהש ,אוה בגנה-רה לעפמל ידוחיי
.(דבלב 10%-כ וזה הכירצה תספות בגנה לש ויקלח רתיב)
הבוגמ םתוא באושו ,'בגנ-ןוקרי' וקמ וימימ תא לבקמ בגנה-רה לעפמ
רוזאב 'מ 480 לש הבוג דע - רושבה רוזאב - םיה-ינפ לעמ 'מ +100 לש
36 דע 18 לש רטוקב תורוניצב תישענ מ"ק 100 ךרואל הביאשה .הנומיד
םה לעפמב םימייקה םימה ירגאמ .הביאש-תונחת שמח תועצמאב - םי'צניא
ףלא 70 איש םויב םימ קפסל לגוסמ לעפמה .ק"מ ףלא 55 לש ללוכ חפנב
.ק"מ
תלבקמ וז הנחת .הדש-יבאשמ תנחת תשמשמ בגנה-רה לעפמ לש הלעפהה זכרמכ
,('מ 550) םחורי תכירב ןוויכל םתוא תקנוסו ,םיביבר תנחתמ םימה תא
רקוב-הדש ןוויכל םג םימ תבאוש הנחתה .('מ 400+) הטבש תכירב ןוויכלו
.(םי'צניא 12 ורטוקו מ"ק 15 וכרואש וקב)
הדש-יבאשמ תנחת .הממיב ק"מ 45 אוה הנחתה לש יברימה הקופתה רשוכ
קוחרמ ליעפהל רשפא וז הנחתמ .לעפמה לש הרקבהו דוקיפה זכרמכ תשמשמ
.םחוריבו םיביברב תושייואמ-יתלבה תונחתה תא

תליא דעו ןופצב תיפורג ץוביקמ ערתשמ רוזאה :תימורדה הברעה לעפמ
,תוליאלו תיפורגל ,התבטיל תואלקחל םימ קפסמ ירוזאה לעפמה .םורדב
.םירחא םינטק םינכרצלו ןוחטבה-דרשמל ,תליא ריעל הייתש-ימו

םיבלושמ הלפתה ינקתמ ןכו ,ענמתו תיפורג ,התבטי יחודיק :םה םימה תורוקמ
תונחת .ריעה תוכירבל םימה תא םיקפסמ הלא םינקתמ .תליאב םייוצמה
רטסוב ,הרוא-ראב רטסוב ,התבטי תנחת ,תיפורג רטסוב :ןה לעפמב הביאשה
30-כ לש ללוכ חפנב םימ תוכירב 11 תויוצמ לעפמב .תליא תנחתו ןתשוחנ
40-כ - איש םויבו ,ק"מ ןוילימ 1,184 לעפמה קפסמ איש שדוחב .ק"מ ףלא
.ק"מ ףלא

םימה תכירצ .שפנ ףלא 60-כ הנומ תליא תייסולכוא :תליא


ןמצייו ןוכמ ףסוא :םרת - התבטויב הכופה הזומואב םימ תלפתה ןקתמ

.הממיב ק"מ 28,800-ל ק"מ 11,400-מ רושע ךות התלע
םימ לעו התבטי יחודיק ,ןראפ יחודיק לע תססובמ תליאל םימה תקפסה
'תורוקמ'ל ףתושמ הז ןקתמ) תליאב הלפתהה-ןקתממ םיקפומה ,םילפתומ
םימה תלפתה .דחאכ םימו למשח רציימו ,יתילכת-וד אוהש ,(למשחה תרבחלו
רוטיקה אוה היגרנאה רוקמ .יבלש-וד םוקאוב םידא קוקיז ידי-לע תישענ
.חוכה-תנחתב רוטיקה תוניברוטמ

תונופטש ימ תסיפת


ךיליירפ לימא :םליצ - 1957 - םחורי רכס

(לארשי חטש) יברעמה זוקינה רוזאמ תונופטש-ימ לוצינל םילעפמ תמקה
םימה תא לצנל הרשפיא ,(םודא ירה) תיסחי םושגה ,יחרזמ זוקינה רוזאמו
ידי-לע םילצונמ םימה .הברעלו חלמה-םיל םימרוזה םידאתמ וא/ו םידבואה
האצותכ .םימייקה הקפהה-ידקומ תבריקבו הכירצה-ידקומ תבריקב םתרדחה
םימה לש תימיכה םתוכיא הרפוש ,רוזאב םוהתה-ימ לש לאיצנטופה לדג ךכמ
.הלבוהה תכרעמבו םיחודיקב ןוכסיח גשוהו
- הברעב תונופטש-ימ תריגאל לעפמ 'תורוקמ' תרבח הכנח 1976, תנשב
םדוק .בגנה-רה לע םידרויה םימשגה-ימ םוגיאל דעונש ,תורקנ לחנ לעפמ
לעפמה .חלמה-םיב דוביאל וכלהו ,הברעה לחנ ןוויכל וללה םימה וזקנתה
בהי-ןיע רוזאב םוהתה-ימ תא רישעהלו ,ק"מ ןוילימ השולשכ טולקל לגוסמ
'תורוקמ' תרבחו ,ק"מ ןוילימ יצחכ לעפמה טלוק ןופטשב .הבצח רוזאבו
.עקרקה-תתל םימה תא הרידחמ


ענרב בד :םליצ - יונ הוונ רשג - עבש ראב לחנב ןופטיש

םתרדחהו םימה לוצינל םג םידעוימ תורקנ-לחנ לעפמו ןראפ-הלעמ לעפמ
םימה תויומכ .בהי-ןיעו ןראפ םיבשומל םידעוימ םימה .הבצח רפיווקאל
םילעפמה ינש .הנשב ק"מ ןוילימ 3,5-3ב תוכרעומ ,לוצינל םידעוימה
.הנוכיתה הברעב תונופטש-ימ לוצינל בא-תינכתב םיבלושמ
זוקינה ןגאו ,ר"מק 1,900-כ ינפ-לע ערתשמ ןראפ לחנ לש זוקינה ןגא
.ר"מק 1,000-כ ינפ-לע ערתשמ תורקנ לחנ לש
אוה םהיניב ןושארה :תונופטש ימ תסיפתל םירכס רפסמ ומקוה בגנה-רהב
םיפסונ םירכס .1943-ב בונלבוק םימה סדנהמ ידי-לע ןנכותש ,םיביבר רכס
ןורחאה .םחורי רכסו ,רקוב-הדש ץוביק דיל ,בכוכ רכסו העורה רכס :םה
.הנש ידימ טעמכ אלמתמש ידיחיהו םהיניבמ לודגה אוהלטנמיפ ארזע :םליצ ,(תקוש תמוצ דיל) הנסנס לחנ רגאמ

םיפסונ םימ תורוקמ חותיפ
םיקותמה םוהתה-ימ תורוקמ חותיפ בחרוה ,םימב היופצה הכירצה תא םדקל ידכ
תונופטש-ימ תוברל - םיימוקמה םימה יבאשמ ללכ לוצינל םילעפמ ונבנו בגנב
שומישל םיבשומ םיחלוקו ,הלפתהלו רישי שומישל םיחילמ םימ ,(תויאיג)
.רזוח
יתובשייתהו יאלקח חותיפלו ןונכתל זכרמה ידי-לע ונכוהש ,םינותנה יפ-לע
תומכ בגנב תואלקחל התצקוה ,תידוהיה תונכוסה לש בגנה לבח ידי-לעו
.(תיפרוח רזע-תייקשה תללוכ הניא וז תומכ) הנשב ק"מ ןוילימ 141-כ לש
,תואלקחה תבחרהל הייתש-ימ לש תוכיאב םימ וצקוי אל ךכל רבעמש ,איה החנהה
רבעמ תופסות .יאלקחה חותיפב יפוסה בלשה ,השעמל ,היהת וז תכורצתו
.םייגולורדיהה םיכרצה יולימ רחאל - דחוימב תומושג םינשב קר הנתנית ,ךכל
םימ ק"מ ןוילימ השישכ וצקוה ,בגנב תואלקחל תדעוימה תפסותה ךותמ
.לוכשא לבחל המלשהכ ,הנשב