אובמ
תונימזב םייחה תוכרעמ תויולת בגנב םג ,םלועב ירבדמ ץרא לבח לכב ומכ
הדימב העבק ,םימ קשמ להנל םהיתורודל בגנה יבשות לש םתלוכי .םימה
.תיתוברתהו תילכלכה םתמר תאו םהייח יסופד תא הבר
30 ןיב אוה יתנשה םיעקשמה עצוממ וב ,בגנה לש חיחצה ומילקא ףא לע
.תיתוברתו תירחסמ ,תיאלקח םייח תכסמ רבעב וב המייקתה ,מ"מ 250-ל
בתנל הנש 2000-כ ינפל רבכ ועדי רוזאה לש םיטנזיבהו םיטבנה ויבשות
תוקשהלו ,תויאיגב דוביע תוקלחו תורוב ,תולעתל ףרוחה תונופטש ימ תא
יפלא וסנרפתה ,ראשה ןיב ,הלא םילודיגמ .םינווגמו םינוש םילודיג
.הריפסל תישישה דע הנושארה תואמב ,בגנב תוגשגשמ םירע יבשות
ומייקתהו ,תוטעמ תועיבנו תוראב ,תורוב ימב וקפתסה םהיתופוקתל םידוונה
.הערמ תלכלכ לע קחודב
אובי ,םיחודיק :םיפסונ םימ תורוקמ השולש וחתופ תינרדומה הפוקתב
.הלפתהו
תלשממ ךכב הכישמהו האמה תליחתב תיכרותה הלשממה הליחתה םיחודיקב
םידוהיה וליחתה ,ןופצב םיקחורמ תורוקממ םימ אוביב .יטירבה טדנמה
םע-רינ תולוחמ ,'ץניא 6 לש םימה רוניצ תחנה םע ,40-ה תונשב רבכ
,'יצראה ליבומה'ו 'בגנל ןוקריה' ילעפמב ךשמהבו ,'קוחרה בגנה יבושייל
.1964-ב ךנחנש
,םירגאמו םיחודיק לע ונעשנש ,םיירוזא םימ ילעפמ םג ומקוה ,ליבקמב
םינווגמהו םיברה םימה תורוקמ .םי ימ תלפתהל לעפמ תליאב םקוה ןכ ומכו
ףלא 350-ל בורק םהבו ,םיצוביקו םיבשומ ,םירע םויכ םימייקמ וללה
.םיתורישו רחסמ ,תוריית ,היישעת ,תואלקחמ םייחה םדא ינב