תונייעמו תועיבנ
תוידאווב םימרוז םימ ילושחנ רשאכ ,החיכש העפות םה ףרוחה תנועב תונופטש
.ןוכיתה םילו חלמה-םיל ,הברעל םימרוז הלא םימ ךא .םשג תופוס ירחא
.תונופטשה יעוריאמ דירש ראשנ אל - םילצומ תומוקמב םיבג טעמלו
םתיברמ .הנשה תומי לכ םיעפושה ,תונייעמ םיעבונ בגנב םינוש תומוקמב
וללסנ םקלחל .'םיימואל םינג'ו 'עבט תורומש' וזרכוהש םיחטשב םייוצמ
.יענה-בר בכרל םיכרד
השק ריג עלס יפושחמ ילגרל םיצרופה ,הבכש תונייעמ ןה תועיבנה תיברמ
תועיבנה .(ראווח וא/ו ןוטריק) םוטאו ךר עלס לע דברומה ,יבובקנו
תחתמו לעמ ,םירטמ תואמ רפסמ םימרוזה םיחוליק רשאמ רתוי הברה ןניא
,קיז-ןיע ,ןותחת בקע-ןיע .םידאתמ וא םיגפסנ םהש דע ,ןיגוריסל עקרקה ינפ
(תו)הכירבו (םי)לפמ (םי)רצונ םהבו ,תולודגה תועיבנה םה תדבע ןיעו ןיצ-ןיע
.םילייטלו םירייתל תדחוימ היצקרטא םיווהמה
(םויה דע תושמשמו) ושמיש ןהו ,םילודיג תייקשהל תוקיפסמ ןניא תועיבנה
,עלסב הבוצח ,הנטק םימ תלעת .םהירדעו םידוונ ,רבה תויח תייקשהל
ןמיס םה - דועו האומב םימ תכירבו םעקרי-ןיעב תוגרדמ ,תדבע-ןיעב
.תורחא וא תויאלקח תורטמל ןהימימ לש לוצינ תונויסנל
תרצויה ,יחבו חמוצב הרישע תיגולוקא תכרעמ תמייק תונייעמה לכ ביבס
:םיחמצ ינימ לש לודג ןווגמ ללוכ חמוצה .חיחצ רבדמ בלב קורי םתכ
(קיז-ןיעבו תדבע-ןיעב) תרפה תפצפצ ןוגכ ,םילודג םיצע דע םידורי םימ יחמצמ
.לצומו ףופצ ךבס םירצויה -
םילודג םיקנוי דע םינטק םימ יקרחמ :לודג אוה םייחה-ילעב ןווגמ םג
ביבסמש םיקוצל םירזוח םה םויה ךשמבו ,ברע ידמ תותשל םיאבה ,(םילעי)
,ינוכית-םיה רוזיאה לש הזמ הברהב ןווגמ רבדמב חמוצהו יחה .ןייעמל
םיעובקה תוגהנתהה יללכ יפ-לע וילע רומשל דואמ בושח .רתוי עיגפ םג ךא
.עבטה תנגה יקוחב

:(תובאשמ ידי-לע תוסופת ןניא ןלוכ) בגנב תועיבנ לש תיקלח המישר ןלהל
16810029 צ"נ - (הבוו-ןיע) בהי ןיע
13210249 צ"נ - ןותחת בקע-ןיע
15380386 צ"נ- (הקרי-ןיע) םעקרי ןיע
13100231 צ"נ - ןוילע בקע-ןיע
15060185 צ"נ - (רטק-לא ןיע) תוחרא-ןיע
14230158 צ"נ - הוח-ןיע
13560225 צ"נ - (היבהש-א ןיע) קיז-ןיע
13818898 צ"נ - םיפטנ ןיע
12730259 צ"נ - (הרומ ןיע) תדבע-ןיע
10150798 צ"נ - (הלאלש ןיע) רושבה-ןיע
10150762 צ"נ - (הערפ-ןיע) ןחורש ןיע