רקוב הדש תשרדמ
םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב


© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©

אובמ

בגנה רוזאב חטשב הלעפהל, דומיל תודיחי שולש ךירדמהו הרומה ידיב תתל הרומא וז תרבוח
.רקוב-הדש תשרדמב ךוניחה תודסומב וחתופש יפכ ,יתביבסה ךוניחה תשיגב
תומודקה םירעה שולשב םיכינח תלעפהב ךשמתמ ןויסינ לע תוססובמ ןאכ תונתינה דומילה תודיחי
.תדבעו הטבש ,תישממ
.םויה דעו 60 ה תונש זאמ ,םינש לש בר רפסמ ךשמב םיבר םיכירדמו םירומ קלח ולטנ הז ןויסינב
המודקה תובשייתהה ךילהת תא גיצמה עקר קרפ ןאכ ןתינ ,דומילה תודיחי שולשל תיתשתכ
םייניבה תוביטח ידימלתל תודעוימ דומילה תודיחי .תימוחת-ןיב היארב בגנב
,םייונישל חותפ הוותמ לאכ ןהילא סחייתהל יאדכ.ןוכיתה רפסה-תיב לש תונוילעה תותיכהו
,ךירדמלו הרומל ינושאר סיסב םג אוה ןלהל אבומה רמוחה.תומאתהלו םירופישל
.בגנה-רהב םדאה תובשייתה ךילהת לש הנבלו הרכהל


תוסחייתהלו תורעהל

yakov@negev180.k12.il :יניע בקעי

םידומיל תוינכתל הדיחיה