תורוקמ

1979. ,ט"לשת ,ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה ,בגנה ץרא . ( םיכרוע ) ילאומשו סודרג
:םירמאמ
.רפוס 'א - תיפרגואיג הרדגה ,בגנה
.רות-ןב 'י - בגנה לש היגולואיגל םיווק
.ןוסלנצכ 'י - בגנה ימשג
.יבצ-ןב 'א - בגנה יקיפאב םימ תמירז
.ןד 'י - בגנה תועקרק
.ןינד 'א - בגנב חמוצה
.ינורהא 'י - תילארשיה הפוקתב בגנה
.בגנ 'א - בגנב םיטבנה
.רומדת 'נ ,ןנש 'ל - יזכרמה בגנב המודקה תואלקחה
.לשמ 'ז - רבעב בגנה יכרד תודלות
.לארה 'מ - בגנב הנובלהו רומה ,תשוחנה ךרד


.ם"שת ,בגנה .רומדת 'נ ,ןנש 'ל ,ירא-ןבא 'מ

1978. ,תדבע תמר ,אחפנ-דעס וק לש היגולואיגה .ןמרבליז 'ע

1977. ,וידחי תאצוהו םילעופה תירפס ,ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה .ןינד 'א

1964. Schmitt-Nilsen, K. - Animals .Desertםיירבדמ םייח ילעב .ןסלינ-טימש 'ק

1981. ,רקוב-הדש הדש ס"יב תרבוח ,בגנה רה לש הירוטסיהירפה .רפוג 'א

1960. ,תליא רפס ",ארקמה תפוקתב בגנב תודוצמו םיכרד" .ינורהא 'י

1983. ,רתכ תאצוה ,רבדמה ינדא .בגנ 'א

.א"משת ,די ,תוינומדק ",הרימלאפ-רומדת" .לגס 'א

,הנצינ ,סיפממ ,תדבע :םיכרעה - 1970 ,לארשי-ץראב תויגולואיכראה תוריפחה לש הידפולקיצנא
.הטבש

1967. ,בגנה-רהב המודקה תואלקחה .רדיק 'י

1967. ,בגנ תונופצ .גרבנטור 'ב

Kreamer. C.J. - Nessana at 1962.Excavation 1958, III, I, םיכרכ ,הנצינב תוריפח .רמרק ג"ק

1974. ,רקוב-הדש הדש ס"יב ,ןומר רעש-תדבע תיטבנה ךרדה .רירפצ 'י ,לשמ 'ז

1960. ,תליא רפס ",ידוהה סונאיקואל חתפכ תליא" .הנוי-יבא 'מ

,יתונמאהו יגולואיכראה אצממה :ב ךרכ,ימלסומה שוביכה דעו ינש תיב ןברוחמ לארשי-ץרא רירפצ 'י
1984.

1982. ,רקוב-הדש תשרדמ תאצוה ,בגנה-רהב דב יתבו תותג .ןוירוא 'ע

1926 Lawrence, T.E. - Wisdom of pillars .Sevenהמכח ידומע תעבש .סנרול א"ט

Grant. P. Cristina - Desert Syrian 1937.The ,ירוסה רבדמה .טנארג פ"כ

Dagg. and Gauthier-Pilter - Camel 1981.The ,למגה .גאדו רטליפ הייטוג

Bulliet. R.W. - Wheel the and Camel The 1975. ,לגלגהו למגה .היילוב 'ר

1983. ,רקוב-הדש תשרדמ תאצוה ,בגנה-רהב המודק תובשייתה .ןוירוא 'ע

1982. ,רקוב-הדש תשרדמ ,יתביבס ךוניחל הדיחיה ,יתביבס ךוניחב םיקרפ

,רקוב-הדש תשרדמו עבטה תנגהל הרבחה תאצוה ,בגנה-רהב םימה תורוב .ח"מלפ 'ד ,ןרומ 'א
1985.

1986. ,רקוב-הדש תשרדמ ,םיכילהת תמולאכ הביבס .ןוירוא 'ע

1981, ןוירוג -ןב תטיסרבינוא "בגנב תיטנזיב ריע לש תולכירדאו תינכות הטבש" , לגס רותרא ר"ד