ךינחלו דימלתל תוליעפ יפד - תדבע

:הילוחל ךירדת

החיתפ תולאש
:תולאש יתש לע תונעל איה וז הדובע תרטמ
?תדבע ריעה לש םייונבה הידירש םהמ
?המויק תפוקתב הב םייחה לע םהמ דומלל רשפא המ

ךירדמה וא הרומה לש וכוויתב ךרוצה תא תכסוח תוילוחב רקסה תדובע
.ןהיתויועמשמ תא ןהמ קיסהלו תודבוע תוהזל תרשפאמו ריעה ידירש ןיבל םכיניב
.וז תירבדמ ריע לש התנומת תריציל ופרטצי הלא תויועמשמ

ןתוא והז .הטמל הלעמלמ רדסב תרבוחה תכירכ לע תונמוסמ הדובע תונחת
ענמיהל ידכ בושח תונחתה רדס .םכלולסמ תא םכמצעל וותהו ריעה םישרתב
לככ הטקש הדובע םכל רשפאלו תורחא תוילוח םע תושיגפמ רשפאה לככ
.רשפאה
;ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיגה אובמה תא ףתושמב וארק רקסה תליחת ינפל
.םכתדובעל יסיסב עקר ולבקת ונממ
וסחייתה ןכמ רחאלו תולאשה לכ תא הליחת וארק הדובע תנחתל םכעיגהב
.םכל וצקוהש תונחתה לכ תא ומשר .הנחתה ףדב ןרדס יפ-לע ןהילא
.תומכסמה תולאשה יתשמ תחא לע ונע ,תונחתב הדובעה םויס רחאל
תומיע ךרעיי ובשו שארמ עבקנש שגפמל ואוב הדובעל בצקוהש ןמזה םות םע
.םכסמ ןויד םייקתיו תורחא תוילוח לש הלא םע םכיתונקסממ קלח לש

ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיג אובמ - תדבע
יהוז .תדבע תמרמ קלח הנהש רה תמב לע תאצמנ תדבע המודקה ריעה
רה יקוצמ ,חרזמ-ןופצב ןיצ לחנ יקוצממ תערתשמה תיסחי החוטש המר
.חרזמ-םורדב ןומר רמק הלעמו ברעמ-םורדב ענרב תמר ,ברעמ-ןופצב ןבל
םיהבגל ברעמ-ןופצב 'מ 600-500 לש םיהבגמ תממורתמו תולק היוטנ איה
יעלס ,הטילבת תא תונובה תובכשה .ןומר רמק ילושב 'מ 900-700 לש
יבועל תועיגמ ,הנש ןוילימ 50-35 -כ ינפלמ ,ןקואא ליגמ ןוטריקו ריג
1:250,000, תויגולואיגו תויפרגואיג תופמ האר ) 'מ 200 -כ לש יללכ
. ( "םורד ,לארשי" ןויליג
ינוילימ תורשע רבכ הלא תובכש לע םילעופה ,העסהו הרסה ,הילב יכילהת
תוחוטש ןחלוש תומב ףונכ תדבע תמר תא םיבצעמו ובציע רשא םה ,הנש
.תויקפואו
,חטשה ינפ לע תינושאר עקרק םג םירצוי הלא ( היזורא ) הילב יכילהת
ועקשוהו ועסוהש ( סל ) קבא יקיקלחמ תבכרומ רוזאב עקרקה רקיע ךא
.תויאיגה לא םימשגה ימ ידי-לע םבורב ופחסנו תוחור ידי-לע
םיעקשמ תומכש ךכל תמרוג ןומר רמק רבעל המרה לש הנותמה התוממורתה
בחרמל האוושהב ,יתנש עצוממ מ"מ 100 -כ ,הינפ-לע תדרוי תיסחי הבר
.דבלב הנשב מ"מ 50 -כל הכוזה ,המורדו החרזממש ירבדמה
.תוירוטסיהה תופוקתב בשייתמו העור םדא תוחכונ ודדועש םה הלא םיעקשמ

תלשושב םיעיפומה םיכלמ העברא םשו ,יטבנ לא םש היה תדבע ) תדבע
( הכולמה
םורדמ וכילוהש םימשבה רחס יביתנ לע רבדמ תורייש יכרדב הנחתכ החמצ
לא ןכרדב בגנה-רה תא וצחו ,הרטפ וא תליא ךרד ,יסרפה ץרפמהו ברע
. ( הזע םשארבו ) ןוכיתה םיה ילמנ
ףלאה עצמא תוביבסמ הלא רחס יביתנ לע וטלש ,יברע אצוממ םע ,םיטבנה
תיינח םוקמ ןאכ ודסימ ס"הנפל 3 -ה האמה תישארבו ,ס"הנפל ןורחאה
הנטק תוזרפ ריעל הז הינח םוקמ חתפתה תיטבנה הפוקתה ךשמהב .םיכרד
הטבש ,הנצינ ,תובוחר ,הצולח םירעהו איהש ,שפנ 1,000 דע 500 -כ הבו
יטבנה בחרמה ןמ קלח ויה ,רתוי םינטק םיבושיו םירפכ תורשעו תישממו
, (ל"נה ) םיעקשמה תצופתב ורקיעב םחתנש ,הז בחרמב .בגנה-רהב בשוימה
סיסב ,הארנכ התייה רשא ,תירבדמה רגנה תואלקח תא םיטבנה וחתיפ
לודיג ,הארנכ ,ויה םיפסונ םויק יפנע .הייסולכואה לש ירקיעה המויק
'.וכו להנימ ,תוכאלמ ,ףטוש ןוחטב ,תורייש יתוריש ,הנקמ
:תוינווי םירע ראתמב לבוקמ גשומ ) סילופורקאב ,ריעבש הובגה םוקמב
םיזורפה םיתבה תוצובק ידירש .שדקמ םקוה , ( ריעה תדוצמ ,ריעה תמב
םהינבאמ קלחו ,הירחאלש תופוקתמ םיתב תודוסיב םיאצמנ הפוקת התוא לש
.ינשמ שומיש םהב תושמשמ
תופוקתב "היברע היקניבורפ" תריב ןכמ רחאלו םיטבנה תכלממ לש התריב
.רבדמ תוריישל תוביתנ תיב השמישש ,הרטפ התייה תיטנזיבהו תימורה
רשאכ תינידמ תושיכ םיטבנה תא סוניירט רסיקה לסיח נ"הסל 106 תנשב
רקיעב תדבע הזכרתה וז הפוקתב .תימורה הירפמיאל םתכלממ תא חפיס
הלחה ריעה .רבדמה תוריישל ןאח הנבנ החרזמבו ,סילופורקאה תוביבסב
עלסב הרובקו הנסחא תורעמ תביצח ךות המבה תונורדמ ינפ-לע תשלוג
הכאלמבו רחסמב וקסע ,תואלקחה תא חתפל וכישמה היבשות .ינוטריקה
דגנ ,ימורה "סמיל"ה תרגסמב ,ףטוש ןוחטב ידיקפת םג ואלימש ןכתיו
'.וכו תורייש יוויל ,רבדמה יטבש תוטישפ
,שפנ 3,000 -כ התנמ איה .הלודיג אישל תדבע העיגה תיטנזיבה הפוקתב
תורעמ ובצחנ םהבש םייברעמה תונורדמה תא תופיפצב הסלכיאו הבחרתה
ויהש ,היבשות .ןהיחתפב םירוגמ יניינבב ובלושש תופסונ תובר הנסחא
םישדקמה ידירשמ סילופורקאה תא וקינ ,ורצנתהש םיטבנ םבור ,הארנכ
הלודג הדוצמ ונב הלא דצל .רזנמו תויסנכ יתש וילע ומיקהו םיילילאה
ןתופיכתש ,רבדמה יטבש תוטישפ דגנ תוננוגתהו טלפמ םוקמ שמשתש ידכ
.הארנכ הרבג
םיבושי תומש טרפמה 39 'סמ הנצינ סוריפפב Eboda םשב תרכזנ תדבע
Mampsis, - תישממ ראשה ןיב תורכזנ סוריפפ ותואב .ומלישש םיסמ ירועישו
Birosaba. - עבש-ראבו Elusa - הצולח
,נ"הסל 628-614 םינשב הב וטלשו לארשי ץרא תא ושבכש ,םיסרפהש ןכתי
הששואתה אל יכ דע השק הכ התכוה ריעה .תיטנזיבה תדבע תא ובירחה
ןברוח לח תרחא העד יפל .ץראה לע שדחמ םיטנזיבה וטלתשהש רחאל םג
הכיעדה םע .נ"הסל 632 ביבס םימלסומה לש תונושארה תוטישפה תחאב הז
ושטנ נ"הסל 636 תוביבסב יברעה שוביכה רחאל בגנה לע האבש תיללכה
.םריע תא הגרדהב תדבע יבשות
ידי-לע הנוכנ והוזו 19 -ה האמה ףוסב םירקוחל ולגתנ תדבע ריעה ידירש
רקוחה ךרע ( 1902 ) 20 -ה האמה תישארב 1870. -ב רמלאפ ילגנאה
קאיניבס ,ןסו'ז םיתפרצה ןכו ,תדבעב םיבושח םירקחמ ליסומ יכ'צה
-ב דנאגיו ינמרגהו 1941 -ב סנרולו ילוו םילגנאה 1904, -ב ןאסנוו
1961-1958, םינשב וכרענ רוזחשו תוריפח לש תובחרנ תולועפ 1916.
. ( 1961-1958 ) בגנ 'א -ו ( 1958 ) הנוי-יבא 'מ לש םלוהינב

.בגנב תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתל יגולונורכ דומע - 1 'סמ םישרת

.תדבע תביבס תפמ - 2 'סמ םישרת

.הדובעה תונחת יוהיזו ריעה םישרת - תדבע - 3 'סמ םישרת