יללכ עדימ
1 הנחת
2 הנחת
3 הנחת
4 הנחת
5 הנחת
6 הנחת
7 הנחת
8 הנחת
9 הנחת
םוכיס תולאש