םוכיסל תולאש


?םשג תפיט לכ ףוסיאל תנגרואמו היונב וז ריע התייה דציכ רזחשל וסנ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
?ירבדמה רוזאה יאנתל תולגתסה התביבסו וז ריע לש הידירש םיאטבמ דציכ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


לשמ 'ז ,רירפצ 'י ,לג .מ ידי-לע תינושאר החתופ וז הדובע תנוכתמ
60. -ה תונש עצמאב