1 'סמ הנחת


.ףוקשמה טילבת לש תורוצלו הרעמה חתפבש הנבמל בל ומיש 1.1
.המינפ וסנכיה -

.םידומע ידי-לע תכמתנ הנניא הרקתהש ךכל בל ומיש 1.2
?הרקתכ ןאכ שמשל ידכ םיבצוחה ולצינ עלס תבכש וזיא
________________________________________

ןבא-תוחול רפסמלו םהיתונפדבש םיצירחל בל ומיש ,םיכוכה הנבמ תא וקדב 1.3
.ירוקמה םבצמב םכותב ודרשש
?םיכוכה ושמיש המל
____________________________________________

:וז ןושלב תבותכ האצמנ הרעמב 1.4
תנשב באב 'דב הרטפנו םינש 81 התיח ...סוכנמודבע תב הכלומ הילרוא"
תימורה תופוקתב תימשרה הפשה התייהש ,תינוויב הבותכ תבותכה ) 136"
. ( נ"הסל 242 תנשל 136 תנש תא םיכראתמ םירקוחה .תיטנזיבהו

?הרעמה לש השומיש יבגל םכתנקסמ המ .א
1___________________________ תורשפא
2___________________________ תורשפא

(יגולונורכה דומעב ורזעיה ) ?הרעמב שומישה השענ הפוקת וזיאב .ב
_____________________________________________