2 'סמ הנחת


תונומת

.הנבמה ךותב ( די-א ) תא והזו 4 'סמ םישרתב ונייע 2.1

? ( ז ) תוגרדמה תודיעמ המ לע 2.2
_______________________________ 'א תורשפא
'________________________________ב תורשפא

( ח ) רובה לש םימה ףוסיא תכרעמ תא וראת 2.3
.רצחה ףוציר ידירשל בל ומיש
ןוויכמ האבהו 'מ 300 -כ הכרואש םימ תלעת הצק ונה םישרתב ( גי )
.טלפסאה שיבכב ןטקה הקלחב הסוכמ איה .חרזמ-ןופצ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

וכותל ודר ,עלסה תבכשל תחתמ , ( די ) רובל הסינכה תא ולג 2.4
.וחפנ תא ודדמו
_______ קמוע ',מ ________ בחור ',מ ________ ךרוא ?ויתודימ ןהמ
.ק"מ ?_________ותלוביק יהמ '.מ
.ולצנל וליכשה דציכו עלסה תובכש יתש ןיבש לדבהל בל ומיש
?ודיקפת היה המ .חיטל בל ומיש
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

טעמ ורזיח התולגל ידכ .הנסחא תרעמל תודרוי ( ט ) תוגרדמה 2.5
.עלסה תבכשל תחתמ הסינכה תא ושפחו 1 הנחת ןוויכל ליבשב

תא וקב ושיגדהו תודחא תויורשפא תולעהל וסנ ?ןיינבה שמיש המל 2.6
.תרחבנה תורשפאה
__________________________________ 'א תורשפא
__________________________________ 'ב תורשפא
__________________________________ 'ג תורשפא


4 'סמ םישרת