3 'סמ הנחת


תונומת

.ןפוס תא וקדבו תוגרדמב ולע 3.1
?ןיינבל ויה תומוק המכ -
'_________ב תורשפא _________ 'א תורשפא
תודחא תויורשפא תולעהל וסנ ?ןיינבה לש ודיקפת םכתעדל היה המ -
.תרחבנה תורשפאה תא וקב ושיגדהו
____________________________________ 'א תורשפא
____________________________________ 'ב תורשפא
_____________________________________ 'ג תורשפא

?וז הנקסמל םתעגה ךיא
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

לע םישרתב ורזעיה ) הרקתה לש םיבלשב היינבה תטיש תא וראת 3.2
. ( יורקה תטיש
_______________________________________ 'א בלש
______________________________________ 'ב בלש
________________________________________ 'ג בלש

22 'סמ הנצינ סוריפפ ךותמ
,ןופצ דצמש םידומצה םירדחה ינש ...רתויב ןמאנה םנרל וצקוי ,ןכל"...
..."גג םיסוכמו םיחיוטמ תותשק שולש ילעב
ירע לכב תרכומ איה .ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,הנה וז הינב תטיש
.תיטנזיב-תימורה הפוקתב םג ךשמנ הב שומישה .ןרוחבו ןדריה-רבעב ,בגנה

.ןתפמב תלדה תקיחש ינמיסל בל ומיש 3.3

. ( םישרתב ורזעיה ) ףוקשמה תשקל לעמ תבותכל בל ומיש 3.4
__________________________ ?הנכותמ דומלל רשפא המ
. ( יגולונורכה דומעב ורזעיה ) ןיינבה הנבנ הפוקת וזיאב -

.תודחא תויורשפא תולעהל וסנ ?ודיקפת היה המ ?סולאו היה ימ -
____________________________ 'א תורשפא
'_____________________________ב תורשפא
'_____________________________ג תורשפא

תדלוה ירחא הנש 300 -כ ריעה ןורטפכ סואז לש ותעפוהל בל ומיש 3.5
.עושי

ktovet

ימורה לדגמב תבותכה - 5 'סמ םישרת

תימורה תופוקתב תימשרה הפשה התייהש ) תינווי הבותכה תבותכה חסונ
: ( תיטנזיבהו
ןמיסב הזה לדגמה תא הנב רשא סוינרא יאנבה תא רוכז הדובוע סואז"
".סוכיטבאו הרטפ שיא סולאו ידי לע 188 תנשב בוט
.נ"הסל 294 תנשל התוא םיכראתמ םירקוחה