4 'סמ הנחת


.מ"מ 100 -כ ,רוכזכ ,אוה תדבע רוזאב םימשגה עצוממ 4.1

.רובה לש םימה ףוסיא תכרעמ תא ,םכביבס םידירשה יפ-לע ,ראתל וסנ 4.2
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ידירש םכנימימ תוהזל וסנ . ( 6 ) ןוויכל בוחרב 'מ 70 וכל 4.3
.םיברה תושרל דיחיה תושרמ ןבא-בזרמ תאיצי

זכרמב .הטבש תוברוחב תיאקירמאה טלוק תחלשמ הרפח 1934-6 םינשב 4.4
הנבמב .ק"מ 1,500 לש תללוכ תלוביקב הריגא תוכירב יתש ופשחנ ריעה
.ןבא-בזרמ לש עטק תימינפה רצחה תניפב ףשחנ ,ברעמ דצמ ,תוכירבל ךומס
סויבאלפ ליבשב" :תבותכה הילעו סרח תדועת תוריפחב האצמנ ,ךכ לע ףסונ
.הכירבה ליבשב הבוחה תודובעמ תחא הדובע תמייס ,והירכז לש ונב ,סומרוג
תא םיכראתמ םירקוחה ".יעישתה רוזחמב סויד שדוחל ה"כ םויב בתכנ
.נ"הסל 600 תנש ,רבוטקואל הדועתה

?םיירוביצה תורובה ימ תקולח העצוב םכתעדל ךיא ,וז הדועת לע ךמתסהב 4.5
תוכרעמ תא הקינ ימ ?וז הקולח לע חקיפ ימ ?תושפנ רפסמ יפל ?הריכמב
?םירגאמה תאו ףוסיאה
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

תישארב ,םילשורי ,השמ ןימי םידרפסה תנוכשב םייחה - :תקחורמ תודע 4.6
",הנשיה םילשוריב תודלי" ,עשוהי בקעי לש ורפסמ ) םירשעה האמה
. ( 1971"
יאבג .ץיקה תומיב םימ ובאשנ םהמש ,םימ תורוב ויה בוחר לכב ..."
תרומת ,הלביק החפשמ לכ .הנוכשה תמתוח םהבו םיקתפ וקליח הנוכשה
תורוניצה ןוקיתל דעונ ףסכה .תושפנה רפסמ יפל םיקתפ רפסמ ,םולשת
םילוענה ) תורובה וחתפנ הז רחא הזב .תורובה יוקינלו םיבזרמהו
תודאנב ואבוהש םימ ונק ןכמ רחאל .לילכ ולזאש דע ,םהימימ וקלוחו (
"...בר רקויב ורכמנו הנוכשל ץוחמ