5 'סמ הנחת


תונומת

.תג יהוז
6 'סמ םישרתב ונייע 5.1
________________________________ ? ( א ) לש םדיקפת המ -
________________________________ ? ( ב ) לש םדיקפת המ -
________________________________ ? ( ג ) שמיש המל -
________________________________ ? ( ד ) שמיש המל -

?ךל םירכומה ןיי רוציי יבלש םה המ 5.2
.____________________________________א
._____________________________________ב
._____________________________________ג

.ק"מ 5.6 איה ( ד ) ןגאה תלוביק 5.3
.שורית ק"מ 1 טוחסל רשפא םיבנע ק"מ 1.5 -מ -
?________הז ןגא אלמל ידכ וז תגב ךורדל ךירצ היה םיבנע ק"מ המכ -

רבדה דמלמ המ .הלאכ תותג עברא ואצמנ הבורקה התביבסבו תדבעב 5.4
_________________________________ ?הימרכ ילובי לע

___________________ ?הסיסתל שוריתה ןסחוא ןכיהו ךיא ורעש 5.5

תונייש ןכתי "הזע תוניי" םירכזנ תיטנזיבה הפוקתה תורוקמבו רחאמ 5.6
.םיקומיצ םג וקוויש בגנה יבושייש ןכתי ןכ ומכ .וז הרדגהב םיללכנ תדבע

the gat

תדבעב תגה - 6 'סמ םישרת