6 'סמ הנחת


תונומת

7. 'סמ םישרתב ונייע 6.1

לוגיעב וב ונמסו 3 'סמ םישרתב ונייע . ( א ) לא תוגרדמב ולע 6.2
.םכמוקמ תא

.םכתושרבש רטמ השימחה לבח תרזעב רצחה לש היתודימ תא ודדמ - 6.3
.ר"מ_________ החטש '.מ _________הבחור '.מ _________ הכרוא

:תוריקה תא ודדמ -
'.מ _________ יבוע '.מ _________ הבוג

_________________ ולש ףוסיאה תכרעמ תא וראת . ( ב ) תא וקדב 6.4
________________ ?רובל הלעתה הצק ןיבש ןטקה ןגאה לש ודיקפת היה המ -

__________________ ?ודיקפת היה המ .חיטו םינבאב רובה ןופידל בל ומיש -

.ק"מ 200 -כ רובה תלוביק -

?הנבנ הפוקת וזיאב .רעשל לעמ ריקב וננובתהו ( ג ) -ב ואצ 6.5
_______________

?הז יביסמ הנבמ לש ודיקפת היה המ 6.6
________________________________ 'א תורשפא
________________________________ 'ב תורשפא

______________ ?וז םכתרעשהב ךמות ןאכ םימה רוב לש ומוקימ םאה 6.7

the akropolis

סילופורקאה - 7 'סמ םישרת