7 'סמ הנחת


תונומת

.םישרתל םהיטרפ תא וושהו הייסנכה ידירשב וננובתה 7.1

'.מ __________ ?םידומעה תורושל תוריקה ןיב קחרמה והמ 7.2
'.מ _________ ?םידומעה תורוש יתש ןיב קחרמה והמ

.הבע רפא תבכש הפצרה ינפ לע וליג תדבע ירפוח 7.3
תורוק קפסל ולכי םיצע יגוס וליא .ךתחבש תורוקל תודע שמשל הלוכי תאז
________________ ?םאיבהל רשפא היה ןיינמ ?ירבדמ רוזאב הזכ ךרואב

knesia

.היסנכ לש יתמכס בחור ךתח - 8 'סמ םישרת

.חבזמה תמיבל ביבסמש שישה ידירשל בל ומיש 7.4
.הז גוסמ שיש ןיא הלוכ לארשי-ץראבו תדבע רוזאב
______________________ ?ואיבהל רשפא היה ןינמ

?__________________וז היסנכ ןיינבב עקשוהש ילכלכה ץמאמה רועיש והמ 7.5

.םירבק םה הלא .הייסנכה תפצרבש שישה תוחול תעבראל בל ומיש 7.6
רדנסכלא ןב סונמרג היה יח" :תינוויב בותכ חבזמל ןימימש חולה לע
445" תנשב ...יושנ וניא אוהשכ תמו םישדוח 'ז -ו םינש ז"י ךרובמה
. ( נ"הסל 551 תנשל וז תבותכ םיכראתמ םירקוחה )
?___________________________ןאכ ורבקנש הלא םכתעדל ויה ימ

,רזנמלו היסנכל הארנכ ךייש היה אוה 7. 'סמ םישרתב ( ד ) תא והז 7.7
.ולש העיקשה ןגאל בל ומיש .תאזה רצחה תא םיפיקמ וירדחש
. ( סנפב ורזעיה ) ק"מ __________ ותלוביק תא בוריקב ובשח
תניפב ףשחנ הטבשב תוריפחב ) רובה לש םימה ףוסיא תכרעמ תא וראת
( ןבא-בזרמ לש דירש תימינפ רצח