8 'סמ הנחת


תונומת

7. 'סמ םישרתל םהיטרפ תא וושהו הייסנכה ידירשב וננובתה 8.1

'מ _________ ?םידומעה תורושל תוריקה ןיב קחרמה והמ 8.2
'מ _________ ?םידומעה תורוש יתש ןיב קחרמה והמ

.הבע רפא תבכש הפצרה ינפ לע וליג תדבע ירפוח 8.3
הז ךרואב תורוק קפסל ולכי םיצע יגוס וליא 8. 'סמ םישרת תא ואר
___________________________ ?םאיבהל רשפא היה ןינמו ?ירבדמ רוזאב

.חבזמה תמיבל ביבסמש שישה ידירשל בל ומיש 8.4
.הז גוסמ שיש ןיא הלוכ לארשי-ץראבו תדבע רוזאב
__________________________ ?ואיבהל רשפא היה ןינמ

טרפ ?וז היסנכ ןיינבב עקשוהש ילכלכה ץמאמה רועיש והמ 8.5
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

רזנמלו היסנכל הארנכ ךייש היה אוה 7. 'סמ םישרתב ( ה ) תא והז 8.6
.הילא םידומצ וירדחש
.ק"מ ________ בוריקב ותלוביק תא ובשח
רצח תניפב ףשחנ הטבש תוריפחב ) ?ולש םימה ףוסיא תכרעמ תא וראת
( ןבא-בזרמ לש דירש תימינפ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

.בלצ תומדב הליבט ןגא והז 7. 'סמ םישרתב ( ט ) תא והז 8.7
.תוקוניתל ןטק הליבט ןגא קר הסינכל ךומס אצמנ ךכ-רחא ונבנש תויסנכב
תלבטה יסקט לש םמויק לע ,הארנכ ,הדיעמ הז לודג ןגא לש ותואיצמ
.תילילא הרבח לש התורצנתה ךילהת תרגסמב םירגובמ
:ריע לכב תחא היסנכמ רתוי לש ןמויק לע עודי בגנה ירע בורב
.הנצינב שולשו הטבשב שולש ,תישממב םייתש ,תדבעב םייתש
לכב םירצנתמה רפסמ לש יתגרדה לודיגב וז העפות ריבסהל רשפאש ןכתי
.הליהק