9 'סמ הנחת


תובוצח תורעמ לולכמ לש ךתח אוה ההכה וקלח 9. 'סמ םישרתב ונייע 9.1
הרקתה תיינב יבלש תא וראת ( א ) תא וב והז .הנבמל וסנכיה .עלסב
. ( 10 םישרתב ורזעיה )
______________________________ 'א בלש
_______________________________ 'ב בלש
_______________________________ 'ג בלש
םג ךשמנ הב שומישהש ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,איה וז הינב תטיש
.ןדריה-רבעב ףאו בגנה ירע לכב תרכומ איה .תיטנזיב-תימורה הפוקתב

.םישרתב x -ב םתוא ונמסו םימ ףוסיאל םינקתמ ידירש ושפח 9.2
. ( ב ) תא םישרתה יפ-לע והז 9.3
____________________ ?תיבה לעב לש תיתדה ותנומא התייה המ
יגולונורכה דומעב ורזעיה ) ?הז תיב לש וניינב תפוקת אופא יהמ
. ( הדובעה תליחתב

םודא-םוח עבצב הבותכ תבותכ ידירש , ( ג ) תא והז הרעמה חתפב 9.4
.סוטנקבא תאו ןוטפא תא העישוה !שודקה סורודואית" :תינוויה הפשב
".ךתיב תא לצה
___________ ( 7 'סמ הנחת :זמר ) ?וז תבותכ הבתכנ ,םכתעדל ,הפוקת וזיאב

. ( לאמשמ הספוקב רואה תא וקילדה ) ( ד ) הרעמל וסנכיה 9.5
___________ ?וז הרעמ הבוצח עלס הזיאב .תוריקה לע הביצחה ינמיסל בל ומיש

?וז הרעמ השמיש ,םכתעדל ,המל .םינושה םיללחה יטרפ תא וקדב 9.6
_____________________ 'א תורשפא
'______________________ב תורשפא
לע לבקתמ הז םאה ,םירוגמ תרעמ יהוזש בותכ הסינכל לאמשמ טלשה לע
?םכתעד
-כ הנמש חוודמ 1902, תנשב תדבע תא רקסש ,ליסומ 'א יכ'צה רקוחה
ידירש םירכינ ןבור יחתפבש ריעה תונורדמ ינפ-לע תובוצח תורעמ 400
.ןכמ-רחאל המדא תדיערב הארנכ ,וסרק תורעמה בור .םינבמ

keshet

9 'סמ םישרת