ךינחלו דימלתל תוליעפ יפד - תדבע

:הילוחל ךירדת

החיתפ תולאש
:תולאש יתש לע תונעל איה וז הדובע תרטמ
?תדבע ריעה לש םייונבה הידירש םהמ
?המויק תפוקתב הב םייחה לע םהמ דומלל רשפא המ

ךירדמה וא הרומה לש וכוויתב ךרוצה תא תכסוח תוילוחב רקסה תדובע
.ןהיתויועמשמ תא ןהמ קיסהלו תודבוע תוהזל תרשפאמו ריעה ידירש ןיבל םכיניב
.וז תירבדמ ריע לש התנומת תריציל ופרטצי הלא תויועמשמ

ןתוא והז .הטמל הלעמלמ רדסב תרבוחה תכירכ לע תונמוסמ הדובע תונחת
ענמיהל ידכ בושח תונחתה רדס .םכלולסמ תא םכמצעל וותהו ריעה םישרתב
לככ הטקש הדובע םכל רשפאלו תורחא תוילוח םע תושיגפמ רשפאה לככ
.רשפאה
;ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיגה אובמה תא ףתושמב וארק רקסה תליחת ינפל
.םכתדובעל יסיסב עקר ולבקת ונממ
וסחייתה ןכמ רחאלו תולאשה לכ תא הליחת וארק הדובע תנחתל םכעיגהב
.םכל וצקוהש תונחתה לכ תא ומשר .הנחתה ףדב ןרדס יפ-לע ןהילא
.תומכסמה תולאשה יתשמ תחא לע ונע ,תונחתב הדובעה םויס רחאל
תומיע ךרעיי ובשו שארמ עבקנש שגפמל ואוב הדובעל בצקוהש ןמזה םות םע
.םכסמ ןויד םייקתיו תורחא תוילוח לש הלא םע םכיתונקסממ קלח לש

timeline

.בגנב תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתל יגולונורכ דומע - 1 'סמ םישרת

avdat's map

.תדבע תביבס תפמ - 2 'סמ םישרת

workstations

.הדובעה תונחת יוהיזו ריעה םישרת - תדבע - 3 'סמ םישרת