הרומל תויחנה - תדבע


תידותמה השיגה 1
ןיבל םניב ךוותמכ ךירדמ/הרומה ןמ תינמז ררחתשהל םידימלתל תרשפאמ וז הדובע תנוכתמ 1.1
םילולכמ המכ ,תוילוחב ,םמצע תוחוכב רוקסל - המודק ריע ידירש ןיבל םניב ,הז רתאב - בבוסה
תכרעמב םדוקפת יבגל תוינושאר תויועמשמ םהמ קיסהל תוסנלו ;ורזחוש וא/ו ודרשש םיינוטקטיכרא
.בגנה-רהב תירבדמ הליהק ייח

הפירשה תובכש ,תועבטמה אצממ ,ימרקה אצממה םע םידימלתה תא השיגפמ רתאב הדובעה ןיא 1.2.
ס"יב לש יגולואיכראה ףסואב תוארל רשפא םהל תואמגוד .םירפוחה ,םרתאב ,וליגש יפכ ',וכו
.רקוב-הדש ,הדש
רקיע .תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב בגנה-רהב םירחא םיבושיל םג םיינייפוא רתאב םידירשה
.הפוקת התוא לש הפוסמ םידירשה

תמרב ,יונבה חטשב תואצמתהו העונת תמרב תולעפומ ,הדובע תורבוחב תודיוצמה ,תוילוחה 1.3
.הלא תודבוע לש ןתועמשמ ןוחבא תמרבו תודבוע רותיא

םפוס דעו םתישארמ ( תוילוחב ) דימלתל תוליעפה יפדב ןייע 2

.תחא לכ םידימלת 6-4 תונב תוילוח 6-5 לש איה היוצרה רתאה תלוביק 3
.תיסחי הטקש הדובע הל רשפאל ידכ ,הנוש רקס-ריצ ןנכותמ הילוח לכל
ידי-לע ורקסיי תוירקיעה תונחתה קרש ךכ ( עשת ךותמ ) הדובע תונחת שמח ללוכ רקס-ריצ לכ
.םוכיסה תא ךורעל יאדכ הלא תונחתב .תוילוחה לכ

רתאב תוליעפה ךשמ 4
.תוקד 20-10 :ךירדת
.תוקד 120-45 :תוילוחב הדובע
.תוקד 60-30 :םוכיס
.תוקד 200-85 כ"הס

'.וכו ריוואה גזמ יאנתב ,םידימלתה תמרב הבר הדימב יולת תוליעפה ךשמ

םיעצומ תוליעפ יריצ 5
: ( ריעה םישרת האר ) םייפילח םיריצ ינונכת ינש ךל םיעצומ
A - םורדמ ריעל השיג 5.1
7,5,3,2,1 - 'א הילוח
4,5,6,8,9 - 'ב הילוח
7,6,4,3,5 - 'ג הילוח
8,6,5,4,3 - 'ד הילוח
4,3,5,7,6 - 'ה הילוח
3,5,4,6,8 - 'ו הילוח

B - חרזמ-ןופצמ ריעל השיג 5.2
4,3,5,7,6 - 'א הילוח
3,4,5,6,8 - 'ב הילוח
7,6,4,3,5 - 'ג הילוח
5,7,6,4,3 - 'ד הילוח
5,8,6,3,4 - 'ה הילוח
6,4,3,5,7 - 'ו הילוח


תונכה 6
ןתוא ;וידימלת תא בטיה ריכמה הרומ/ךנחמ ידי-לע םדוק ברע השעיי תוילוחה ץובישש יוצר 6.1
.המודקה תיאלקחה הווחב םג ודבעי תוילוח
הלעמלמ הלש רקסה ריצ תונחת תא ,הילוחל תחא ,הדובע תרבוח לכ תכירכ לע שארמ ןמסי הרומה 6.2
.הטמל
הילוחל דויצ 6.3
.הרובע תונחתה ןומיס םע ,תוילוחב הדובע תרבוח
.הביתכ ילכ
.םשג וא חור דגנ ףוקש ןוליינ תפטעמ
.םיסנפ ינש
.הקטלור וא 'מ השימח לבח
.מ"ס 30 לגרס

תוילוחב הדובעה תארקל חטשב ךירדת 7
.תוילוחל התיכה תקולח ,בכרה דיל
.הדובעה תרבוח הנבמ לש תכרדומ הרכה .תוילוחל תורבוחה תקולח
.דויצה תרוקיב
.ריעה םישרתב B וא A לוציפה תדוקנל העונת
1:50,000. -ו 1:250,000 תופמב תיפקיה תיפרגואיג תוהדזה
.ל"נה םישרתה תרזעב תוילוחה לש הדובעה תליחת תונחת יוהיז

החיתפה תולאש 8
?וז תירבדמ ריע לש םייונבה הידירש םהמ
?המויק תפוקתב הייח לע םהמ דומלל לכונ המ

עקר ינותנ 9
ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיגה אובמה לע ףסונ הדובעה תונחת עשתמ תחא לכ לע ינושאר עדימ ךל ןתינ ןאכ
.תרבוחה ףוסב םינתינ תורוקמ .הדובעה תרבוחבש יגולונורכה דומעהו

םיכוכה תרעמ - 1 'סמ הנחת
.הרובק תרעמ יהוז
.תדבעב תונורדמה סולכאל תינייפואה הנבמ-הרעמ לש תינבתה ןאכ העיפומ
הלחהש "היברע היקניבורפ" ןיינמל איה תרכזומה הריפסהש החנהה לע ססובמ תבותכה ךוראית
.נ"הסל 242 = 106+136 רמולכ ,נ"הסל 106 תנשב
. ( םימור וא םייטבנ ) םיילילא הארנכ ףוקשמה לעש םינמיסה
תויכשמה לע הדיעמ וז תבותכב ותעפוה .םיטבנה לע לבוקמ היהו ,ילבב בא שדוחה םש לש ורוקמ
.תימורה הפוקתב םג םתוברת

םידימאה תיב - 2 'סמ הנחת
תוגרדמה םרג .םירדח תפקומ תימינפ רצח ללכו ןוכיתה חרזמב תלבוקמ התייה ותינכתש םירוגמ הנבמ
הייהשל חוטשה גגה תא ולצינ ויבשותש וא ,יתמוק-וד ילוא היה ןאכ הנבמה ןמ קלחש ךכ לע דיעמ
ךרואל םידומע לע ןעשנש םיפער גגב הרוקמ היה רצחה חטשמ קלח '.וכו םיערז שוביי ,הכוסב
. ( בי ) - ( אי ) - ( י ) םירדחה תיזח
עדימה יפדב םימישרת האר ) .ןבא תוחולו תותשקב ,תירבדמה היינבה חסונב היה םירדחה יוריק
. ( דימלתל
.בוריקב ק"מ 91 - ( ח ) רובה חפנ -
.תוגגהו תפצורמה רצחה חטש ( א :הללכ ולש ףוסיאה תכרעמ
חרזמ-ןופצ ןוויכל 'מ 300 -כ הכרואש הלעת ( ב
. ( גי ) יברעמ-םורדה ריקב רצחה לא הסנכנש
.בטיה חיוטמ היה רובה

לדגמה - 3 'סמ הנחת
.נ"הסל 294 = 106+188 תרחואמה תימורה הפוקתהמ הנבמ
.ינוחטב וא ירוביצ הנבמ הארנכ .ודיקפת היה המ קוידב רורב אל
.תישממב םג אצמנ המוד הנבמ
: ( תוריקה תיינב רחאל ,תרעושמ ) הרקתה תיינב תטיש
.עקרקה ינפ לע ןתמאתהו םינבאה תותיס ':א בלש
השארה ןבאה תסנכהו זכרמה לא םידדצהמ וילע םינבאה תחנה ,תשק תרוצב ץע םוגיפ תמקה ':ב בלש
.ףוסבל
.םוגיפה לש ריהז קוליס ':ג בלש
. ( דימלתל עדימה יפדב םימישרת האר ) ןבאה תוחול תחנהו דצה יללח יולימ ':ד בלש
.יוריקל םיצע רסוח רמולכ ,םייתביבסה םיאנתה ידי-לע ,הארנכ ,הבתכוה וז הינב תטיש
התייהש הרוק "...ו , ( ח ,טי ,תישארב ) ..."יתרוק לצב ואב "... םיקוספה רוקמש ןכתיי
.רתוי םושג רוזאב אוה ( ז ,ה ,תולהא ) ..."לתוכל לתוכמ הנותנ
,תיקלח וא המלש תישילש המוק לע דיעמ הלעמ יפלכ תוגרדמה םרג ךשמה ,יתמוק-וד היה ןיינבה
. ( ?תיפצתל ) הינשה המוקה גג לא הילע תורשפא לע וא

םימה ףוסיא ינקתמ - 4 'סמ הנחת
:הארנכ ויה תירבדמ ריעב םשג ימ ףוסיא יחטשמ
םיפער יסוכמ וא םיחוטש תוגג
תופצורמ תורצח
.םיפצורמ תורכיכו תובוחר
.רצח-ביבס-םירדח תויונב ויהש בא-יתב תודיחימ ורקיעב בכרוה יונבה חטשה
רצח לכב .תופצורמה תורצחה לא ,סרח וא ןבא תוילוח יבזרמב ,םידרומ םימה ויה תוגגה ןמ
ןבא תומאב םימרזומ םימה יפדוע ויה םייטרפה תורובה ואלמתנשמ .יטרפ רוב ללכ ךרדב היה
.םיירוביצ תוכירב וא תורובל םיפסאנו תורכיכלו תובוחרל
הנחת לש הדובעה ףדב הטבשמ סרחה תדועת חסונ האר ) חתופמ יתליהק ןוגרא ובייח הלא לכ
. ( וז
.דימלתל הדובעה תרבוחב 2 'סמ הנחתב ( ח ) :יטרפ רובל אמגוד
7, 'סמ הנחתב ( ד ) 6, 'סמ הנחתב ( ב ) ;וז הנחתב רובה :םיירוביצ תורובל תואמגוד
. ( סילופורקאה - 7 'סמ םישרת האר ) 8 סמ הנחתב ( ה )
.הכומנ התעיפש '.מ 60 -כ לש קמועל הבוצחה ראב םירפוחל הלגתנ ,ץחרמה תיב דיל ,ריעה ילגרל

תגה - 5 'סמ הנחת
םרכו םרכ לכ ילובי וקרפנ םהבש םיחיוטמ הקירפ ילכמ ,הארנכ ויה ,םישרתב ( א ) ,םיאתה
.דרפנב
. ( "בגנה-רהב דב יתבו תותג" תרבוח האר ) חיוטמ הכירד חטשמ ,הארנכ ,היה ( ב )
-כ ותלוביקו אוה םג חיוטמ היהש ( ד ) לא ( דרש אלש ) חתפ ךרד רגינ שוריתה רקיע
.ק"מ 5.6
.ןגאה לא יעקרק-תת רוניצב זקונ אוה םגו ,גזה לש תיפוס הטיחסל ,הארנכ ,שמיש ( ג )
.תויטרפ ויה תווחה בור ובש ,תיטנזיבה הפוקתב עקרקה תקולח רטשמב ילוא ,הרושק םיאתל הקולחה
.תוסירא לש םינוש םיזוחב ,היסנכל הארנכ ךייש היה רכינ תווח רפסמ
תוחפל דחא דב תיב לש ומויק לע תואדווב הדיעמ איה .הרתאב הניא ךומסב ןאכ תחנומה לממה ןבא
.היתוביבסב םיתיז לודיג לע ןבומכו ריעב
רדח ןימי דצמ אצמנ ,הדוצמה תמוחל ליבקמב ,חרזמ-ןופצל תגה ןמ קחרתמה בוחרב 'מ 40 -כ
.תישממב גצומ המוד אצממ .תדבעב םינגד תניחט לע םידיעמ הלא :תלזב תונחטמ ירבש ובו

הדוצמה - 6 'סמ הנחת
סוניטלקויד םירסיקה ועיקשה הבש ,נ"הסל 3 -ה האמה ףוס ,תרחואמה תימורה הפוקתב התנבנ וז
.תיסחי תורערעתהו לפש תפוקת רחאל ,הירפמיאה לש שדחמ סוסיבל םירכינ םיצמאמ סוניטנטסנוקו
.תישממ תמוחו הנצינ תדוצמ םג ונבנ הפוקת התואב
הנממ 'מ 200 -כ אצמנה יטבנה יאבצה הנחמה תמוחמ ושלתנ ןאכ הדוצמה תיינבל םינבאהמ קלח
בלצה הווהמ ךכל הרורב תודעו תיטנזיבה הפוקתה תישארב ונבנ םינוילעה היכבדנ .חרזמ-ןופצל
.סילופורקאה םישרתב ( ג )
'.מ 40x60 -כ :הדוצמה תודימ
'.מ 2.00-1.60 -כ :תומוחה יבוע
'.מ 3.5 -כ :תומוחה הבוג
.ק"מ 196 = 7x7x4 -כ :רובה תודימ
. ( תמזגומ ,טלשב העיפומה תלוביקה )

תינופצהו תימורדה תויסנכה - 8-7 'סמ תונחת
רוביצ ינבמל תלבוקמ תינכת התייהש הקיליסבה לע תססובמ ץראב תיטנזיבה הפוקתה תויסנכ תינכת
.ימורה םלועב
.םייטבנ םידומע תרתוכ תויסנכה ינבמב תבלושמ ןכ ומכ .הילטיא הארנכ אבוי תויסנכב שישה
.רפוע וא סרח יפער וחנוה ןהילעש ,עצוממב 'מ השימחכ ,תוכורא ץע תורוקמ הנבנ גגה דלש
.ןונבלמ ואבויש זרא יצעמ הארנכ ויה תורוקה
לש תילכלכה התמצוע לע םידיעמ ,קוחרמ ואבויש ,תרפוע וא סרח יפערו ץע תורוק ,שיש תעפוה
סורודואיתל תסחוימ תימורדה הייסנכה .הלא םינבמל הליהקה הסחייש תובישחה לעו תדבע תליהק
סורודואית לש ןויריטרמב רבקנש סנהוי ןב סאירכז" :הב התלגתנש רבק תבותכ יפ-לע שודקה
. ( החצנה תייסנכ ,הצובק תייסנכ :ןויריטרמ ) "שודקה
.םירזנמ ,הארנכ ,ויהש םירדח תוכרעמ תודומצ תויסנכה יתש לא
.חיוטמ רובו תפצורמ רצח ,םיבזרמ ,תוגג :הלשמ םימ ףוסיא תכרעמ התייה רזנמ-תייסנכ לכל
.םיירוקמ םניא ( ט ) הליבטה ןגא לש שישה תוחול בור

הנסחא תכרעמו םירוגמ הנבמ - 9 'סמ הנחת
תיטבנה הפוקתב רבכ ילוא ותישארש ,ריעה תונורדמ סולכאל תינייפוא הרעמו הנבמ לש וז הדיחי
.תיטנזיבה הפוקתב ואישל עיגהשו
ליג ,השרוח תרוצת ) הביצחל חונה ןוטריקה עלס לש ויתונוכת תא לצנל וליכשה תדבע יבשות
םירוגמ ינבמו הנסחא-תורעמ לש תרווכ ןיעכ תונורדמה ינפ-לע תורודה ךשמב ורציו ( ןקואא
.ןהיחתפב
הנחתב הנודינ ןבא-תוחולו תותשק ידי-לע יוריקה תטיש .וז ריעב םירוגמ תדיחי ןייפאמ הנבמה
3. 'סמ
ןימימש בלצה ןמיס .יוריקל םיצע רסחה חיחצ רוזא יאנתל ישונא תולגתסה חרוא ןייפאל הרומא וז
ןכתי .תיטנזיבה הפוקתב תיבה לש וסולכא לע דיעמ ,תותשקה ידירש ובש ,ילאמשה רדחה ףסל
.תימורה הפוקתב רבכ םקוהש
,ךשמנ ןתביצח ךילהתו תורעמב שומישה .םירטמ 36 -כ ,תלופמה רוזא תוברל ,הרעמה לש הקמוע
400. -כל סולכאה אישב עיגה ןרפסמ .תדבע לש הבושי תופוקת לכב ,הארנכ
(ןיעל םיארנ ןיידע םודא םוח עבצב הידירש ) הרעמה חתפל לאמשמ תאצמנש תינוויה תבותכה
.תימורדה הייסנכה ןורטפ ,שודקה סורודואית תא איה םג הריכזמ
,חמק ,םיקומיצ ,םילבד ,םיניערג :רמושמו שבי ןוזמ ינסחמ ,הארנכ ,ושמיש תדבעב תורעמה
'.וכו תיז ןמש ןיי ,חלוממ רשב
.ירבדמ רוזאב היסולכא םויקל ינויח אוה ןוזמה רומיש רשוכ

הדובעה םוכיס 10
.רוזיפה ינפל עבקנש שגפמב ליחתמ םוכיסה
תא תמעל ,תוילוחב הדובעה ידכ ךות םידימלתב הררועתנש תונרקסה תא לצנל ןה םוכיסה תורטמ
הידירשמ דומלל רשפא המ :החיתפה תולאשב ןוידה תא דקמלו יטנוולר עדימ םהל ףיסוהל ,םהיתונקסמ
- םוי-םוי ייח תנומת ףתושמב רייצלו תוסנל ?הב םייחה לולכמ לע ריעה לש םיינוטקטיכראה

.ירבדמ רוזאב םתנסחאו םימ ףוסיא אשונ * תא שיגדהלו
.ירבדמ רוזאב ורומישו ותנסחא ,ןוזמ דוביע אשונ *
:תוריהבב הלא םיאשונ וגיצי רשא ,תונחת עברא ,שולשב םוכיסה תא םייקל עצומ
( סילופורקאה םישרתב 'ב ) הדוצמב רובה - םתנסחאו םימ ףוסיא
. ( 5 'סמ הנחת ) תגה - תיאלקח תרצות דוביע
. ( 9 'סמ הנחת ) הנבמ-הרעמ - תירבדמ הינבו הנסחא
םכסומ ןורתפ חתפל ,עדימ ףיסוהל .תוילוחה לש ןהיתונקסמ תומיעב ליחתהל עצומ תאזכ הנחת לכב
.רקיעה תא שיגדהלו
.ףסונ דומילל תולאש תפינמ ררועל שי םוכיסל ףיצר ךשמהב
.בגנה-רהב םדא-יח-חמוצ-םיעקשמ-טילבת :ןילמוגה יסחיל יוטיבכ וז תירבדמ ריע - השגדהל

ףסונ דומילל תולאש תפינמ 11
?תירבדמה תדבע תליהק לש ןוזמה תורוקמ ויה המ
?הלש םיפסונה םימה תורוקמ ויה המ
:עצומ הלא תולאשל תובושתה תא תדבע תוביבסב דומלל ידכ
.הפוקת התואמ תיאלקח הווח ידירש דומיל
.ןיצ לחנ תורוב דומיל

.הכרעהו הקידבל תודחא הדובע תורבוח ףוסאל יאדכ - הכרעה 12

.תרבוחה ףוסב האר - תורוקמ 13