ךינחלו דימלתל תוליעפ יפד - תישממ

תוילוחב הדובע

:הילוחל ךירדת

החיתפ תולאש

:תולאש יתש לע תונעל איה וז הדובע תרטמ
?תישממ ריעה לש םייונבה הידירש םהמ
?המויק תפוקתב הב םייחה לע םהמ דומלל רשפא המ

ךירדמה וא הרומה לש וכוויתב ךרוצה תא תכסוח תוילוחב רקסה תדובע
.ןהיתויועמשמ תא ןהמ קיסהלו תודבוע תוהזל תרשפאמו ריעה ידירש ןיבל םכיניב
.וז תירבדמ ריע לש התנומת תריציל ופרטצי הלא תויועמשמ

ןתוא והז .הטמל הלעמלמ רדסב תרבוחה תכירכ לע תונמוסמ הדובע תונחת
ענמיהל ידכ בושח תונחתה רדס .םכלולסמ תא םכמצעל וותהו ריעה םישרתב
לככ הטקש הדובע םכל רשפאלו תורחא תוילוח םע תושיגפמ רשפאה לככ
.רשפאה
;ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיגה אובמה תא ףתושמב וארק רקסה תליחת ינפל
.םכתדובעל יסיסב עקר ולבקת ונממ
וסחייתה ןכמ רחאלו תולאשה לכ תא הליחת וארק הדובע תנחתל םכעיגהב
.םכל וצקוהש תונחתה לכ תא ומשר .הנחתה ףדב ןרדס יפ-לע ןהילא
.תומכסמה תולאשה יתשמ תחא לע ונע ,תונחתב הדובעה םויס רחאל
תומיע ךרעיי ובשו שארמ עבקנש שגפמל ואוב הדובעל בצקוהש ןמזה םות םע
.םכסמ ןויד םייקתיו תורחא תוילוח לש הלא םע םכיתונקסממ קלח לש


ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיג אובמ - תישממ

הדירפמה תילוח העקב ילושב החוטש העבג לע תמקוממ תישממ המודקה ריעה
עקשמ יעלס רקיעב םייונבה ,ולא םירמק .העפא סכרל הריתח סכר ןיב
, ( בוריקב הנש ןוילימ 80-100 ) ןורוטו ןמונק םיליגמ םיינריג-םיימי
ץראה-רודכ םינפמ רוזאה לע ולעפש הסיחד יצחלמ האצותכ ורצונ
.הנש ינוילימ תורשע ךשמב יניס-ןופצו בגנה לש םפונ רקיע תא ורציו
( בוריקב הנש ינוילימ 5-20 ) ןקוימ - תרחואמ תיתשבי תיגולואיג הפוקתב
ןוויכמ תולוח עיסה רשא בחרנ המירז קיפא העפא-הריתח רמק תא הצח
רושימו ןימי רושימ ,םתור רושימ ינפ לע םקלח תא עיקשהו ברע-ןופצ
ךפשנש ,הז לודג קיפאמ עטק איה ,תישממ היונב הילושבש העקבה .םחורי
.הזע רוזאב םיל
( הנש ןוילימ 0-5 ) ןקוטסיילפו ןקוילפ - תונורחאה םינשה ינוילימב
חלמה-םיו הברעה עקב תורצוויה םעו ,יאקירפא-ירוסה רבשה חתפתה
ירמוח תא וילא עיסהלו וידדצ ינשמ רתחתהל םיצורע לש ריעצ רוד לחה
.הז םילחנ רודל םיכייש ןיצ לחנו הריתח לחנ ,תישממ לחנ .הילבה
ובורב הסוכמ זא היהש ףונ ינפ לע תישממ לחנ לש ותורתחתה ידכ ךות
קתינש , ( הקייד ) ריעצ םימ-רעפמ רציו רתח ,קימעה אוה ,תולוח
.הריתח סכרמ םתור רה תא
,חטשה ינפ לע תינושאר עקרק םג ורצי הלא ( היזורא ) הילב יכילהת
קבא יקיקלחו ל"נה םיינקוימה תולוחה איה רוזאב עקרקה רקיע ךא
םימשגה ימ ידי-לע םבורב ופחסנו תוחור ידי-לע ועקשוהו ועסוהש ( סל)
,הנומיד-העפא-הריתח יסכר תורדש לש הנותמה התוממורתה .תויאיגה לא
עצוממ מ"מ 100 -כ ,הינפ-לע תדרוי תיסחי הבר םיעקשמ תומכש ךכל המרג
מ"מ 50 -כל הכוזה ,המורדמו החרזממש ירבדמה בחרמל האוושהב ,יתנש
.דבלב הנשב
.תוירוטסיהה תופוקתב בשייתמו העור םדא תוחכונ ודדועש םה הלא םיעקשמ

תורוקמב תרכזנה ,סיספממ םע התוהזל םירקוחה לע לבוקמ ) תישממ
הנתנ "תישממ" םשה תא .בונרוכ אוה יברעה המש .םייטנזיב-םיימורה
,םיטבנה .רבדמה תורייש ךרד לע הנחתכ החמצ ( תיתלשממה תומשה תדעו הל
,םיכרד תיינח ס"הנפל 'א -ה האמה ףוסב ןאכ ודסימ ,יברע אצוממ םע
.ןכל-םדוק םינש תואמ רבכ לחנבש םימה רוקמ דיל ןוינחכ השמישש ריבס רשא
וחרזממ החוטשה העבגה שארב .חוורמו זורפ בושיכ תונביהל הלחה ריעה
,תיטירבה הרטשמה ןיינב םויכ דמוע הז םוקמב ) הנטק הדוצמ התנבנ
. ( ןואיזומכ התע שמשמה
דחא עסמ-םוי קחרמב ,ריעל חתפתה רשא ,םילמג תורייש ןוינחכ המוקימ
בלשמ , ( הבצח םויכ ,תימורה "הרמת" הארנכ ) הברעבש בוסוח-ןיעמ
עובקה םימה רוקמ לש הלא תאו תישממ לחנ לש חונה רבעמה תונורתי תא
תואצוי ונממ ,תמוצ והז .הז ירבדמ ץורעבש - םיבג ,תולימת ,ראב -
תוישאר םיכרד ןכו ,באוממו ( תיארקמה רעוצ ) יפאסמ האבה תפסונ ךרד
.הדוהילו הזע למנל
שי התביבסלש ךכ ,בגנה-רה לש תיסחי םושגה םוחתב רבכ תאצמנ תישממ
תיטבנה הפוקתב החתפתה רשא ,תויאיג תואלקח לשו הערמ לש לאיצנטופ
.תיטנזיבה הפוקתב האישל העיגהו
רשא ,םיטבנה תכלממ קלחכ ריעה החתפתה נ"הסל 2 -ה האמה תישאר דע
תליאו תדבע ,הטבש ,הנצינ ,תובוחר ,הצולח תא םג רתיה ןיב בגנב הללכ
דוביע ,הכאלמ יפנע הבו םיעורו םיאלקח ריע התייה וז . ( הליא )
'.וכו תד ,להנימ ,תורייש יתוריש ,תיאלקח תרצות

תישממ .תימורה הירפמיאל םיטבנה תכלממ החפוס נ"הסל 106 תנשב
לש הפוסב .בצמ תדיחי הב הבצוהו בחרמב ימורה "סמילה" ךרעמב הללכנ
התנבנ ,סוניטנטסנוקו סואניטלקויד םירסיקה ימיב ,תימורה הפוקתה
ונגה םילדגמ ינשש דיחי רעש הנבנ תינופצה התניפבו ,המוח ריעה ביבס
ץורעב ונבנ תימורה הפוקתב .אבדימ תפמב הארנכ עיפומה אוהו וילע
תכרעמ .ק"מ 10,000 לש ללוכ הריגא חפנב ,םילודג םירכס השולש לחנה
,םייטרפ תורובו תופצורמ תורצח ,םיבזרמו תוגג הללכ ריעה לש םימה ףוסיא
ירגאמ ,תירוביצ הכירב ,םיירוביצ תורובו םיפצורמ תורכיכ ,תובוחר
.לחנבש םימה תורוקמו םירומאה םירכסה

אבדימ תפממ עטק - 1 'סמ םישרת

לע תודיעמה םיכרד תוינסכא - םינאח ינש ריעה תוביבסב ולגתנ הכ דע
.ימואלניבה רחסל וקפוסש תוריישה יתוריש
קווישו לודיג ףנע לע תודיעמה םיסוס תוורוא יתש ופשחנ ריעה תוריפחב
ולגתנ תופסונ תוורוא ) הלש תילכלכה תכרעמה ןמ קלח היה רשא םיסוס
. ( תדבעבו הטבשב
םושגה רוזאה ןוויכל הברעמ רקיעב הארנכ ערתשה תישממ לש יאלקחה בחרמה
חרזמ-םורדמש היטהה לעפמ דחוימב םישרמ .מ"ק תורשע לש חווטל ,רתוי
.דייצ רה סכרמו תישממ לחנמ ןופטיש ימ ךשמש ,ריעל

הייסולכואה .תורדוהמ תויסנכ יתש ריעב ומקוה תיטנזיבה הפוקתב
אישלו ,שפנ יפלא המכ ,הלודיג אישל ,הארנכ ,העיגהו הגרדהב הרצנתה
.תיאלקחה התוליעפ
ןיידע הז בלש לש רקחמה .נ"הסל 6 -ה האמה עצמאב ,הארנכ ,הכעד תישממ
יבושיי תכיעד ךילהתמ קלחכ השלחנו הכלה וז הליהקש חינהל ריבס .לפרועמ
םידוונ ,בוש ,וב ודרשש דע ,נ"הסל 7-8 -ה תואמב ולוכ בגנה-רהב עבקה
.דבלב

בגנב תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתל יגולונורכ דומע - 2 'סמ םישרת
תישממ תביבס תפמ - 3 'סמ םישרת
הדובעה תונחת יוהיזו ריעה םישרת - 4 'סמ םישרת