תישממ לש התריקחו היוהיז חפסנ

( Kurnub - בונורוכ :יברעה ומש ) הז רתאל הנתנ "תישממ" םשה תא
.המודקה סיספממכ םירקוחה ידי-לע ויוהיז ךמס לע ,תיתלשממה תומשה תדעו
סויאמלוטפ-ימלת ינורדנסכלאה ףרגואיגה לש ורפסב הנושארל תרכזנ סיספממ
רתוי םיאבומ "היפרגואיגל ךרד הרומ" ורפסב .נ"הסל 2 -ה האמה עצמאמ
תולעמב םמוקמ ןויצ ףוריצב קיתעה םלועה ןמ םיבושי תומש 8,000 -מ
.בחורו ךרוא
סויבסוא היסנכה שיא לש "ןוקיטסמונוא" תומשה רפסב תרכזנ איה ןכמ רחאל
הרמת םשב דחא רצבמ שיו" :רמאנ ובש ( נ"הסל 340-260 ) הירסיקמ
םשו ( תליא ) הליאל ןורבחמ ךתכלב סיספממ דחא םוי ךרד קחורמה
תמסרופמה ספיספה תפמב העיפומ סיספממ ".םיימור םילייח רמשמ םויה
רעש תלעב הנטק ריעכ ,נ"הסל 6 -ה האמה ןמ ,באומב אבדימ תייסנכ לש
.םילדגמ ינשו
םיבושי תומש טרפמה 39 'סמ הנצינ סוריפפב Mampsis םשב תרכזנ תישממ
Eboda, - תדבע ראשה ןיב תורכזנ סוריפפ ותואב .ומלישש םיסימ ירועישו
Birosaba. - עבש ראבו Malaatha - התחלמ Elusa, - הצולח

ותריקחו רתאה יוליג
בונרוכב האר יכ ,ונמויב ןציז .י.א ינמרגה עסונה םשר 1807 תנשב
.רצבמ תוברוחו םינג ידירש
ןיחבהו תפקשמב תיפצתב 1838 תנשב קפתסה ןוסניבור .א יאקירמאה רקוחה
.םידחא רוביצ יניינבבו תויסנכ ידירשב
ןיחבהש ןושארה היה רשא ,ליסומ .א יכ'צה רתאה תא רקס 1901 תנשב
.התוא טטריש ףאו ריעה תינכתב
סנרולו ילוו םוקמב ורייס 1914, ףרוחב ,הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל
ורקס םג םה .ינוחטב-יאבצ דיקפת היה ריעל יכ ועבק רשא ,םיטירבה
. ( בונרוכ ידאו ) תישממ לחנבש םירכסה תכרעמ תא טרופמב
םה ,לחנב ראבה תאו רכסה תא םיטירבה ונב רשאכ 30, -ה תונש עצמאב
ךותו םימודק םינבמ תודוסי יבג לע העבגה שארב הרטשמ תנחת םג ומיקה
. ( ןואיזומכ התע שמשמ הז ןיינב ) םהינבאב שומיש
יאקירמאהו יאגו קריק ,ףילייא םיטירבה רתאה תא ורקס םינש ןתואב
.רתאה תנומתל םיבר םיטרפ ופיסוהו והיזש ,קילג ןוסלנ
תושר ידי-לע רתאה רוזחש תרגסמב בגנ םהרבא םוקמב רפח 1965-67 םינשב
ויתוריקח לע ססבתמ םויכ ונתושרב אצמנה עדימה תיברמ .םיימואלה םינגה
.ויבתכו