( םכתריחבל ) הדובעה םוכיס תארקל תולאש


.םשג תפיט לכ ףוסיאל תנגרואמו היונב וז ריע התייה דציכ רזחשל וסנ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

?ירבדמה רוזאה יאנת תא וז ריע לש הידירש םיאטבמ דציכ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________