1 'סמ הנחת


.ריעה םישרתב ונייע
.ריעב םירחא םינבמל סחיב הז הנבמ לש ולדוגל בל ומיש
.המוחל ץוחמ ומוקימל בל ומיש

:הנבמה לש ויתודימ תא ודדמ 1.1
.ר"מ _______ וחטש; רטמ ________ ובחור ;רטמ --_______ וכרוא

. __________ ( םישרתב ורזעיה ) ?הנבמב שי םירדח המכ 1.2
.ר"מ ________ ?עצוממ רדח לש וחטש המ

. ________ ?דחא רדחב ררוגתהל םילוכי םישנא המכ ,םכתכרעהל 1.3
_______ ?ולוכ הנבמב ררוגתהל םילוכי םישנא המכ ,םכתכרעהל
.

:בתוכ ,נ"הסל 1 -ה האמה עצמאמ ימור רפוס ,סוינילפ 1.4
( ברע-םורדב המודק ריע ) התובוסל התוא םיריבעמ ,הנובלה תא םיפסאמש רחאל "
ךרד ...םינעטמה תלבק םשל ריעה ירעשמ דחא תא םיחתופו םילמג יבג לע
ליבשב הינח תומוקמ םנשי םהמ דחא לכבש ,םיבלש 65 -ל תקלחנ עסמה
והנשמבו םימ דעב דחא םוקמב ךרדה לכב םלשל םהילע הלא דבלמ ...םילמג
..."ןוזמ יכרצמ דעב ןכו םיכרדה תונחתב הינחה רובעב

,יברעמה בגנב המודק ריע ,הנצינב ולגתנש תודועת ) הנצינ יסוריפפב
תיטנזיבה הפוקתב בגנה תריקחל בר רמוח תוקפסמ רשאו 1935-37, םינשב
ץוחמ אוה םג הארנכ ןכשש ,המוד הנבמ רכ ( המודקה תיברעה הפוקתבו
סוריפפ ךותמ ) "תוטימה 96 לעב ,באבוד ןב ףסוי-ובא לש ותיב"כ ,ריעל
. ( 31


וליאו הנבמה שמיש המל רעשל ולכות םאה ,הלא תויודעו םכיתודידמ יפ-לע
?וב םינכתשמל קפיס םיתוריש
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________